Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Проходження виробничої пропедевтичної практики з аптечної технології ліків із спеціальності 5.11020101 “Фармація”Форма № Н-6.02

 

Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

Cтудента________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення_______________________________________________________________________

 

Циклова комісія ______________________________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________

 

Напрям підготовки __________________________________________________________

 

Спеціальність__________________________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

Термін проходження практики: з “_____”____________ 20__р.

по “_____”____________ 20__р.

База проходження практики: _______________________________________

Безпосередній керівник практики:___________________________________

Загальний керівник практики:_______________________________________

Методичний керівник практики:____________________________________

Тернопіль 2014 р.

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прибув(ла) на підприємство, організацію, установу

_____________________________________________________________

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

___________________________________________________________________

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

ПАМ’ЯТКА

Виробнича практика студентів вищої фармацевтичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань i практичних навичок, отриманих при вивченні основних дисциплін природничо-наукового і професійно-практичного спрямування та їx подальшого поглиблення і удосконалення під час роботи в аптечний установах, а також для ознайомлення з організацією аптечної роботи, з основами етики і фармацевтичної деонтології, для закріплення навичок санітарно-гігєнічного режиму роботи аптечних установ та проведення просвітницької роботи.

За час проходження практики студенти знайомляться з роботою молодшої медичної сестри, фасувальника, вивчають посадові обов’язки молодшої медичної сестри, фасувальника, помічника фармацевта з виготовлення ліків, наказ Міністерства охорони здоров’я України № 275 від 15.05.06 року, який регламентує роботу щодо прибирання аптечних приміщень, догляду за устаткуванням аптек, миття посуду, санітарні вимоги до отримання, транспортування і зберігання очищеної води для ін’єкцій, вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; закріплюють навички роботи з документами.

Особистою документацією студента є щоденник практики, до якого в хронологічній послідовності він заносить всі данні про проведену роботу: особисто або беручи в ній участь. На основі записів в щоденнику складається підсумковий звіт, в якому підсумовується загальна кількість виконаних маніпуляцій, процедур, тощо. Записи про виконану роботу перевіряються та візуються керівником практики від бази і два рази на тиждень – методичним керівником від вищої школи. Наприкінці виробничої практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується завідуючим аптечної установи і завіряєтъся печаткою лакувальної установи.

Диференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики коміciї до складу якої входять керівник практики від вищого навчального закладу та керівники (загальний i безпосередній) від бази практики. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики. Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

· повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики;

· виконувати діючі в уставові правила внутрішнього трудового розпорядку:

· вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки i виробничої санітapiї;

· нести відповідальність за доручену роботу, її результати нарівні з штатними працівниками;

· вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

· своєчасно скласти залік з виробничої практики.

· Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, отримали незадовільну оцінку на заліку та не ліквідували академічну заборгованість відраховуються з коледжу.

ВСТУП

Практика студентів фармацевтичних училищ (відділень) є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і передбачає послідовність її проведення в чотири етапи після отримання достатнього обсягу з теоретичних знань та практичних умінь і навичок.

При проведенні практики слід керуватись навчальним планом, програмами, чинними наказами Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я України, Положенням про проведення практики.

До виробничої пропедевтичної практики з аптечної технології ліків допускаються студенти, які склали заліки з предметів, що вивчались у I і II семестрах та склали директорські контрольні роботи на позитивні оцінки.

 


РОЗПОДІЛ ЧАСУ

виробничої пропедевтичної практики з аптечної технології ліків студентів І курсу із спеціальності 5.110201 “Фармація”

№ п/п Назва робіт Дні Г о д и н и
Всього Робіт в аптеці Сам ост. робота
1. Ознайомлення з аптекою в 1-й день
2. Робота в якості молодшого медичного працівника з прибирань приміщень. 1 день -
3. Робота в якості молодшого медичного працівника з миття посуду. 1 день
4. Ознайомлення з апаратурою та порядком отримання води очищеної та води для ін’єкцій. 1 день
5. Робота в якості фасувальника. 1 день
6. Робота в якості помічника фармацевта з виготовлення ліків. 2 дні
Всього:

 

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних умінь і навичок, роботу в бібліотеці, написання рефератів, санітарно - освітню роботу.

Практика студентів проводиться в установах фармацевтичного профілю – базах практики, котрі відповідають вимогам програми і з якими є укладені відповідні договори.

 

ГРАФІК

проходження виробничої пропедевтичної практики з аптечної технології ліків із спеціальності 5.11020101 “Фармація” .

Дата початку і кінця практики Назва розділу практики Кількість робочих днів Місце проходження
  Пропедевтична практика з аптечної технології ліків Ознайомлення з аптекою та робота в якості молодшого медичного працівника з прибирання приміщень.
  Робота в якості молодшого медичного працівника з миття посуду.
  Ознайомлення з апаратурою та порядком отримання води очищеної та води для ін’єкцій.
  Робота в якості фасувальника.
  Робота в якості помічника фармацевта з виготовлення ліків.
Всього:  

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ:

1. Своєчасно прибути на базу практики.

2. Вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

3. Виконувати всі завдання, передбаченні програмою практики та правилами внутрішнього розпорядку.

4. Нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні з штатними працівниками.

5. Подати в коледж щоденник практики, характеристику та індивідуально виконані завдання (при наявності), звіт.

6. Брати активну участь у суспільному житті колективу (п’ятихвилинки, конференції, конкурси).

7. По закінченні практики брати участь у підсумковій конференції.

8. Дотримуватись правил медичної етики та деонтології.

9. Проводити санітарно-освітню роботу.

10. Своєчасно скласти диференційований залік з практики.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ:

Виробнича пропедевтична практика з аптечної технології ліків проводиться з метою поглиблення знань:

- закріплення технологічних операцій з відважування твердих лікарських форм, фільтрування та проціджування рідких лікарських форм;

- розширення і поглиблення теоретичних знань, одержаних в навчальному закладі з аптечної технології ліків;

- забезпечення виховання трудової дисципліни і професійної відповідальності.

Вона проводиться на завершальному етані вивчення тем: аптека, її завдання та функції; державне нормування виробництва лікарських препаратів; лікарські засоби; класифікація лікарських форм; тара і закупорювальний матеріал, що застосовується в аптечній практиці; вимірювання за масою і об’ємом в аптечному виробництві ліків; засоби малої механізації і технологічних процесів аптечного виробництвалікарських препаратів.

За час проходження практики студенти знайомляться з роботою молодшого медичного працівника, фасувальника, вивчають посадові обов’язки молодшого медичного працівника, фасувальника,помічника фармацевта з виготовлення ліків, наказ Міністерства охорони здоров’я України за № 275 від 15.05.06 року., який регламентує роботу щодо прибирання аптечних приміщень, догляду за устаткуванням аптек, миття посуду, санітарні вимоги до одержання, транспортування і зберігання очищеної води і води для ін’єкцій, вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; закріплюють навички роботи з документами.

Індивідуальні завдання

З метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи студентам пропонується виконати наступні індивідуальні завдання а саме:

- виготовлення тематичних санітарних бюлетнів (стендів, таблиць, муляжів, слайдів, малюнків, кросвордів тощо) за рекомендаціями методичних керівників практик;

- проведення профорієнтаційної роботи серед молоді та школах за місцем проживання проходження практики;

- збирання відгуків про випускників коледжу, які працюють на базах практики.Просмотров 1995

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!