Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кт Сплачений капітал - перевищення номіналу 6 000 000У деяких випадках американські компанії випускають і про­дають свої акції за немонетарні активи. Наприклад, компанія мо­же емітувати свої акції в обмін на довгострокові активи, такі як земля, будівлі, обладнання. Американські стандарти вимагають, щоб випущені на дату обміну акції було відображено в обліку емітента за справедливою вартістю.

Емісія підприємством інструментів власного капіталу супроводжується різними витратами, зокрема оплатою послуг сторонніх організацій (плата за реєстрацію
регулювальним органам, плата за юридичні чи бухгалтерські послуги, витрати на друк, гербові збори).

Відповідно до американської практики обліку, витрати, пов'язані з емісією акцій зменшують чисті надходження від їх продажу та суму емісійних різниць.

Приклад 3.

Американська компанія здійснила емісію 825 000 звичайних акцій номінальною вартістю 1,25 $ за одну акцію. Акції були продані за ціною 17,75 $ за акцію. Надходження від продажу цих акцій за мінусом усіх пов'язаних витрат склали
13 491 000 $, або 16,35 $ на акцію. Витрати на випуск склали 1 152 750 $.

Бухгалтерські записи:

Дт Грошові кошти 13 491 000

Кт Звичайні акції (825 000 х $1,25) 1 031 250

Кт Емісійні різниці ($13 491 000 – $1 031 250) 12 459 750

 

Облік викуплених власних акцій

Багато середніх і великих закордонних компаній періодично викупляють свої власні акції. Причини викупу акцій:

- для підтримання ринкової ціни акцій. Коли керівництво компанії бачить, що ринкова ціна акцій є недооціненою, воно може спробувати підтримати ціну зменшенням пропозиції акцій на ринку;

- виплата дивідендів у формі власних акцій;

- використання власних акцій у запропонованому об'єднанні компаній;

- намагання уникнути спроб контролю над компанією придбанням її акцій проти волі керівництва.

Викуплені власні акції мо­жуть бути анульовані або утримуватися для подальшого продажу.

З анулюваннямвикуплених акцій сторнуються бухгалтерські записи, зроблені під час первісної емісії акцій. В обліку американ­ських компаній позитивна різниця між ціною викупу акцій та ці­ною, за якою вони були початково продані, відображається за Кт рахунку “Сплачений капітал - викуплені акції”, а негативна різниця - за Дт цього рахунку (якщо він має достатнє кредитове сальдо) або за Дт “Нерозподілений прибуток”.

Викуплені, але не анульовані формально власні акції компанія-емітент може перепродати.В американській практиці вико­ристовуються два методи обліку викупу власних акцій та їх по­дальшого перепродажу:

1. Метод викупної цінирозглядає викуп власних акцій як тимчасове зменшення власного капіталу, яке згодом буде виправлене перепродажем акцій. Вартість придбаних акцій тимчасово відображається за Дт рахунка “Викуплені акції”. Облік впливу викупу на конкретні рахунки власного капіталу відстрочується до того моменту, коли акції буде перепродано.

2. Метод номінальної вартостірозглядає ви­куп власних акцій як умовне анулювання акцій. Оскільки акції формально не анульовано, рахунок основного капіталу, на якому акції обліковувалися до викупу, не зачіпається. Натомість сума акцій зменшується непрямим чином у спосіб дебетування рахун­ка “Викуплені акції” на загальну номінальну вартість викупле­них акцій. Подальший продаж викуплених акцій розглядається просто як продаж нових, не випущених акцій.

Приклад 4.

Станом на 31.12.2007 р. баланс американської компанії “Q&Z” містив таку інформацію про власний капітал.

Власний капіталСплачений капітал:

Звичайні акції, 10 млн. акцій по $1 за акцію $10 млн.

Сплачений капітал - перевищення номінальної вартості ($14 за акцію) $140 млн.

Нерозподілений прибуток $2015 млн.

Усього власного капіталу $2165 млн.

У січні 2008 р. компанія викупила 1 млн. своїх акцій за ціною
16 $ за акцію. У лютому компанія перепродала 500 тис. своїх викуплених акцій за ціною 18 $ за акцію, а інших 500 тис. у березні - за ціною 14 $ за акцію.

Облік цих операцій за методом номінальної вартості та методом викупної ціни
наведено нижче.

1. Викуп 1 млн. власних акцій за ціною $16 за акцію:

Метод номінальної вартості млн. дол. Метод викупної ціни млн. дол.
Дт Викуплені акції (1 млн. х $ 1 ) Дт Сплачений капітал - перевищення номіналу (1млн. х $ 14) Дт Нерозподілений прибуток Кт Грошові кошти   Дт Викуплені акції (1 млн. х $ 16) Кт Грошові кошти   16 16    

2. Продаж 500 тис. викуплених власних акцій за ціною $18 за акцію:Метод номінальної вартості млн. дол. Метод викупної ціни млн. дол.
Дт Грошові кошти Кт Викуплені акції (0,5 млн. х $1) Кт Сплачений капітал - - перевищення номіналу   0,5   8,5 Дт Грошові кошти Кт Викуплені акції (0,5 млн. х $ 16) Кт Сплачений капітал - викуплені акції    

3. Продаж 500 тис. викуплених власних акцій за ціною $14 за акцію:

Метод номінальної вартості млн. дол. Метод викупної ціни млн. дол.
Дт Грошові кошти Кт Викуплені акції (0,5 млн. х $1) Кт Сплачений капітал - перевищення номіналу 0,5   6,5 Дт Грошові кошти Дт Сплачений капітал - викуплені акції Кт Викуплені акції (0,5 млн. х $16)  

Метод викупної ціни є більш поширеним в аме­риканській практиці, ніж метод номінальної вартості.

Згідно з МСБО 32, вартість викуплених підприємством інст­рументів власного капіталу вираховується з капіталу. Прибуток чи збиток від купівлі, продажу, випуску або анулювання викуп­лених акцій не визнається. Викуплені акції можуть бути придбані та утримуватися підприємством-емітентом або іншими чле­нами консолідованої групи. Отриману або сплачену компенса­цію слід визнавати безпосередньо у капіталі.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!