Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема. Міжнародна політика комунікацій. Управління міжнародним маркетингом178) Комплекс просування формують такі елементи:

1. Реклама, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю та презентації.

2. Реклама, стимулювання збуту, персональний продаж та виставки.

3. Зв’язки з громадськістю, персональні продажі, реклама, стимулювання збуту.

 

179) До безпосередніх методів міжнародної маркетингової комунікації належать:

1. Переговори, презентації, реклама.

2. Стимулювання продажу, виставки-ярмарки, відрядження.

3. Презентації, переговори, відрядження.

 

180) Високі витрати, необхідність адаптації, відсутність швидкого зворотнього зв’язку, не прогнозованість сприйняття – це недоліки:

1. Реклами.

2. Стимулювання продажу.

3. Персональні продажі.

4. Зв’язки з громадськістю.

 

181) Короткостроковими заходами, що не розв’язують проблему кардинально, є:

1. Рекламування.

2. Стимулювання продажу.

3. Персональні продажі.

4. Зв’язки з громадськістю.

 

182) Миттєвий зворотній зв’язок забезпечує такий елемент міжнародного комплексу просування, як:

1. Реклама.

2. Стимулювання продажу.

3. Персональні продажі.

4. Зв’язки з громадськістю.

 

183) Майже повною неконтрольованістю характеризується такий елемент міжнародного комплексу просування, як:

1. Реклама.

2. Стимулювання продажу.

3. Персональні продажі.

4. Зв’язки з громадськістю.

 

184) Чи спрямовані заходи зі стимулювання збуту тільки на споживачів:

1. Так.

2. Ні.

 

185) До опосередкованих методів міжнародної маркетингової комунікації належать:

1. Переговори, презентації, реклама.

2. Стимулювання продажу, виставки-ярмарки, відрядження.

3. Презентації, переговори, відрядження.

4. Реклама, стимулювання продажів, дизайн товару.

 

186) До принципів управління закордонними компаніями відноситься:

1. Постійне технологічне вдосконалення.

2. Пріоритет зростання виробництва та розширення ринків збуту.

3. Простота ієрархічної структури управління.

4. Гласність і цінності.

 

Список рекомендованої літератури

1. Акулич И.Л. Международный маркетинг: [учебное пособие] / И.Л.Акулич. – Минск: Высшая школа, 2006. – 544с.

2. Багиев Г.Л. Международный маркетинг: [учебник] / Г.Л.Багиев, Н.К.Моисеева, В.И.Черенков. – СПб.: Питер, 2008. – 688с.

3. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: [навчальний посібник] / Г.П.Гоголь. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 148с.4. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2002. - №2. – С.20-24

5. Головкіна Н.В. Правила обмеження стимулювання збуту: європейський підхід / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2003. - №4. – С.54-59

6. Головкіна Н.В. Зв’язки з громадськістю в структурі маркетингу: світова практика / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2004. - №4. – С.24-30

7. Головкіна Н.В. Рекламні стратегії: дослідження існуючих підходів до розробки міжнародних кампаній / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2004. - №5. – С.16-20

8. Головкіна Н.В. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2007. - №3. – С.16-21

9. Головкіна Н.В. Інтегровані маркетингові комунікації: методи оцінювання поведінки респондентів / Н.В.Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2007. - №4. – С.9-13

10.Дадьо Я. (Словацька республіка) Маркетинговий аудит – засіб підвищення конкурентоздатності підприємств / Я.Дадьо // Маркетинг в Україні. – 2006. - №2. – С.47-51

11.Журнал „Маркетинг в Україні”

12.Журнал „Маркетинг и реклама”

13.Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації / О.Л.Каніщенко. – К.: Політехніка НТУУ “КПІ”: Кондор, 2004. – 149с.

14.Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л.Каніщенко. – К.: Знання, 2007. – 446с.

15.Карпова С.В. Международный маркетинг: [учебное пособие для вузов] / С.В.Карпова. – М.: Издательство „Екзамен”, 2005. – 288с.

16.Консолідована система директив і керівництв у сфері реклами та практики маркетингових комунікацій ІСС // Маркетинг в Україні. – 2006. - №5, 6. – 2007. - №1, 217.Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг / Ж.Ж.Ламбен. – СПб: Наука, 1996. – 540с.

