Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Эмтихан Тест сұрақтары биологиялық химияПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Ақуыз молекуласының мономері//

гидроксиқышқылы//

b-D-аминқышқылы//

a-D- аминқышқылы //

b-L- аминқышқылы //

a-L- аминқышқылы

***

2. Моноаминомонокарбон қышқылдар//

лейцин, валин, цистеин, аланин//

лизин, глутаминовая кислота//

аспарагиновая кислота, оксипролин//

цитруллин, аргинин//

лизин, пролин, орнитин

***

3. Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдарының қатаң сақталатын құрылымы//

біріншілік//

екіншілік//

үшіншілік//

төртіншілік//

глобула тәріздес

***

4. Ақуыздардың біріншілік құрылысын түзетін байланыс//

пептидтік//

сутектік//

гидрофобты//

күрделіэфирлі//

иондық

***

5.Моноаминдикарбон қышқылы://

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

Пролин//

Метионин

***

6.Ароматты аминқышқылы://

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

Пролин//

Метионин

***

7.Иминқышқылы://

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

Пролин//

метионин

***

8.Пептидтік байланысқа сапалық реакция//

нингидриндік//

Адамкевич//

биурет//

ксантопротеиндік//

Миллон

***

9. Диаминмонокарбон қышқылы//

Фенилаланин//

Глутамат//

Лизин//

Пролин//

метионин

***

10.Гетероциклді аминқышқылы//

Фенилаланин//

Глутамат//

Триптофан//

Пролин//

метионин

***

11.Пептидтік байланыс//

-CH2–CH2-//

-CH2–CO-//

-CH2–NH-//

-NH—СО//

-CH–SH-

***

12.Аланин, валин, глицин мен пролиннен түзілетін тетрапептидтің аталуы//

тирозил-пролил-аланил-валин//

валил-тирозил-аланил-пролин//

аланил-валил-глицил-пролин//

пролил-валил-аланил-тирозин//

аланин-валин-пролин-тирозин

***

13. Ақуыздың біріншілік құрылымының анықтамасы//

сутектік байланыспен біріккен полипептидтіктізбек//

фибрилді ақуыз//

олигомерлі ақуыздағы протомерлердің бірігу тәсілі//

пептидтік байланыс арқылы белгілі бір тәртіппен біріккен аминқышқылдар тізбегі//

радикалдары коваленттік байланыспен байланысқан полипептидтік тізбек

***

14. Ақуыздың құндылығын анықтайтын қосылыстар//

Барлық алмаспайтын аминқышқылдар//

Иминқышқылдар//

Лизин және пролин//

Алмасатын аминқышқылдар//

Гетероциклді аминқышқылдар

***

15. Алмаспайтын аминқышқылдар//

құрамында күкірт атомы бар//

организмде синтезделеді//

организмде синтезделмейді//

құрамында гетероциклді қосылыс бар//

құрамында карбон қышқылдары бар

***

16. Метилдену реакциясына қатысатын аминқышқылы//

Аланин//

Валин//

Треонин//

Метионин//

Изолейцин

***

17. Ерітіндіде белоктардың барлық түрі анықталатын сапалық реакция//

Биурет//

Ксантопротеинді//

Нингидринді//

Фенилтиоизоцианатпен//

Фоль

***

18.С-соңында иминқышқылы бар пептид//

цис-вал-про-три//

лей-мет-глу-про//

асн-вал-гис-фен//

тре-ала-арг-глн//

цис-лиз-тир-гли

***

19. N-соңында диаминомонокарбон қышқылы бар пептид//

тре-ала-лиз-про//

лиз-сер-гис-глн//

асн-вал-иле-арг//

глу-лей-тре-три//

фен-мет-гли-лиз

***

20. Организмде РР витамині синтезделетін аминқышқылы//

фенилаланин//

триптофан//

лизин//

пролин//

метионин

***

21.Моноаминдикарбон қышқылы//

глутамин, глицин//

аспарагин, лейцин//

аспартат, глутамат//

