Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Заходи щодо усунення причин нещасного випадкуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:

· заходів щодо ліквідації наслідків події (уразі потреби);

· заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту порушення зазначаються статті, пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз’яснила їхні права відповідно до чинного законодавства.

Голова комісії _________________ ____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії _________________ ____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються, відповідно до пункту 4.9. Положення.

Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються брошурується).

 

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку:

1 - дорожньо-транспортна пригода, у тому числі:

01.1 - наїзд транспортних засобів;

2 - падіння потерпілого, у тому числі: під час пересування; з висоти; в колодязь, ємність, яму тощо;

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів,породи, ґрунту тощо, у тому числі: 03.1 - обрушення, обвалення будівель,- споруд та їх елементів; 03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо;

04 - дія предметів та деталей, що рухаються,розлітаються, обертаються, у тому числі:

04.1- дія рухомих і обертових деталей обладнання, машин і механізмів;

04.2- дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі.

05 - ураження електричним струмом, у тому числі:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів.

06 - дія підвищених температур (крім пожеж);

7 - дія шкідливих і токсичних речовин;

8 - дія іонізуючого випромінювання;

9 - показники важкості праці;

10 - показники напруженості праці;

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори;

12 - утоплення;

13 - асфіксія;

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;

15- стихійне лихо;

16 - пожежа;

17 - вибух;

18 - інші види подій.

2. Причини нещасного випадку технічні:

01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;

02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;

03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо;

04- неякісне виконання будівельних робіт;

05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;

06 - незадовільний технічний стан:

06.1 - виробничих об'єктів, будинків, споруд, території;

06.2 - засобів виробництва;

0 6. 3 - транспортних засобів;

07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів);

08 - інші причини.

Організаційні:

09 - незадовільне, функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:

10.1- відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2- допуск до роботи без навчання-та перевірки знань з охорони праці;

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці;

13 - порушення режиму праці та відпочинку;

14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору);

15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;

16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

17-.залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

18 - порушення технологічного процесу ;

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;

20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;

21 - порушення правил дорожнього руху;

22 - незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності);

23 - незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності);

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:

24.1 - невиконання посадових обов'язків;

24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

25 - інші причини.

Психофізіологічні:

26 - алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсикологічне отруєння

27 - низька нервово-психічна стійкість;

28 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

29 - незадовільний психологічний клімат у колективі;

30 - травмування внаслідок протиправних дій інших осіб;

31 - інші причини.

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку

311 - устаткування - енергетичне;

313 - устаткування - для чорної та кольорової металургії;

314 - устаткування - гірничошахтне;

315 - устаткування - підіймально-транспортне (крани);

316 - устаткування - підіймально-транспортне (конвеєри);

317 - устаткування - підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів);

318 - устаткування - рухомий склад залізниць, машини електричні малої потужності;

331 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше;

334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури;

33.6 - машини електричні постійного струму;

337.- генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення;338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори;

341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації;

342 - апарати електричні напругою до 1000 В;

343 - комплексне обладнання напругою до 1000'В;

344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводинизької напруги;

345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин;

346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні , лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку;

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні;

361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього;

362- устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього;

363- насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі);

364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевої обробки металів, насоси, агрегати вакуумні і високо вакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати;

365 - устаткування целюлозно-паперове;

366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього;

367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування;

368 - устаткування нафтогазопереробне;

381 - верстати металорізальні;

382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами);

383 - устаткування деревообробне;

38 4 - устаткування технологічне для ливарного виробництва;

385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування;

38 6 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання;

451 - автомобілі;

452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови-фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажу­вачі, мотоцикли, велосипеди^

4 72 - трактори;

473 - машини сільськогосподарські;

474- машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва;

481 - машини для землерийних і меліоративних робіт;

482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей;

483 - устаткування і машини будівельні;

484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів;

485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне;

486 - устаткування вентиляції;

493 - устаткування водопостачання;

511 - устаткування технологічне для легкої промисловості;

512 - устаткування технологічне для вироблення хімічного волокна;

513 - устаткування технологічне для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості;

514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ;

515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку;

516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього;

517 - устаткування технологічне і нього для скляно-сталевої промисловості, промисловості для розвантаження, розфасування та мінеральних добрив і отрутохімікатів;

525 - устаткування та оснащення спеціальні для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту;

945 - устаткування медичне;

947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього;

968 - устаткування, інвентар та приладдя театрально-видовищних підприємств і закладів культури.


Питання для контролю та самоконтролю

1. З якою метою проводиться розслідування нещасних випадків?

2. У яких випадках проводиться розслідування нещасного випадку?

3. Хто зобов'язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому?

4. Яким документом регламентується порядок розслідування нещасних випадків?

5. Назвіть склад комісії при розслідуванні нещасних випадків.

6. Протягом якого терміну комісія повинна з'ясувати, чи пов'язаний нещасний випадок з навчально-виховним процесом?

7. У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку за формою Н-Н?

8. Які нещасні випадки належать до випадків, які пов’язані з навчально-виховним процесом?

9. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

10. Назвіть склад комісії у випадку спеціального розслідування нещасних випадків.

11. Які документи оформляють при спеціальному розслідуванні?

12. Хто контролює правильність і своєчасність розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі?


Практична робота №12

Методика складання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

Мета: Вивчити правила розробки й оформлення інструкцій з охорони праці для виробничих умов на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці - НПАОП 0.00-4.15-98».

Теоретичні відомості

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1292

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!