Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Частина книги, періодичного, продовжуваного виданняЯрошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7–15 черв. 2003 р. — М., 2003. — Т. 3. — С. 1118—1124.

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

Бруй О. Каталогізація електронних ресурсів : досвід Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / О. Бруй // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 3. – С. 24–28.

Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

 

Електронні ресурси

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрана.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

CrossRef [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : www.crossref.org./ �� Title from the screen.

Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрана.

Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article. – Назва з екрана.

 

 


Образец

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление /С.Ф.Анисимов. - М.: Прогресс, 1988.- 331с.

2. Бех I. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д.Бех // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 1997. – № 1. – С. 124 – 129.- Проблеми виховання.

3. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2007. – № 1. – С. 5–27. – Проблеми виховання.

4. Богданова Н. Естетичне в духовному житті сучасного студента / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 90–97.

5. Буржуазная социология на исходе XX века – критика новейших тенденций. Ин-т социологических исследований АН СССР / под. ред.В.С.Силкина. – М., 1986. – 348 с.

6.Бурбулис Г. Э. Духовность и рациональность / Г. Э. Бурбулис, В. Е. Кемеров. – М.: Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Философия" ; № 12).

7. Верещак Є. П. Потенціал духовного і душі: разом чи окремо : психолого-аналітичний огляд / Є. П. Верещак // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 65–68.

8. Вірковський А.П. Формування гуманістичного ідеалу старшокласників у позанавчальній діяльності: : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання /Андрій Петрович Вірковський; Тернопільський нац. ун-т. ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [ Електронний варіант].

9.Вишневський, О. Педагогіка в пошуках духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 3–5.

10.Гаврилюк В.В. Динаміка ціннісних орієнтацій у період соціальної трансформації (поколінь підхід) / В.В.Гаврилюе, Н.А.Трикоз / / Соціологічні дослідження.-2000.- № 12. - С.98.- 115.

11. Гинецинский В.И. Знание как категория педагогики: Опыт педагоги-ческой когнитологии /И.В. Гинецинский. -Л., 1989.-187с.

12. Гончаренко С. Український педагогічний словник /С.Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

13. Дудченко В.С. Духовність української нації в період трансформаційних змін /В.С. Дудченко// «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. - К., 2011. Спецвипуск - 2011.- С.278-284.

14. Дудченко В.С. Ненасилля як духовний фактор соціокультурного розвитку людства: соціально-філософський аналіз: монографія / В.С. Дудченко. Кам'янець Подільський: Кам'янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. - 160 с.

15. Духовность человека : педагогика развития : учеб. пособие для студ. пед. спец. учреждений, обеспеч. получение высш. образования / Н. В. Михалкович, К. В. Гавриловец, А. А. Бородич [и др.] ; под ред. Н. В. Михалковича. – Минск : Тесей, 2006. – 400 с.

16. Закалюк Ю. Духовність як засіб та сенс життя людини / Ю. Закалюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 62–64.

17. Ильичева И. М. Духовность в зеркале философско-психологических учений (от древности до наших дней) : учебно-методическое пособие / И. М. Ильичева. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2003. – 208 с. – (Б-ка студента).

18. Іщук Н. М. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти. – К., 2005. – Вип. 42. – С. 31–37.

19. Кістяківський Б. Філософський аналіз української культури [Електронний ресурс] / Б.Кістяківський, М. Альчук. — Режим доступу до ст.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu/Filos/2008_28/19. html

20. Ковальчук-Дехтяренко Л. Роль духовної культури у становленні особистості студента / Л. Ковальчук-Дехтяренко, В. Костів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 27–29.

21. Петришин Г. Особливості становлення духовності людини за сучасних умов в Україні / Г. Петришин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк [та ін.] – Тернопіль, 2003. – Вип. 10. – С. 86–90.

22. Писчиков В.С. Кризис духовности: прозаизация бытия / В.С.Писчиков, М. М. Холин // Актуальні проблеми духовності. - 2008. - Вип. 9. - С. 12-23.

23. Плавуцька О П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; Тернопільський нац. ун-т. ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант].

24. Плавуцька О. П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

25. Подольська Є. А. Аксіологічний аспект діяльності і методологічні проблеми соціологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології" / Є. А. Подольська. - Х., 1992. - 36 с.

26. Про першочергові заходи щодо забезпечення та розвитку культури і духовності українського суспільства : указ Президента України, 24 листопада 2005 року / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2005. – № 48. – С. 14.

27. Філософський словник /Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Костянтин Сігов.- К.: Дух і літера, 2009.- 512с.

28. Spicer C. Organizational Public Relations: A Political Perspective /C. Spicer. – S.I.–1997.– P.22.

29.Friedenberg R. Communication Consultants in Political Campaigns: Ballot Box Warriors / R. Friedenberg. — N.Y.: Praeger Publishers, 1997. — 240 p.

30.Greenwood E.A. Attributes of a Profession / EA. Greenwood // Social Work. — 1957. — № 3.-P.231-246.

 


Просмотров 987

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!