валин, цистеин//

лизин, треонин

***

22.Фенилтиоизоцианатты қолданады//

Ақуыздағы аминқышқылдарының мөлшерін анықтауға//

Циклді аминқышқылдарды анықтауға//

Аминқышқылының С-соңын анықтауға//

Ерітіндідегі ақуыздардың мөлшерін анықтауға//

Аминқышқылдарының N-соңын анықтауға

***

23.Нонапептид//

ангиотензин I//

вазопрессин//

инсулин//

ангиотензин II//

глюкагон

***

24. Алмаспайтын аминқышқылдар//

серин, глютамин//

треонин, лизин//

глутамат, аспарагин//

глицин, аланин//

аспартат, гистидин

***

25.С-соңында ароматты аминқышқылы бар пептид//

цис-вал-про-лиз//

лей-мет-глу-про//

асн-вал-гис-фен//

тре-ала-арг-глн//

тир-лиз-тир-гли

***

26. Құрамында күкірт атомы бар аминқышқылдары//

фенилаланин, триптофан//

глутамат, аспартат//

лизин, лейцин//

пролин, тирозин//

метионин, цистеин

***

27. Алмаспайтын аминқышқылы//

Лейцин//

Глутамат//

Аланин//

Пролин//

Серин

***

28. Диаминмонокарбон қышқылы//

фенилаланин, триптофан//

глутамат, аспартат//

лизин, аргинин//

пролин, тирозин//

метионин, цистеин

***

29.Гетероциклді аминқышқылы:

Фенилаланин//

Гистидин//

Лизин//

Пролин//

Метионин

***

30.Ксантопротеинді реакция арқылы анықталатын қосылыс//

ароматты аминқышқылдары//

иминқышқылдары//

цистеин//

ерітіндіде ақуыздың барын//

аргинин

***

31. Алмаспайтын аминқышқылдар//

серин, глутамин//

лейцин, валин//

глутамат, аспарагин//

глицин, аланин//

аспартат, гистидин

***

32. Құрамында амид тобы бар аминқышқылдары//

фенилаланин, триптофан//

глутамат, аспартат//

лизин, лейцин//

аспарагин, глутамин//

метионин, цистеин

***

33. Ақуыз денатурацияға ұшырағанда балатын құбылыс//

ақуыздың нативті конформациясыныңбұзылуы//

пептидтікбайланыстың гидролизі//

ақуыздың нативті конформациясыныңқалпына келуі//

гидратты қабаттың пайда болуы//

ақуыз изоэлектрлік жағдайға көшеді***

34. Жоғары температура әсерінен ақуыздардың денатурациясы нәтижесінде//

сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі//

ақуыз гидратацияға ұшырайды//

ақуыздың заряды жойылады//

кешенді тұздар түзіледі//

алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі

***

35. Ақуызға негіздік қасиет беретін аминқышқылдары//

лизин, аргинин//

серина, треонина//

глутамата, аспартата//

аланина, изолейцина//

валина, лейцина

***

36. Заряды оң ақуыз құрамында болатын радикал//

Карбоксила//

Аминогруппы//

SН-группы//

Гидроксила//

амидной группы

***

37. Ақуызға қышқылдық қасиет беретін аминқышқылдар//

лизин, аргинин;

серин, треонин;

глутамат, аспартат;

аланин, изолейцин;

валин, лейцин

***

38. Изоэлектрлік нүктеде ақуыз//

ерігіштігін кемітеді//

зарядталады//

катионға айналады//

анионға айналады//

электр өрісінде максималды қозғалады

***

39. Ақуызға теріс заряд беретін радикал//

Карбоксил//

Амин тобы//

SН-тобы//

Гидроксил//

Амид тобы

***

40. Ақуыз ерітіндісін 800 С қыздырғанда болмайтын құбылыс//

Әлсіз байланыстар үзіледі//

Ақуызбен лиганда арасындағы байланыс бұзылады//

Ақуыздың ерігіштігі азаяды//

Ақуыздың біріншілік құрылымы бұзылады//

Ақуыз молекуласы кездейсоқ конформацияға ұшырайды

***

41. Минералды қышқылдар мен сілтілер әсерінен денатурацияға ұшыраған ақуызда байқалатын құбылыс//

