Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зав. кафедры внутренней медицины № 2Та медсестринства,

д.мед.н., професор Вакалюк І. П.


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан медичного факультету

ДВНЗ «Івано-Франківський

національний медичний університет»

проф. Яцишин Р.І.

«___»__________ 2013 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОЛОГІЇ»

(КУРС ЗА ВИБОРОМ)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ І ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗА СПЕЦАЛЬНІСТЮ

7.12010001 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

 

Тема 1. Резистентна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

Поняття “Резистентна артеріальна гіпертензія”. Причини розвитку резистентної артеріальної гіпертензії. Поняття “Псевдорезистентність”. Критерії діагнозу. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Профілактика.

 

Тема 2. Злоякісна артеріальна гіпертензія: діагностика та лікування.

Визначення “злоякісної артеріальної гіпертензії”. Особливості патогенезу. Критерії діагнозу. Принципи немедикаментозного лікування. Медикаментозне лікування. Профілактика. Прогноз.

 

Тема 3. Тактика ведення хворих на ІХС та цукровий діабет.

Цілі та принципи терапії. Стратифікація ризику. Немедикаментозне і медикаментозне лікування. Цільові рівні тиску. Показання до реваскуляризації міокарда. Стратегія, що спрямована на досягнення повного контролю діабету. Профілактика. Прогноз.

Тема 4. Показання та клінічна ефективність різних методів реваскуляризації міокарда у хворих на ІХС.

Показання до коронарографії. Діагностичні інструменти для оцінки ризику. Показання до проведення черезшкірних коронарних втручань при хронічних формах ІХС та гострому коронарному синдромі (первинні та “полегшені” ЧКВ, ЧКВ “порятунку” та після тромболітичної терапії). Показання до аорто-коронарного шунтування. Вторинна профілактика коронарних подій. Допоміжна антитромбоцитарна і антикоагулянтна терапія.

Тема 5. Немедикаментозна профілактика ІХС. Цілі та завдання.

Показання з позицій доказової медицини. Припинення паління. Гіпохолестеринемічна та середньоземноморська дієта. Збільшення фізичної активності. Зменшення надлишкової маси тіла.

Вторинна профілактика ІХС та її вплив на прогноз.

Медикаментозна корекція факторів серцево-судинного ризику. Прогноз-модифікуюча терапія ІХС. Профілактика серцево-судинних захворювань у здорових пацієнтів групи високого ризику.

Тема 6. Діагностика та лікування недостатності мітрального клапану різної етіології.

Основні причини мітральної недостатності і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування .Тема 7. Діагностика та лікування аортальних вад різної етіології.

Основні причини аортальних вад серця і механізми порушення гемодинаміки. Діагностика та медикаментозне лікування. Показання і методи хірургічного лікування. Прогноз і працездатність. Віддалені результати хірургічного лікування.

Тема 8. Тактика ведення хворих з фібриляцією передсердь.

Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з різними формами фібриляції передсердь. Відновлення синусового ритму та підтримуюча антиаритмічна терапія. Хірургічне лікування. Контроль частоти серцевих скорочень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь. Профілактика тромбоемболій.

 

Тема 9. Тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами.

Завдання, стратегії і тактика ведення хворих з атріовентрикулярними блокадами. Медикаментозна терапія. Види електрокардіостимуляції. Показання до тимчасової та постійної електрокардіостимуляції. Прогноз і працездатність. Невідкладна допомога при синдромі Морганьї-Адамса-Стокса.

 

Тема 10. Гостра серцева недостатність: діагностика та лікування.

Форми гострої серцевої недостатності. Етіологічні чинники, клінічні ознаки та діагностика гострої серцевої недостатності. Прогностичні фактори. Лікування в залежності від форми гострої серцевої недостатності.

Тема 11. Серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка: діагностика, диференційний діагноз і лікування.

Етіологія та механізми розвитку. Клінічні ознаки та симптоми. Діагностика. Диференційний діагноз. Особливості лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 12. Немедикаментозні методи лікування хворих з систолічною серцевою недостатністю, що покращують прогноз.Аорто-коронарне шунтування, ресинхронізуюча терапія, імплантація автоматичного кардіовертера-дефібрилятора та трансплантація серця. Хірургічна корекція клапанних вад серця.

Тема 13. Антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при захворюваннях серцево-судинної системи.

Особливості антитромбоцитарної та антикоагулянтної терапії у хворих з хронічними формами ІХС, гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST та без елевації сегменту ST, тромбоемболією легеневої артерії, з фібриляцією передсердь та протезованими клапанами серця.

Профілактика захворювань серцево-судинної системи.

Первинна і вторинна профілактика серцево-судинних захворювань. Основні цілі та завдання. Оцінка загального ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Рекомендації стосовно способу життя, фізичної активності, контролю маси тіла, артеріальної тиску, рівня глюкози та ліпідів крові. Лікування асоційованих факторів ризику.

Залік.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствапротокол № 1 від 29.08.2013 р.

Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

Та медсестринства,

д.мед.н., професор Вакалюк І. П.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

професор __________Г.М.Ерстенюк

“____” ______________ 2013 р.

