Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Чи сприяла подоланню кризи значна приватизація банківської системи? Відповідь обґрунтуйтеПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

а) так;

б) ні. ТЕСТИ

Тема. Циклічний розвиток економіки. Макроекономічна нестабільність. Теорії криз.

 

1. Яке з положень характеризує наявність циклічного виробництва в різних суспільно-економічних формаціях (або на окремих етапах їх розвитку)?

а) циклічне виробництво характерне для капіталістичного способу

виробництва;

б) циклічність виробництва притаманна різним економічним системам;

в) циклічність коливань не властива соціально орієнтованій ринковій

економіці.

2. Чому не було економічних криз за капіталізму впродовж понад 200 років (з початку ХУІ ст. до 1825 р.)?

а) тому що тривалий час капіталістичне виробництво базувалося

виключно на ручній праці, було малопродуктивним;

б) тому що не існувало сформованого суспільного характеру виробництва;

в) через недостатній розвиток основної суперечності капіталізму,

відсутність великої машинної індустрії.

3. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз:

а) диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузях,

що виробляють засоби виробництва;

б) суперечність між суспільним характером виробництва і

капіталістичним привласненням його результатів;

в) несправедливість у розподілі багатств.

4. Яке з положень не розкриває форм вияву основної суперечності капіталізму на нижчій його стадії?

а) суперечність між анархією виробництва в суспільстві загалом і

організацією виробництва на окремому підприємстві;

б) суперечність між різними технологічними. способами виробництва;

в) суперечність між виробництвом і розподілом.

5. Яка причина виникнення економічних циклів?

а) війни, революції, інші аналогічні явища;

б) відкриття новихпокладів коштовних металів, нових земель тощо;

в) періодичне оновлення основних фондів.

6. Скільки часу тривали перші економічні цикли на нижчій стадії розвитку капіталізму?

а) до 12 років;

б) економічні цикли мають стихійний характер і їх тривалість

непередбачувана;

в) до 3 – 4 років.

7. Зазначте основну фазу економічного циклу:

а) фаза депресії;

б) фаза кризи;

в) фаза пожвавлення.

8. Якевизначення кризи правильне?

а) криза – це скорочення виробництва;

б) криза – це зростання безробіття i зниження реальної зарплати;

в) криза означає застій в економіці.

9. Яке з положень неправильно пояснює сутність циклічності виробництва?

а) економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до

початку наступного спаду;

б) економічний цикл – це послідовність у зміні всіх чотирьох фаз циклу;

в) економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне

зростання.

10. У чому відомий український учений-економіст М.Туган-Барановський вбачав причину економічної кризи?

а) у несправедливому розподілі багатства;

б) в основній суперечності капіталізму;

в) у диспропорційності розвитку економіки.

11. Яке з положень підтверджує, що економічні цикли є водночас і циклами відтворення:

а) в період економічного циклу відбувається певне оновлення

продуктивних сил;

б) в період економічного циклу відбувається масове фізичне оновлення

основного капіталу і насамперед засобів праці;

в) під впливом НТР має місце масове оновлення товарів тривалого

користування.

12. Що не веде до розв'язання суперечності між планомірним характером виробництва на окремих підприємствах і анархією виробництва в суспільстві загалом?

а) планомірна організація на суспільному рівні може бути забезпечена

через систему державного регулювання і державного прогнозування;

б) узгодження дій капіталістичних підприємств за допомогою ринкового

механізму;

в) державне регулювання попиту і пропозиції.

13. Яке з положень не розкриває історичного характеру взаємодії економічної рівноваги й економічних криз?

а) дії держави спрямовані проти факторів, що породжують економічну

кризу;

б) економічна рівновага утримувалася в капіталістичному виробництві

до 1825 р. і була домінуючою стороною цієї суперечності;

в) економічні кризи є домінуючою стороною економічної рівноваги на

сучасному етапі.

14. Що свідчить про те, що сучаснi економічні кризи істотно відрізняються від економічних криз ХІХ ст.?

а) сучасні кризи є глибокими і відбуваються дуже рідко;

б) сучасні економічні кризи менш глибокі, але відбуваються

частіше;

в) як і в минулому, найсуттєвішою рисою сучасної кризи є надвиробництво товарів.

15. Яке з положень неправильно визначаєзавдання держави в циклічному регулюванні економіки?

а) проведення амортизаційної політики;

б) сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення,

переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

в) підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.

16. У чому сутність грошово-кредитного регулювання?

а) грошово-кредитне регулювання здійснюється головним чином через

підвищення або зниження норми відсотка;

б) зростання ставки відсотка під час кризи прискорює вихід економіки з кризи;

в) через зниження ставки відсотка під час піднесення зменшується

можливість надвиробництва товарів.