Гидрофобты байланыс үзіледі//

Біріншілік құрылымы бұзылады //

Ақуыз гидратацияға ұшырайды//

Ионогенді топтар иондалады//

Гетероциклді радикалдар мен алкалоидты реактивтер әсер етеді

***

42. Ауыр металл тұздарының әсерінен ақуыз денатурациясы нәтижесінде//

сутекті және гидрофобты байланыстар үзіледі//

ақуыз гидратацияға ұшырайды//

кешенді тұздар түзіледі//

ақуыздың заряды жойылады//

алкалоидты реактивтер гетероциклді радикалдармен әрекеттеседі

***

43. Ақуыз денатурацияға ұшырағанда болмайтын құбылыс//

Молекула көлемі жоғарлайды//

Ерігіштігі кемиді//

Ақуыздың нативті конформациясыбұзылады//

Пептидтікбайланыстың гидролизі//

Протеолиттік ферменттердің әсері артады

***

44. Ақуызды денатурацияға ұшыратпайтын фактор//

Жоғары температура//

Ауыр металл тұздарының әсері//

рН-тың жедел өзгеруі//

Этанолдың әсері//

Сілтілік жіне сілітілік-жер металл тұздарының әсері

***

45. Ақуыз ерітіндісінен төменгі молекулалы заттарды бөлу үшін қолданатын әдіс//

иондық хроматография//

электрофорез//

диализ//

электрофорез//

тұздау

***

46. Ақуыз және лиганд арасындағы арнайы байланысқа негізделген әдіс//

иондық хроматография//

гель-фильтрация//

тұздау//

аффинді хроматография//

ультрацентрифугирлеу

***

47. Ақуыз ерітіндісін тұздардан тазарту үшін қолданатын әдіс//

ионндық хроматография//

диализ//

тұздау//

аффинді хроматография//

ультрацентрифугирлеу

***

48. Ақуыздың ерігіштігіне негізделген әдіс//

ион алмасу хроматографиясы//

гель-фильтрация//

тұздау//

аффинді хроматография;//

ультрацентрифугирлеу

****

49. Ақуыздың біріншілік құрылысын қалыптастыратын байланыс//

Пептидтік//

Сутектік//

Гидрофобты//

Күрделіэфирлі//

Дисульфидті

***

50.Ақуыздың екіншілік құрылысын тұрақтандыратын байланыс//

Пептидтік//

Гидрофобты//

Сутекті//

Күрделіэфирлі//

Дисульфидтік

***

52. Аминқышқылдарының радикалдары арасында түзілген кеңістіктегі ақуыздың құрылымы//

біріншілік//

екіншілік//

суперекіншілік//

үшіншілік//

Төртіншілік

***

 

 

52. Ақуыздың төртіншілік құрылысы//

ақуыздың бірнеше субъбірліктерінің жиындығы//

тізбектің полипептидтік конформациясы//

аминқышқылының белгілі бір тәртіппен байланысқан полипептидтік тізбегі//

полинуклеотидтік тізбектің жиындығы//

полипептид бөлімдерінің конформациясы

***

 

53. Пептидтік қалқанның атомдары арасындағы сутектік байланыс арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы//

біріншілік//

екіншілік//

суперекіншілік//

үшіншілік//

төртіншілік

***

54.Жеке пептидтер арасында сутектік байланыстар арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы//

біріншілік//

екіншілік//

суперекіншілік//

үшіншілік//

төртіншілік

***

55. Жеке пептидтер арасында коваленттік емес байланыстар арқылы түзілетін кеңістіктегі ақуыздың құрылысы//

