Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бактериялар ќоздыратын ауруларІш с‰зегі

Салменеллездер

Дизентерия

Иерсиниоз

Холера

Оба

Туляремия

Бруцеллез

К‰йдіргі

Ќайталамалы с‰зек

Туберкулез

Сифилис

Сепсис

 

Сањырауќ±лаќтар дамытатын аурулар (микоздар)

Дерматомикоздар

Ішкі м‰шелік микоздар

Сєулелі сањылауќ±лаќтар дамытатын аурулар

Ашытќы тєрізді жєне ашытќылыќ сањырауќ±лаќтар дамытатын аурулар

Зењ сањырауќ±лаќтар дамытатын аурулар

Басќа сањырауќ±лаќтар дамытатын аурулар

 

Арапайымдар мен гельминттер дамытатын аурулар

Малярия

Амебиаз

Балантидиаз

Эхинококкоз

Цистицеркоз

Описторхоз

Шистосомоз

 

БАЛАЛЫЌ ШАЌТЫЊ АУРУЛАРЫ –Т.Е. Ивановская

Пренатустыќ патология

Погенез бен киматогенездіњ кезењдері мен зањдылыќтары

 

Прогенез бен киматогенез кезењдерініњ аурулары

Гаметопатиялар

Бластопатиялар

Эмбриопатиялар

Орталыќ ж‰йке ж‰йесініњ тума кемістіктері

Ж‰ректіњ тума кемістіктері

Асќорыту м‰шелерініњ тума кемістіктері

¤т жолдары мен бауырдыњ тума кемістіктері

Несеп жолдары мен жыныс м‰шелерініњ тума кемістіктері

Тынысалу м‰шелерініњ тума кемістіктері

С‰йек-буын жєне б±лшыќет ж‰йелерініњ тума кемістіктері

Фетопатиялар

Инфекциялыќ фетопатиялар

Бейинфекциялыќ фетопатиялар

 

Плацентаныњ (бала орныныњ) патологиясы

Бала жолдасыныњ ж‰ктілік мерзіміне сєйкес µзгерістері

Ќалыптасу кемістіктері

Плацентадаѓы ќанайналымыныњ б±зылуы

Плацентаныњ ќабынуы

Плацента жеткіліксіздігі

 

Пренатустыќ патология

Шала туѓандыќ жєне кешеуіл туѓандыќ

Асфиксия (аноксия)

Пневмопатиялар

Пневмониялар

Туу кезењініњ жараќаттары

Жања туѓан нєрестеніњ геморргиялы ауруы

Жања туѓан нєрестеніњ гемолиздік ауруы

 

 

БАЛАЛАР ИНФЕКЦИЯСЫ

Герпестік вирустар дамытатын аурулар

Жай герпес

Жел шешек

Цитомегалия

Инфекциялыќ мононуклеоз

 

РНЌ-лы вирустар дамытатын ауруларЌызылша

Эпидемиялы паротит

 

Бактериялар ќоздыратын аурулар

Коклюш

Дифтерия

Скарлатина

Менингококтыќ инфекция

Ішектіњ коли-инфекциясы

Ішектіњ стафилококтыќ инфекциясы

Кіндіктік сепсис

 

Арапайымдар ќоздыратын аурулар

Токсоплазмоз

 

 

БАЛАЛАР ІСІКТЕРІ

 

Дизоногенездік ісіктер

Тамырлардыњ гамартомалары мен гамартобластомалары

Кµлденењ жолаќты б±лшыќет тінініњ гамартомалары мен гамартобластомалары

Ішкі м‰шелердіњ гамартобластомалары

Тератомалар мен тератобластомалар

Эмбриондыќ тіндердіњ кабийінен µнетін ісіктер

Ересектердіњ ісіктері тектес ісіктер

 

 

КЄСІПТІК АУРУЛАР

Неркєсіптік химиялыќ заттардыњ єсерінен дамитын кєсіптік аурулар

¤неркєсіптік шањдардыњ єсерінен дамитын кєсіптік аурулар (пневмокониоздар)

Силикоз

Силикатоздар

Асбестоз

Талькоз

Слюдалыќ пневмокониоз

Металкониоздар

Сидероз

Алюминоз

Бериллиоз

Карбокониоздар

Антракоз

Аралас шањдардан дамитын пневмокониоздар

Органикалаќ шањдардан дамитын пнемокониоздар

Сыртќы ортадаѓы физикалыќ факторлардыњ єсерінен дамитын кєсіптік аурулар

Кессондыќ (декомпрессиялыќ) ауру

¤неркєсіптік шулардыњ єсерінен дамитын аурулар

Вибрацияныњ єсерінен дамитын ауру

Радиожиіліктегі элктромагниттік толќындардыњ єсерінен дамитын ауруларИндауыш сєуленіњ єсерінен дамитын ауру (сєулелік ауру)

Тым ќажумен байланысты кєсіптік аурулар

Биологиялыќ факторлардыњ єсерінен дамитын кєсіптік аурулар

ТІС ПЕН ЖАЌ Ж‡ЙЕСІ ЖЄНЕ АУЫЗ ЌУЫСЫНДАЃЫ М‡ШЕЛЕРДІЊ АУРУЛАРЫ. – А.И. Струков, Л.Е. Кременецкая.

 

Тістіњ ќатты тіндерініњ аурулары

Кариес

Тістіњ бейкариестік заќымдары

Тістіњ пульпасы мен периапикстік тіндерініњ аурулары

Пульпаныњ салдарлыќ (реактивтік) µзгерістері

Пульпит

Периодонтит

Ызылиек пен пародонттыњ аурулары

Гингивит

Тістіњ т±нба ќатпарлары (т±нбалар)

Пародонтит

Пародонтоз

Идиопатиялыќ µршімелі пародонтолиз

Пародонтомалар

Пародонттыќ ісіктер

Пародонттыњ ісіктєрізді аурулары

Жаќс‰йектерініњ аурулары

Ќабынулыќ аурулар

Жаќс‰йегініњ кисталары

Жаќс‰йегініњ ісіктєрізді аурулары

Жаќс‰йегініњ ісіктері

Бейодонтогендік ісіктер

 

Жаќс‰йегініњ ісіктері

Бейодонтогендік ісіктер

Одонтогендік ісіктер

 

Сілекей бездерініњ аурулары

Сиалоаденит

Сілекей безініњ тасты ауруы

Сілекей безініњ кисталары

Сілекей безініњ ісіктері

Сілекей безініњ ісіктєрізді аурулары

 

Ерін, тіл жєне ауыз ќуысындаѓы ж±мсаќ тіндердіњ аурулары

Хейлит

Глоссит

Стоматит

Ісікалдылыќ ‰дерістер

Ісіктер

 

 


Просмотров 542

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!