Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Негізгі әдебиеттер тізіміБекітемін

Бірінші проректор

Исагулов А.З.

"____" _________ 200___ж.

Оқытушы пәнінің оқу әдістемелік кешені бағдарламасы

«Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті» пәні бойынша

 

 

050901 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру » мамандығының студенттері үшін

 

Жол көлік факультеті

 

А.Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы

 

2008 жыл

 

 

Алғы сөз

 

Оқытушының пән бойынша оқу әдістемелік бағдарламасын жасаған:

К кафедрасының доценті, т.ғ.к - Тогизбаева Б.Б.

Оқытушы Шавкун О.С.

 

 

Хатамма № «__ »__________ 200 ж.

Кафедра меңгерушісі ________________ «____»____________200___ ж.

(қолы)

 

Жол- көлікфакультетінің әдістемелік бюросында мақұлданды

Хаттама № ___«____»____________ 200___ ж. бастап

 

Төраға ________________ «____»____________ 200___ ж.

 

 


Оқу жұмыс бағдарламасы

Оқытушы туралы мәліметтер мен түйінді ақпараттар

Доцент, т.ғ.к. Тогизбаева Б.Б., оқытушы Шавкун О.С.

ҚарМТУ басқы ғимаратында (Б. Мира, 56), Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы аудитория 409 в, байланыс телефоны 56-75-98 (251), факс _____________, электронды әдрісі __________.

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр кредиттер саны Сабақтардың түрі СДЖ сағаттарының саны Жал пы сағаттар саны бақылау түрі
байланыс сағаттарының саны СОДЖ сағатта-рының саны сағаттардың барлығы
Дәріс-тер Тәжірибелік сабақтар Зертхана лық сабақтар
- Емти- хан

 Пәннің сипаттамасы

 

“ Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті ” пәні 050901 “ Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру ” мамандығы бойынша өндірістік көлік кафедрасының арнайы курсы пәні болып табылады.

 

Пәннің мақсаты

 

Пәнді оқыту мақсаты – нарықтық жағдайда тиімділігі жоғары өндірісті енгізуде күрделі мәселелерді ұйымдастыру, жоспарлауды мамандық тұрғысынан шешетін болашақ мамандықтарды теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру.

 

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері төмендегідей:

Көлік өндірісі процесі негізінен қажетті білім беру, көлік өндірісінің қызметін ұйымдастыру, еңбектің мөлшерін төлемін ұйымдастыру.

Берілген пәнді оқу арқылы студенттер:білуге тиісті:

- өндірістік процестің ұйымдасу көрінісі негізін, еңбек мөлшерін;

- жабдықтау, материалдар, еңбек шығындары қажеттіліктерін ғылыми мөлшерлеу және жоспарлау;

- еңбек өнімі, еңбек сыйымдылығы, өзіндік құн мәселелерін есептеу мен бағалау;

- өндірістік процестердегі ең жоғары тиімділікті анықтау мақсатында түрлі нұсқалар жасау;

- Қазақстан Республикасының тасымалдау эканомикасы қажеттілігін аз ғана шығын мен қанағаттандыруды қамтамассыз ететін жоспар дайындау;

- тәсілдер, теория және міндеттер дәлелдері және кәсіпорынның кадр саясаты әдіс- тәсілдеріне шешім қабылдау.

білу керек:

- өндірістік процестерді ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешу;

- еңбек шығыны мөлшерін жасау;

- кәсіпорын жұмыс көрсеткіштерінің көлемі мен сапасын, жұмысшылар қажеттілігін, жұмыстың өздік құнын, пайдасын, рентабельділігін, пайдалану шығындарын және келтірілген шығындарды анықтау;

- техникалық процестерді сараптаудан алынған мәліметтерді , технологиялық жабдықтардың пайдалану сапасын, адамдардың қауіпсіздігі жайлы сараптау мәліметтерін талдай білу;

- тұтынушыға бағытталған кәсіорынның маркетингі мен стратегиясы жиынтығын жасау;

- кикілжіңді дұрыс шешу және қызмет этикасын білу.

