Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


З навчальної дисципліни: Кримінально-виконавче правоКатегорія слухачів: курсанти (слухачі) юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби.

Навчальна мета: закріпити і поглибити у курсантів (слухачів) систему науково обґрунтованих знань щодо національної моделі пробації, правового регулювання та порядку і умов виконання органом пробації / кримінально-виконавчою інспекцією позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, випрвних робіт та здійснення контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тазвільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Виховна мета:сприяти розвитку у курсантів (слухачів) наукового світогляду і спрямованості на творчу активність, усвідомлення мотивів навчання, пізнавального інтересу до юридичної професії та формування морально-естетичних якостей юриста-професіонала.

Розвивальна мета: розвити у курсантів (слухачів) інтелектуальні здібності до осмислення, формування навичок системного аналізу кримінально-виконавчого законодавства України та використання у практичній роботі та науковій діяльності.

Навчальний час: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: електронні презентації.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права, конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, кримінальний процес, політологія, кримінологія, пенітенціарна політика та пенітенціарна система України оперативно-розшукова діяльність.

Навчальні питання:

1. Особливості національної моделі пробації. Правові та організаційні засади діяльності кримінально-виконавчої інспекції

2.Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

3. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді громадських робіт

4. Правове регулювання та порядок виконання покарання у виді виправних робіт

5. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

 

Література:

  1. Конституція України.-К., 1996.

2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст 2015.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіційний текст 2015.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Офіційний текст 2015.5. Про затвердження положення про Державну пенітенціарну службу України. Постанова КМУ №225/2014.

6. Про пробацію. Закон України від 05.02.2015 р.

7. Про Державну кримінально-виконавчу службу України. Закон України від 23.06.2005 р. №2713-ІУ.

  1. Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань. Наказ ДДУПВП МВС України від 19.03.2003 № 270/1560.

9. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №1039-р від 12 жовтня 2011 року.

10. Оцінка ризиків і потреб дітей в конфлікті з законом. Методичні рекомендації. Г. Стідз, Л.Солопова, О.Кочура, 2014.- 28 с.

11. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов’язаних із позбавленням волі: Монографія-К.: АТІКА, 2005.-312 с.

12. Кримінально-виконавче право України Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи. – Київ. Атіка. 2010. – 752 с.

13. Шкадюк В.Д. Організація виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Методичний посібник. Київ 2007 – 242 с.

14. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особливачастини : підруч. / О.М. Литвинов, А.Х.Степанюк, І.С.Яковець, К.А.Автухов, А.П.Гель, С.В.Лосич, Є.С.Назимко ; за заг.ред.доктора юрид.наук, проф. О.М.Литвинова та доктора юрид.наук, проф.. А.Х. Степанюка. – К. : ВД «Дакор», 2015 – 632 с.

  1. Стандартні мінімальні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила, 1990 р.);
  2. Європейська Конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (1964 р.);
  3. Правила Ради Європи про пробацію. Рекомендація CM/Rec(2010)1.

 Методичні поради з викладання теми:

Готуючись до семінарського заняття, курсант повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми, скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – з’ясувати особливості національної моделі пробації. Становлення та розвиток інституту пробації в зарубіжних країнах. Соціально-правова характеристика інституту пробації. Місце інституту пробації в міжнародних правових документах. Правові основи пробації та діяльності органу пробації. Поняття, мета, принципи та завдання пробації. Підстави та зміст пробації. Суб’єкти пробації та їх правовий статус. Особливості пробаційної діяльності щодо неповнолітніх. Організаційно-управлінська структура пробації. Правовий статус персоналу пробації та волонтерів. Взаємодія органу пробації з державними та недержавними інституціями.

По другому питанню – охарактеризувати зміст покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, підстави та порядок його виконання, права та обов’язки засуджених, функції персоналу кримінально-виконавчої інспекції, органів внутрішніх справ, обов’язки власників підприємств, установ та організацій де працюють засуджені та органів, що мають право анулювати дозволи на заняття певною діяльністю.

По третьму питанню - охарактеризувати зміст покарання у виді громадських робіт, порядок та умови його виконання, правовий статус засуджених та органів місцевого самоврядування, які визначають перелік об’єктів, де засуджені відпрацьовують громадські роботи, функції персоналу кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ.

По четвертому питанню - характеризувати зміст покаранняу виді виправних робіт, порядок та умови його виконання, правовий статус засуджених, обов’язки власників підприємств, установ, організацій де працюють засуджені, персоналу кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ.

По п’ятому питанню – розглянути інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком його зміст та значення. Визначити обов’язки, які покладаються судом на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та порядок здійснення контролю за їх виконанням. Правові підстави звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років та зміст контролю за цією категорією.

 

Запитання до семінару 1 (2 години):

1. Соціально-правова характеристика інституту пробації.

2. Особливості національної моделі пробації.

3. Організаційно-правові засади діяльності та завдання органу пробації/кримінально-виконавчої інспекції.

Запитання до семінару 2 (2 години):

1. Механізм реалізації досудової пробації. Порядок складання досудової доповіді.

2. Механізм реалізації наглядової пробації. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими. Порядок розроблення та реалізації пробаційних програм

3. Механізм реалізації пенітенціарної пробації. Порядок взаємодії органу пробації та державних органів під час здійснення заходів пенітенціарної пробації.

4. Залучення волонтерів пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації.

Завдання для самостійного вивчення (2 години):

1. Становлення та розвиток інституту пробації в зарубіжних країнах.

2. Соціально-правова характеристика інституту пробації.

3. Моделі функціонування пробації закордонних країн.

4. Місце інституту пробації в міжнародних правових документах.

5. Правові основи пробації та діяльності органу пробації.

6. Поняття, мета, принципи та завдання пробації.

7. Підстави та зміст пробації.

8. Суб’єкти пробації та їх правовий статус.

9. Особливості пробаційної діяльності щодо неповнолітніх.

10. Організаційно-управлінська структура пробації.

11. Правовий статус персоналу пробації та волонтерів.

12. Взаємодія органу пробації з державними та недержавними інституціями.

13. Порядок постановки на облік та виконання вироку суду щодо осіб, засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт та осіб, звільнених від відбування покарань з випробуванням.

14. Порядок проведення першочергових розшукових заходів щодо осіб, які ухиляються від постановки на облік або відбування покарання.

 

Начальник кафедри

кримінально-виконавчого права

кандидат юридичних наук В.А.Кирилюк

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!