біріншілік//

екіншілік//

суперекіншілік//

үшіншілік//

төртіншілік

***

56. Гемоглобиннің биологиялық қасиетін қамтамасыз ететін құрылым//

Біріншілік//

Екіншілік//

Үшіншілік//

Төртіншілік

Суперекіншілік//

***

57. Глобулярлы және фибриллярлы деп есептелуі, ақуыз//

молекуласының кеңістіктегі пішіні//

электр өрісінде жылжымалығы//

функциясы//

ақуыздық бөлігінің жоқтығы//

ақуыздық бөлігінің барлығы

***

58. Құрылымдық қызмет атқарады//

Коллаген//

Интерферон//

Гемоглобин//

Плазмин//

Миозин

***

59.Гормондыққызмет атқарады//

Коллаген//

Интерферон//

Инсулин//

Плазмин//

Миозин

***

60.Жиырғыштық қызмет атқарады//

Коллаген//

Интерферон//

Гемоглобин//

Плазмин//

Миозин

***

61.Гемоглобиннің төртіншілік құрылымын өрнектейтін формула//

a2b2//

ab//

b4//

a4//

a3b

***

 

62. Ақуыздың үшіншілік құрылымын құруға қатыспайтын байланыс//

Иондық//

Координациялық//

Сутектік//

Гидрофобты//

Пептидтік

***

63. Оттегін тасмалдаушы ақуыз//

Гемоглобин//

Альбумин//

Кератин//

Трипсин//

Амилаза

***

64. Катализдік қызмет атқаратын ақуыз//

Иммуноглобулиндер//

Ферменттер//

Коллагендер//

Альбуминдер//

Кератиндер

***

65.Гликопротеидтің құрамында бар қосылыс//

Көмірсу//

Фосфат//

Липид//

Металл//

Нуклеотид

***

66. Организмде қорғаныштық қызмет атқарады//

иммуноглобулиндер;

ферменттер//

коллагендер//

альбуминдер//

кератиндер

***

67.Төртіншілік құрылым тән қосылыс//

Миоглобин//

Альбумин//

Кератин//

Трипсин//

Гемоглобин

***

68.Кератин көп жиналады//

буында//

көз тостағаншасында//

шеміршекте//

шашта//

сүйекте

***

69. Тірі организмде склеропротеид атқаратын процесс//

заттарды тасмалдау//

жасуша құрылысының түзілуі//

онкотикалық қысымды қалыпты ұстау//

реттеушілік//

тұқым қуалау белгілерін тасмалдауға

***

70.Жай және күрделі ақуыз деп бөлінуі//

молекула пішіні//

аминқышқылдық қалдығы//

ақуыздық емес бөлігінің болуы//

функциясына байланысты//

зарядына байланысты

***

71. Реакция жылдамдығын арттыру үшін ферменттер://

реакцияның бос энергиясын өзгертеді//

тепе теңдік константасын өзгертеді//

кері реакцияны ингибирлейді//

активтену энергиясын азайтады//

тура реакцияның жылдамдығын арттырып, кері реакцияның жылдамдығы өзгеріссіз қалады