практикалық біліктілікке ие болу:

- ақпаратпен жұмыс;- жетекшінің жеке жұмысын жоспарлау;

- Көлік өндірісін жоспарлау.

 

Айрықша деректемелер

 

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді тақырыптарды көрсету арқылы) меңгеру қажет:

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы
1.Жоғары математика Физикалық және экономикалық мазмұндағы есептер шығаруда белгілі интегралды қолдану.
2. Информатика Бағдарламалау әдісі. Модульді бағдарламалау.  
3. Метрология, стандартизация және сапаны басқару Сапа менеджменттінің негіздері.  
4. Өмір қауіпсіздігі Өмір тіршілігінің қауіпсіздігінін қамтамасыз ету жолдарының теориялық және ұйымдастырушылық негіздері.

 

 

Тұрақты деректемелер

 

“ Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті ” пәнін оқу арқылы алынған білім төмендегі пәндерді меңгеруде қолданылады: Біріңғай көліктік жүйе, Эксплуатациялық жұмыстарды басқару, Көліктік логистика,.

 

Пәннің мазмұны

 

1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пәннің мазмұны және олардың еңбек сыйымдылығы

 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Дәріс-тер Тәжір-биелік Зертханалық СОДЖ СДЖ
1.Бірлестіктің (кәсіпорынның) өндірістік және шаруашылық қызметінің негіздері мен теміржол бөлімдерінің реструктуризациясы       -    
2. Көлік бөлімдерінің экономикалық және әлеуметтік дамуын жоспарлаудың мәні, міндеттері мен негіздері       -        
3. Жаңа техника және ұйымдастыру-техникалық шараларды ендіру тиімділігін анықтау -
4. Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері       -    
5. Менеджменттің дамуы       -      
6. Ұйым туралы түсінік және оның түрлері       -    
7. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы       -    
8. Ұйымның мақсаттары және олардың классификациясы       -    
9.Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және өкілеттіктің әрекеттесу ұйымдастыру -
10.Басқарудың қазіргі заманғы ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері -
11.Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету және коммуникация -
12.Топтық динамика және басқару персоналы -
БАРЛЫҒЫ: -

 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі

 

1. В.А Абчук, учебник.Менеджмент.-С.Петербург.: Союз, 2002 .

2.Экономика железнодорожного транспорта/Под ред. Н.П.Терешиной, Б.М Лапидуса, М.Ф Трихункова.-М.:Маршрут,2001.-596с.

3. А.Ф Иваненко. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.-М.:Маршрут,2004-566с.

4.М.Мескон, М. Альберт. Основы менеджмента.-М.: Дело, 2005.

5.Ф.П. Кочнев, В.М. Акулиничев, В.М. Макарочкин. Организация движения на железнодорожном транспорте.-М.: Транспорт, 1979.- 259с.

6.Экономика железнодорожного транспорта: Учебникдля вузов./Под ред. И.В. Белова.-м.: Транспорт, 1989.- 232с.

7.Технико-экономические расчеты в эксплуатации железных дорог./Под ред. И.Б. Сотникова. М.: Транспорт, 1983.- 254с.

8.Экономика эксплуатационной работы в примерах и задачах: Учеб. Пособие для техн. Ж.-д. трансп./ Н.Ф. Хохлов, В.П. Катаев и др.; Под ред. Н.Ф. Хохлова.- М.: Транспорт.-1983.-135с.

9.Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта: Учебник для вузов./Ю.Д. Петров, Н.В. Берндт и др.; Под ред. Ю.Д. Петрова.- М.: Транспорт, 1989.-294с.

10. Экономика промышленного железнодорожного транспорта./ В.А. Дмитриев, В.И. Золонков, А.Д. Шишков: Под. Ред. В.А. Дмитриева.-М.: Транспорт, 1989.- 363с.

 


Просмотров 1482

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!