Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


А) А.М. Бах;б) М.В. Ломоносов;в) М.М. Семенов;А) Анемометр б) Люксметр в) Психрометр г) Колориметр.

6. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

а) 0-40 % б) 40-60 % в) 60-80 % г) 80-100 %

7. До шкідливих психофізіологічних факторів виробництва належать:

а) Фізичні навантаження б) Зараження інфекційними захворюваннями

в) Порушення режиму праці та відпочинку г) Монотонність праці

8. Шкідливий чинник у разі порушення правил безпеки може призвести до:

а) граничного або патологічного травмвтизму;

б) професійного травмвтизму;

в) професійного захворювання.

9. Вміст вуглекислого газу у робочій зоні не повинен перевищувати:

а) 0,2%; б) 0,4; в) 0,5%;

10. За походженням пил поділяється на такі класи:

а) органічний, штучний; б) органічний, неорганічний;

в) органічний, мінеральний;

11. Що треба пам’ятати при роботі з електрообладнанням:

а) працювати у спецодязі; б) працювати у гумових чоботях і рукавицях;

в) працювати на справному обладнанні; г) працювати, стоячи на гумовому килимку

12. Недоліком вогнегасячих порошків є:

а) отруйність;б) висока вартість;в) злежуваність;


1.Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?

а) Після кожного порушення правил з техніки безпеки

б) Після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок

в) Після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію

г) Якщо на робочому місці стався нещасний випадок

2. Державні нормативно-правові акти про охорону праці це:

а)Правила дорожнього руху б)Стандарти, укази в)Санітарні норми г) Будівельні норми д) Пожежні норми е) КЗпП

3. Закон України “Про охорону праці” було прийнято:

А) в 1996 р.; б) в 1993 р.; в) в 1992 р.

4.У скільки груп можна об‘єднати більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна, і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці?

1) 2, 2) 10, 3) 4, 4) 6.

5.Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України, Державний комітет з нагляду за охороною праці України;

б) місцеві державні адміністрації, міністерства і органи виконавчої влади;

в) перелічені органи і місцеві ради народних депутатів.

6.Відносини між власником і працівником з питань безпеки праці

під час роботи регулює такий Закон України:

а) “Про соціальне страхування”; б) “Про охорону праці”; в) “Про працю”.

7. У скількох прімірниках складається акт про нещасні випадки за формою Н-1 або НТ?

А) 6; б) 4; в) 3.

8. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

а) Згідно колективного договору; б) Згідно розпорядження адміністрації;

в) Згідно Закону "Про охорону праці"; г) Згідно Кримінального кодексу.

9. Електроустаткування поділяється на:

а) захищені електроустановки;б) загальнопромислові і вибухозахищені;

в) пожежо і вибухозахищені;

10. Теоретичні основи процесу горіння розробив:

а) А.М. Бах;б) М.В. Ломоносов;в) М.М. Семенов;

11.Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

а) для працівників, що наймаються на роботу і періодично в процесі трудової діяльності;

б) залежно від характеру трудової діяльності та кваліфікації;

в) залежно від стажу роботи, згідно з графіком, що затверджується головним інженером.

12. Шкода, яку може заподіяти людині виробничий пил залежить від його:

а) фізико-хімічних властивостей, тривалості впливу, концентрації, токсичності та ін.;

б) утворення, дисперсності, глибини проникнення, агресивності і т.ін.;

в) подрібнення, стану аерозольного, аерогельного, токсичних властивостей, дисперсності.


1. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

а)оптимальні б) допустимі в)шкідливі г)небезпечні

2. Структурною одиницею МОП, що здійснює збір та поширення інформації з усіх питань стосовно міжнародного регулювання умов праці й становища працівників, є:

а) адміністративна рада; б) Міжнародне бюро праці; в) регіональні конференції;

г) галузеві комітети.

3. Нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють такі громадські органи контролю:

а) уповноважені трудових колективів, професійні спілки;

б) комісії з охорони праці, уповноважені трудових колективів,представники профспілки;

в) органи Держнаглядохоронпраці України, власник підприємства, представник профспілки.

4. Ступінь втрати працездатності потерпілим визначається в:

а) днях; в) відсотках;б) годинах; г) фізичних можливостях.

5. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:

а) представник профспілкового комітету, керівник служби охорони

праці;

б) керівник служби охорони праці, представник профспілкового

комітету, керівник структурного підрозділу, де працює потерпілий;

в) власник підприємства, керівник служби охорони праці.

6. До причин нещасних випадків на виробництві належать:

а) організаційні, технічні, психофізіологічні; б) соціально-економічні, організаційні, електротехнічні; в) санітарно-гігієнічні, технічні, організаційні, психофізіологічні.

7. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

а) Держава; б) Власник; в) Начальник служби охорони праці;

г)Безпосередній керівник працівника (підрозділу

8. Визначте чи вірне твердження, що система управління охороною праці (СУОП) – механізм реалізації вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці на підприємстві?

а) так; б) ні.

9. Види відповідальності за порушення санітарного законодавства:

а) дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна;

б) передбачають застосування фінансових санкцій;

в) відшкодування збитків потерпілим і компенсування витрат на проведення санітарних заходів;

10. Необхідність захисту промислових будівель від блискавки визначається:

а) рівнем грозової діяльності і їх призначенням;б) очікуваною можливістю ураження їх;

В) районом розташування;

11. Страхові експерти з охорони праці повинні мати стаж практичної

роботи на підприємстві не менше:

а) 2 років; в) 7 років;б) 5 років г) 3 років.

12.Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві зобов’язана:

а) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки

стану умов і безпеки праці;б) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію;

в) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та

приймання в експлуатацію виробничих об'єктів;

г) визначати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом.


1. Закон України “Про охорону праці” поширюється:

а) на власника і робітника;

б) на службовця, власника, керівника;

в) на всіх громадян, які працюють.

2. В якому році створено Міжнародну організацію праці:

А) 1919 р.; б) 1945 р.;

В) 1970 р.; г) 1991р.

3. Яка мета управління охороною праці на підприємстві?

а) запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам; дотримання вимог законодавства з охорони праці, колективних договорів; забезпечення ставлення всіх працівників до безпеки праці, як до головних обов’язків; розроблення обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони праці між всіма керівниками і працівниками підприємства;
б) створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації;в) прогнозування і планування; організація; мотивація; контроль, облік, аналіз.

4. Нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють такі громадські органи контролю:

а) уповноважені трудових колективів, професійні спілки;

б) комісії з охорони праці, уповноважені трудових колективів,представники профспілки;

в) органи Держнаглядохоронпраці України, власник підприємства, представник профспілки.

5. За недотримання законодавства з охорони праці на власника

накладаються такі види відповідальності:

а) адміністративна, кримінальна; б) дисциплінарна, адміністративна;

в) кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна.

6. Умови праці — це:

а) сукупність факторів виробничого середовища і виробничого

процесу, що впливають на здоров’я і працездатність людини;

б) сукупність небезпечних чинників, які діють на здоров’я людини

під час виробничої діяльності;

в) сукупність чинників виробничого середовища і трудового

процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під

час виконання нею трудових обов’язків.

7. Розслідування нещасного випадку, що трапився на виробництві, має бути проведено упродовж:

А) 48 годин; б) 12 годин; в) 24 годин.

8. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

а) На профспілки та технічну інспекцію;

б) На органи прокуратури;

в) На керівників підприємства; г) На службу охорони праці.

9. Що таке втома?

а) нормальна реакція центральної нервової системи людини на фізичну та розумову працю;

б) реакція людини на досить високу емоційно напружену працю;

в) розладнання систем організму через високі фізичні навантаження;

10. Функції технічних засобів і заходи забезпечення електробезпеки:

а) технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 834

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!