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОЛОГІЇ»

(КУРС ЗА ВИБОРОМ)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ І ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗА СПЕЦАЛЬНІСТЮ

7.12010001 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТА

1. Тестовий контроль згідно бази «Крок-2» оцінюється в 7 балів – по 1 балу кожна правильна відповідь на одне питання (в тесті 7 питань)

2. Усне опитування та робота біля ліжка хворого із оформленням щоденника в медичній карті і стаціонарного хворого під керівництвом викладача - 8 балів: 0 балів – немає відповіді, неправильна відповідь, робота з хворим не проведена, щоденник відсутній; 1 – немає відповіді, володіння практичними навиками незадовільне (робота біля ліжка хворого), не обгрунтована діагностика ти принципи лікування хворого, оцінка загального стану хворого проведена і описана невірно; 2 – неповна, неточна відповідь, володіння практичними навиками не задовільне (робота біля ліжка хворого), не достатньо обгрунтована діагностика ти принципи лікування хворого, оцінка загального стану хворого проведена і описана вірно, але відсутній огляд по системах; 3 бали - недостатньо висвітлене питання, володіння практичними навиками посереднє, діагноз виставлений правильно, план лікування та діагностики не відповідне діагнозу, щоденник написаний майже вірно, але не враховано дані лабораторних методів діагностики; 4 – недостатньо висвітлене питання, володіння практичними навиками з деякими уточненнями, план обстеження та лікування складений відповідно поставленому діагнозу, є зауваження до написання щоденника; 5 – відповідь з деякими поправками, володіння практичними навиками з деякими уточненнями, план обстеження та лікування складений відповідно поставленому діагнозу, є зауваження до написання щоденника; 6 – усна відповідь з деякими поправками, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, щоденник написаний майже вірно, але не враховано дані лабораторних методів діагностики; 7 – усна відповідь з незначними уточненнями, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, зауважень до написання щоденника немає; 8 – правильна усна відповідь, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання, зауважень до написання щоденника немає.

Максимальнакількість балів на практичному занятті 15 балів, мінімальна кількість - 8балів.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи: бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань залежить від їх об’єму та значимості, але становить не більше 5 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентами за поточну навчальну діяльність.

Індивідуальна робота студентівоцінюється наступним чином: доповідь реферату на практичному занятті – 1 бал; доповідь на клінічних конференціях баз кафедри -1 бал; доповідь історії хвороби на практичному занятті – 1 бал; написання тез, статей - 2 бала.

Максимальний позитивний бал за дисципліну «Актуальні питання кардіології»200, який складається із 195 балів за поточну успішність (13 занять х 15 балів = 195балів) та 5балів за індивідуальну роботу студентів, при цьому мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового контролю - 104 бали (13 занять х 8 балів).

Підсумковий контроль по дисципліні здійснюється на останньому занятті.Студент отримує оцінку «зараховано» якщо він не має пропусків навчальних занять або вчасно їх відпрацював і набрав кількість балів не меншу, ніж мінімальну (104); оцінку «не зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски навчальних занять і кількість балів за поточний контроль менша ,ніж мінімальна (104).

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринствапротокол № 1 від 29.08.2013 р.

 

Зав. кафедри внутрішньої медицини №2

Та медсестринства,

д.мед.н., професор Вакалюк І. П.


"УТВЕРЖДАЮ"

Декан факультета подготовки

иностранных граждан
Ивано-Франковского
национального медицинского университета,
к.мед.н., доц.___________Соломчак Д.Б.
«____» _______________2013 г.

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ»

(КУРС ЗА ВЫБОРОМ)

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

7.12010001 “ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО”

Тема Количество часов *Индивиду-альная работа
Прак-тические занятия СРС
Модуль 1.   Доклад реферата на практи-ческом занятии – 1 балл. Доклад на клини-ческих конферен-циях баз кафедры - 1 балл. Доклад истории болезни на практическом занятии – 1 балл. Написание тезисов, статей - 2 балла.
2. 1. Резистентная артериальная гипертензия: диагностика и лечение. 6,5 4,5
2. Злокачественная артериальная гипертензия: диагностика и лечение. 6,5   4,5  
3. Тактика ведения больных ИБС и сахарным диабетом. 6,0 4,5
4. Показания и клиническая эффективность различных методов реваскуляризации миокарда. 6,0 4,5
5. Немедикаментозная профилактика ИБС. Цели и задачи. Вторичная профилактика ИБС и ее влияние на прогноз. 6,0 4,0
6. Диагностика и лечение недостаточности митрального клапана различной этиологии. 6,0 4,0
7. Диагностика и лечение аортальных пороков различной этиологии. 6,0 4,0
8. Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий. 6,5 4,5
9. Тактика ведения больных с атриовентрикулярными блокадами. 6,5 4,5
10. Острая сердечная недостаточность: диагностика и лечение. 6,0 4,0
11. Сердечная недостаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка: диагностика, дифференциальный диагноз и лечение. 6,0 4,0
12. Немедикаментозные методы лечения больных с систолической сердечной недостаточностью, которые улучшают прогноз. 6,0 4,0
13. Антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Зачет. 6,0 4,0  
Индивидуальная робота    
Всего часов – 135  
Кредитов ECTS - 4,5    

 

*- Индивидуальная работа выполняется студентом на практическом заннятти и оценивается максимально 5 баллов.

 

Аудиторная работа – 59,3%, самостоятельная работа – 40,7%.

Обсуждено и утверждено на заседении кафедры внутренней медицины №2 и медсестринства протокол № 1 от 29.08.2013 г.

Зав. кафедры внутренней медицины № 2

И медсестринства,


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!