***

72. Ферменттер мөлшерін анықтаудың негізі – реакция жылдамдығының//

фермент-субстрат қоспаның инкубация уақытына байланысы//

субстратконцентрациясына тәуелділігі //

фермент концентрациясына тәуелділігі //

температураға байланысты//

қоспаның инкубациялану рН байланысты

***

73.Ферменттер//

бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын төмендетеді//

реакция ортасына қарамастан жылдамдықты арттырады//

соңғы өнімдер құрамына кіреді//

кезгелген субстратпен әрекеттеседі//

бейорганикалық катализаторларға қарағанда реакция жылдамдығын күштірек арттырады

***

74. Субстрат әрекеттесетін ферменттің орталығы//

аллостерлік орталық//

активті орталық//

субстраттыорталық//

гидрофобтыорталық//

каталиттікорталық

***

75. Фермент-субстраттыкешен түзуге қатыспайтын байланыс//

Гидрофобты//

Пептидті//

Ионды//

Сутекті//

Координациялық

***

76.Ферменттердің белокты емес катализаторлардан ерекшелігі//

реакция нәтижесінде жұмсалынбайды//

жоғары талғамды болады//

реакция бағытын өзгертеді//

реакция нәтижесінде жұмсалады//

реакция бағытын өзгертепейді

***

77. Ферменттердің температуратуралық оптимумы//

10-20°С//

37-40°С//

50-70°С//

70-90°С//

15-35°С

***

78.Температуралық оптимумда фермент//

қайтымсыз белсенділігін жояды//

минималды белсенділік көрсетеді//

максималды белсенділік көрсетеді//

тұнбаға түседі

белсенді емес

***

79.Пепсиннің әсер ететін рН ортасы//

4,5-5,0//

1,5-2,5//

10,0//

7,8-8,2//

6,9-7,0

***

80.Сілекей амилазасы әсер ететін рН ортасы//

4,5-5,0//

1,5-2,5//

10,0//

7,9-8,2//

6,9-7,0

***

81.Панкреатиттік амилаза әсер ететін рН ортасы//

4,5-5,0//

1,5-2,0//

10,0//

7,9-8,2//

6,9-7,0

***

82. Субстраттың арнайы талғамдылығы//

белсенді орталықта радикалдардың жиындығы//

коферменттің болуы//

ЕЅ-кешендеарнайыбайланыстардың түзілуі//

металл иондарының болуы//

ферменттің белсенді орталығы мен субстраттың комплементарлығы

***

83. Уреазаның субстраты//

Сахароза//

Крахмал//

Мочевина//

Гликоген//

Лактат

***

84. Абсолюті талғамдылығы бар ферменттер//

құрылысы жақын субстратқа әсер етеді//

арнайы қысым мен рН ортасы қажет //

бір ғана субстратқа әсер етеді//

байланыс түріне қосылады//

белгілі бір температурада әрекеттеседі

***

85. Салыстырмалы субстратты талғамдылығы бар фермент әсер етеді//

бір типті байланыс түрі бар субстратқа//

белгілі бір температурада//

бір ғана субстратқа//

арнайы қысымда//

белгілі рН ортасында

***

86. Талғамдылығы топтық - фермент://

Пепсин//

Аргиназа//

Фумараза//

Уреаза//

Сахараза

***

87.Талғамдылығы топтық - фермент://

Лактаза//

Аргиназа//

Амилаза//

Уреаза//

Фумараза

***

88.Талғамдылығы абсолюті фермент әсер етеді//

құрылысы жақын субстратқа//

органеллаға//

бір субстратқа ғана//

байланыс түріне//

арнайы жасушаға

***

89.Стереоталғамдылықты ферменттер әсер етеді//

құрылысы жақын субстратқа//

арнайы қысымға //

стереоизомерлерге//

байланыс түріне//

арнайы температурада

***

90.Белсенді екі компонентті фермент молекуласы//

Холофермент//

Простетикалық топ//

Апофермент//

Кофактор//

Кофермент

***

91.Стереоталғамдылық тән фермент//

Пепсин//

Аргиназа//

Фумараза//

уреаза //

сахараза

***

92. Бір компонентті ферменттің белсенді орталығында шоғырланған//

аминқышқылдарының функцияналдық топтары//

нуклеотидтер//

витаминдер//

әр түрлі металдармен//

моносахаридтармен

***

93. Екі компонентті ферменттіңақуыздық бөлігі//

Холофермент//

Простетикалық топ//

апофермент//

кофактор//

кофермент

***

94.Екі компонентті ферменттің ақуыздық емес бөлігі//

Холофермент//

Кофермент//

Апофермент//

Нуклеотид//

рецептор

***

95.Ферменттерді төмен молекулалық қосылыстардан тазарту әдісі//

тұздау//

диализ//

денатурация//

электрофорез//

хроматография

***

96.Ферменттердің жіктелуінің себебі//

жылдамдығына байланысты//

катализдейтін реакцияға байланысты//

коферменттің құрылысына байланысты//

белсенділігіне байланысты//

апоферменттің құрылысына байланысты

***

97. Ферменттерді класқа бөліну қандай қасиетке негізделген?//

ферменттің құрылысы//

субстраттық құрылысы//

апофермент құрылысы//

реакция өнімінің құрылысы//

катализденетін реакция типіне

***

98.Тыныс алу тізбегі ферменттерінің класы//

Трансферазалар//

Гидролазалар//

Оксидоредуктазалар//

Лигазалар//

Изомеразалар

***

99.Ас қорыту ферменттерінің класы //

Гидролазалар//

Трансферазалар//

Оксидоредуктазалар//

Изомеразалар//

Лиазалар

***

100.Протеолиттік ферменттер катализдейтінт реакция//

фосфодиэфир байланысының гидролизі//

ликозидтік байланыстың гидролизі//

пептидтік байланыстың гидролизі//

изомерлену//

топ тасмалдайтын

***

101. Бір қосылыстан екінші қосылысқа функционалдық топтарды тасмалдауға қатысатын ферменттер класы//