18.Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.Ж.Ламбен. – СПб: Наука, 2004. – 800с.

19.Лисица Н.М. Международный маркетинг: [учебное пособие] / Н.М.Лисица, В.Д.Рогожин, В.В.Юрченко. – Х.: ИД „ИНЖЕК”, 2006. – 176с.

20.Личова Г.В. Імідж України очима іноземних споживачів / Г.В.Личова // Маркетинг в Україні. – 2005. - №5. – С.63-66

21.Луцій О.П. Сучасні тенденції маркетингових досліджень на міжнародному ринку / О.П.Луцій, І.С.Коварш // Маркетинг в Україні. – 2005. - №1. – С.8-10

22.Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг / А.А.Мазаракі, Т.І.Чаюн, Т.М.Мельник. – К.: КНТЕУ, 2000. – 420с.

23.Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М.мак-Дональд. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 320с.

24.Маркетинг: энциклопедия / под ред. М.Бейкера. – СПб: Питер, 2002. – 1198с.

25.Международный маркетинг / под ред. Е.М.Азарян. – К.: НМЦВО МОиН Украины, Студцентр, 2005. – 344с.

26.Моисеева Н.К. Международный маркетинг / Н.К.Моисеева. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 380с.

27.Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг: [навчальний посібник] / Л.В.Новошинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 176с.

28.Ноздрева Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга: [учебное пособие] / Р.Б.Ноздрева. – М.: МГИМО, 2004. – 280с.

29.Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / пер. с англ. под ред. В.Д.Щетинина / М.Портер. – М.: Международные отношения, 1993. – 896с.

30.Решетнікова Г.С. Місце маркетингу у французькому суспільстві / Г.С.Решетнікова// Маркетинг в Україні. – 2005. - №3. – С.42-44

31.Ромат Е. Мирове тенденции развития рекламы / Е.Ромат // Маркетинг и реклама. – 2007. - №5. – С.14-19

32.Сейфуллаева Р.Э. Международный маркетинг: [учебник] / Р.Э. Сейфуллаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 319с.

33.Старостіна А.О. Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час оцінювання привабливості міжнародних товарних ринків / А.О.Старостіна, В.А.Кравченко, О.Ю.Пригара // Маркетинг в Україні. – 2007. - №2. – С.40-44

34.Фундація дослідників реклами (США). Директива щодо інтегрування інформації // Маркетинг в Україні. – 2005. - №5. – С.67-70

35.Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Т.М.Циганкова. – К.: КНЕУ, 2005. – 236с.

36.Циганкова Т.М. Макротенденції розвитку сучасної парадигми міжнародного маркетингу / Т.М.Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2005. - №3. – С.63-66

37.Циганкова Т.М. Вплив глобальної торгової системи на міжнародну маркетингову діяльність / Т.М.Циганкова // Маркетинг в Україні. – 2005. - №4. – С.25-30

38.Шафалюк О.К. Розвиток інновацій і запитів споживачів у формуванні ринкових можливостей підприємств / О.К.Шафалюк // Маркетинг в Україні. – 2006. - №2. – С.52-57

39.www.Admarket.ru

40.www.advertology.ru

41.www.iccwbo.ru

42.www.un.org/Depts/unsd/social/inc-eco.htm (Indicators on income and economic activity)

43.www.iimagazine.com/premium/rr/countrycredit/ccr/2000.htm (Institutional Investor online: Country credit rankings)

44.www.transparency.org/documents/cpi/2001/cpi2001.html (Transparency International: The Corruption Perceptions Index)

45.www. weforum.org/pdf/gcr/Overall_Competitiveness_Rankings.pdf (World Economic Forum: Competitiveness Rankings)

46.www.globalcorruptionreport.org (Global Corruption Report 2005)

47.www.worldbank.org/prospects/gep2002 (World Bank: General rankings)

48.www.european-patent-office.org (European Patent Office)

49.www.doingbusiness.org/EconomyRankings (World Bank: Economic rankings of doing Business)

50.www.ft.com (Financial Times)

51.www.franchise.org (International Franchise Association)

52.www.imf.org (International Monetary Fund)

53.www.oecd.org (Organization for Economic Cooperation and Development)

54.www.unctad.org (UNCTAD)

55.www.wto.org (World Trade Organization)

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!