Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 2. Міжнародне середовище маркетингуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи

з курсу «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

для студентів спеціальностей

7.050206, 8.050206 „Менеджмент ЗЕД”,

7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”

денної форми навчання

 

МИКОЛАЇВ – 2012

УДК 631.1.027

 

Методичні рекомендації ув’язані із законом України “Про вищу освіту”, інструктивними вказівками Міністерства освіти України, відповідають нормативній програмі професійно-орієнтованих дисциплін, Положенню про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у Миколаївському державному аграрному університеті, затвердженому рішенням вченої ради університету

 

Методичні рекомендації підготувала:

Колесник В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МДАУ

Відповідальна завипуск:

Каращук Л.М., к.п.н.,доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та права МДАУ

 

Рецензенти:

Червен І.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу МДАУ

 

Лагодієнко В.В., д.е.н., професор, начальник Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації

 

 

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені:

 

- на засіданні кафедри менеджменту організацій та права,

протокол № 10 від 11 червня 2010 року. Рекомендуються до друку

 

 

Друкуються за рішенням методичної комісії факультету менеджменту Миколаївського державного аграрного університету,

протокол № 10 від 14 червня 2010 року

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………...…………….........4

 

Анотація………...…………………………………………………................... 6

 

Завдання для самостійної роботи............................................………..............7

 

Тестові питання для самоконтролю з курсу „Міжнародний маркетинг” ...73

 

Список рекомендованої літератури…………………………….…...............97

 

ВСТУП

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Міжнародний маркетинг" призначено для студентів факультету менеджменту денної форми навчання спеціальностей 7.050206, 8.050206 „Менеджмент ЗЕД” та 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у самостійній роботі для засвоєння знань з теорії міжнародного маркетингу та маркетингової практики у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

У процесах інтернаціоналізації діяльності національних підприємств значну роль відіграє застосування сучасних маркетингових технологій, які ґрунтуються на теоретико-методологічній концепції міжнародного маркетингу та позитивному досвіді провідних міжнародних компаній.

Під час ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої держави, більшість вітчизняних підприємств агропромислового комплексу зустрічаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами, проблемами конкурентної боротьби тощо. Переважно ці труднощі пов’язані з браком управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку та браком знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому проблема підготовки фахівців зі знаннями міжнародного маркетингу є актуальною.

Отже, метою курсу "Міжнародний маркетинг" є формування у майбутніх фахівців теоретичних основ з міжнародного маркетингу, опанування студентами підходів вирішення конкретних питань щодо маркетингової діяльності на зовнішніх ринках та розробки стратегії виходу фірм на зовнішні ринки за конкретних умов.

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- предмет та сутність міжнародного маркетингу;

- питання товарної, цінової, комунікаційної політик та політики збуту;

Студенти повинні вміти:

- визначити ступінь впливу складових зовнішнього середовища на можливість діяльності фірми на зовнішніх ринках;

- на підставі проведених досліджень здійснити мікросегментацію зовнішнього ринку;

- визначити етапи розробки експортної програми;

- оцінювати і робити відповідні висновки щодо ефективності запропонованої програми діяльності в цілому.

Знання та вміння студентів по курсу необхідні для вивчення таких дисциплін, як інноваційний, інвестиційний та стратегічний менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, міжнародна логістика, етнокультурна для ділової людини.

Відповідно до програми курсу "Міжнародний маркетинг", самостійну роботу рекомендується проводити за такою структурою:

Модуль 1. Дослідження міжнародних ринків

Тема 1. Сутність міжнародного маркетингу

Тема 2. Міжнародне середовище маркетингуПросмотров 574

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!