17. У чому сутність бюджетного регулювання?

а) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення або

зменшення грошової маси в обігу;

б) бюджетне регулювання здійснюється через збільшення державних

інвестицій в економіку;

в) бюджетне регулювання здійснюється через механізм оподаткування,

зниження або підвищення ставок і податків.

18. Яке з положень не розкриває змін, що відбулися у капіталістичному привласненні?

а) на нижчій стадії капіталізму воно мало переважно приватний

характер;

б) на вищій стадії посилюється колективний характер капіталістичного

привласнення;

в) на нижчій стадiї капіталізму була значна питома вага державного привласнення.

19. Якщо економічні суперечності є джерелом соціально - економічного прогресу, то чому вони спричиняють кризи? В яких з положень міститься неправильна відповідь?

а) суперечності е джерелом соціально-економічного прогресу лише на

початкових етапах свого розвитку;

б) виникнення економічних криз пов'язане лише з тими суперечностями, які пронизують економічні закони;

в) суперечність проходить певні етапи свого розвитку. На останніх двох етапах (власне суперечностi й конфлікту) вона стає гальмом прогресу.

20. Які з положень неправильно пояснюють природу довгих циклічних коливань?

а) довгі цикли зумовлені масовим оновленням основного капіталу;б) матеріальною основою довгих циклів є оновлення пасивної частини

основних фондів, а також зміни базисних поколінь і технологій

провідних галузей економіки;

в) довгі цикли зумовлені масовим оновленням товарів тривалого

користування.

21. Які головні ознаки економічної кризи в Україні?

а) в Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, головною ознакою

кризи було надвиробництво товарів;

б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня

населення, стрімкі темпи інфляції тощо;

в) різке скорочення сільськогосподарського виробництва.

22. Яка низка причин економічної кризи в Україні найбільше вплинула на її глибину і масштабність?

а) причини, успадковані від колишнього СРСР;

б) причини, породжені діями "реформаторів" з часу проголошення

незалежності України;

в) сам процес трансформації існуючої економічної системи.

23. Що є найголовнішим для виходу України з кризи?

а) проведення науково обґрунтованої політики Національним банком

України;

б) шлях радикального оновлення раціональних господарських зв'язків з

країнами СНД і на цій основі відродження традиційних ринків збуту й

кооперації між промисловими підприємствами;

в) зупинення зниження життєвого рівня населення.

24. Яке стратегічне завдання щодо подолання економічної кризи і виходу з депресії стоїть перед Україною?

а) входження у справедливий економічний: союз з країнами СНД;

б) входження у регіональні утворення Західної Європи;

в) досягнення рівня розвитку передових країн світу і на цій основі

забезпечення добробуту народу.

25. Що формує нову матеріальну основу економічного циклу в розвинутих країнах світу?

а) політика прискореної амортизації;

б) швидке впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;

в) масове оновлення товарів тривалого користування.

26. Яка тривалість довгих циклів в економіці?

а) 38 – 45 років;

б) 48 – 55 років;

в) 58 – 65 років.

27. Якого зв'язку не існує між довгими циклами і структурними зрушеннями в економіці?

а) розвиток довгих циклів супроводжується переходом від менш

розвинутої форми власності до більш розвинутої;

б) розвиток довгих циклів супроводжується трансформацією ринкових

важелів саморегулювання економіки до механізму поєднання

державного регулювання з ринковим;

в) розвиток довгих циклів супроводжується зростанням частки

матеріального виробництва.

28. Хто з економістів назвав головною причиною економічних криз основну суперечність капіталізму?

а) Д. Рікардо;

б) Ж. Сісмонді;

в) К.Маркс.

29. Чому під час сучасних криз немає різкого зниження цін?

а) внаслідок державного регулювання цін;

б) внаслідок панування монополій, в т.ч. олігополій;

в) внаслідок домінування ринкових важелів регулювання економіки.

30. У чому виявляється глибина економічної кризи в Україні?

а) ця криза майже така ж, як криза 1929 – 1933 рр. у США;

б) під час кризи народне господарство України зазнало більших збитків,

ніж під час другої світової війни;

в) ця криза не така глибока, як найбільша криза за капіталізму 1929 –

1933 рр.

31. Чи сприяють поглибленню економічної кризи в Україні рекомендації МВФ?

а) так;

б) ні.

32. На якій стадії економічного циклу перебувала економіка України в 1997 р.?

в) на стадії піднесення;

б) на стадiї кризи;

в) на стадії депресії.

33. Чи сприяла подоланню кризи значна приватизація банківської системи? Відповідь обґрунтуйте.

а) так;

б) ні.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1162

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!