Гидролаза//

Трансфераза//

Оксидоредуктаза//

Изомераза//

лиаза

***

102. Крахмалдың гидролизіне қатысады//

Амилаза//

Липаза//

Лактаза//

Сахараза//

мальтаза

***

103.Протеазаның классы//

Трансфераза//

Гидролаза//

Оксидоредуктаза//

Лигаза//

изомераза

***

104.Оксидазаның классы//

Гидролаза//

Трансфераза//

Оксидоредуктаза//

Изомераза//

лиаза

***

105.Трансаминазаның классы//

Трансфераза//

Гидролаза//

Оксидоредуктаза//

Лигаза//

изомераза

***

106.Киназа катализдейді//

-С—О- байланыстың түзілуі//

-С—С- байланыстың үзілуі//

фосфат тобын донорлы молекуладан акцепторға жеткізу//

молекула ішілік тасмалдау//

суды қосу

***

107.Карбоксипептидаза катализдейді//

ақуыз молекуласының С-соңы радикалдарының үзілуін//

сахарозаның гидролизы //

крахмалдың гидролизы //

липидтер гидролизы//

дипептидтер гидролизі

***

108.Флавинді ферменттер//

біркомпоненттіе//

ФМН және ФАД//

құрамында гемм бар //

Са2бар //

НАДФ және НАД

***

109.Аденозинмонофосфат құрамында болатын қосылыс//

Никотинамидадениндинуклеотид//

Флавинмононуклеотид//

Тиаминдифосфат//

Пиридоксальфосфат//

Биотин

***

110.Дегидрогеназ коферменті //

НАД//

ФП//

ТДФ//

Биотин//

ТГФК

***

111. Құрамында В6витамині бар кофермент:

Никотинамидадениндинуклеотид//

Флавинадениндинуклеотид//

Тиаминпирофосфат//

Пиридоксальфосфат//

флавинмононуклеотид

***

112.Аминотрансфераз коферменті //

НАД//

ФП//

ТДФ//

Биотин//

ТГФК

***

113. Біркөміртектік топтарды тасмалдайтын кофермент//

НАД//

ФП//

ТДФ//

Биотин//

ТГФК

***

114. Құрамында РР витамині бар кофермент//

Никотинамидадениндинуклеотид//

Флавинадениндинуклеотид//

Тиаминпирофосфат//

Пиридоксальфосфат//

флавинмононуклеотид

***

115. Құрамында В1 витамині бар кофермент//

Никотинамидадениндинуклеотид//

Флавинадениндинуклеотид//

Тиаминпирофосфат//

Пиридоксальфосфат//

Флавинмононуклеотид

***

116.Құрамында В2витамині бар кофермент//

Никотинамидадениндинуклеотид//

Флавинадениндинуклеотид//

Тиаминдифосфат//

Пиридоксальфосфат//

Биотин

***

117.Конкуренттік ингибитордың субстратпен байланысу орталығы//

каталиттік бөлімде//

кофакторды байланыстыру орталығында//

ретеуші бөлімде//

белсенді орталықта//

аллостерлік орталықта

***

118. Ферменттің белсенділігін төмендетеді//

Активаторлар//

Модификаторлар//

Ингибиторлар//

Стабилизаторлар//

Корепрессорлар

***

119.Конкурентті ингибитор//

ферменттің белсенді орталығымен байланысады//

субстратпен әрекеттеседі//

белсенді орталықтан тыс байланысады//

ферментті бұзады//

фермент-субстраттыкешенге әсер етеді

***

120. Ферменттердің конкурентті ингибиторлары//

коферменттер//

субстраттардың құрылымдық ұқсастығы//

субстраттар//

витаминдер//

гормондар

***

121. Конкурентті ингибитордың ингибиторлық қасиетін жою үшін//

активатор қосу керек//

субстраттың концентрациясын жоғарлату керек//

ортаның рН жоғарлату//

температураны жоғарлату//

ортаның рН өзгерту//

температураны төмендету

***

122.Көптеген дәрі дәрмектің әсер ету принципі//

конкурентті ингибирлеу//

ретро-ингибирлеу//

коферменттердің орынын басу//

апоферменттер түзу//

холоферменттер түзу

***

123. Физико-химиялық қасиеттері әртірлі, бірақ бір субстратқа әсер ететін, бір реакцияны катализдейтін ферменттер//

физико-химиялық қасиеті бірде//

изоферменттер//

протомерлер//

коэнзимдер//

апоферменттер//

холоферменттер

***

124.Изоферменттер әсер етеді//

әр түрлі субстраттарға //

бір мүшеде болады//

физико-химиялық қасиеттері ұқсас емес//

коферменттері әр түрлі, апоферменттері бірдей//

коферменттері бірдей, апоферменттері әр түрлі қосылыстарға

***

125. Организмнің сүтті қабылдамауы қандай ферменттің жоқтығына байланысты//

Амилаза//

Лактаза//

Сахараза//

Мальтаза//

декстриназа

***

126. Бауыр ауруы кезінде қанда мөлшері жоғарлайтын фермент//

Аланинаминотрансфераза//

Амилаза//

Уреаза//

Пептидаза//

гексокиназа

***

127. Простатаның рак ауруының диагностикасында анықталатын фермент//

Лактатдегидрогеназа//

Аспартатаминотрансфераза//

сілтілік фосфатаза//

қышқыл фосфатаза//

креатинкиназа

***

128. АсАТ (аспартатаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарлайды//

Жедел панкреатитте//

Миокард инфаркттында//

Пиелонефритте//

Өкпе қабынғанда//

Асқазан жара ауруында

***

129. АлАТ (аланинаминотрансфераза) белсенділігі шұғыл жоғарлайды//

Гепатитте//

Панкреатитте//

Пиелонефритте//

Өкпе қабынғанда//

Асқазан жара ауруында

***

130. Операциядан кейінгі тыртықты кетіру үшін қолданылатын фермент//

Стрептокиназа//

Амилаза//

Дезоксирибонуклеаза//

Гиалуронидаза//

аспарагиназа

***

131.Организмнің тәтті тағамды қабылдамауына себепші фермент//

Липаза//

Лактаза//

Сахараза//

Мальтаза//

гликозидаза

***

132. Орнитин циклінің ферменттерінің ақаулығы нәтижесінде қан құрамында мөлшері көбейетін қосылыс//

Мочевина//

NH3//

Ксантин//

Аргинин//

Креатин

***

133. Қандағы глюкозаны анықтау үшін қолданады//

Липазаны//

Холестеролоксидазаны//

Уреазаны//

Глюкозооксидазаны//

Сахаразаны

***

134. Қандағы холестеринді анықтау үшін қолданады//

Липазаны//

Холестеролоксидазаны//

Уреазаны//

Глюкозооксидазаны//

Сахаразаны

***

135. Қандағы триацилглицериндерді анықтау үшін қолданады//

Липазаны//

Холестеролоксидазаны//

Уреазаны//

Глюкозооксидазаны//

Сахаразаны

***

136. Фермент-субстратты кешенді түзуге қатыспайтын химиялық байланыс//

Иондық//

Коваленттік//

Гидрофобты//

Координациялық//

Сутекті

***

137. Абсолютті субстратты талғамдылығы бар фермент әсер етеді//

бір ғана субстратқа//

бір типті байланысқа//

белгілі бір температурада//

арнайы қысымда//

белгілі рН ортасында//

***

138. Оксидаза жататын класс//

трансфераза//

гидролаза//

лиаза//

оксидоредуктаза//

изомераза и лигаза

***

139. Температуралық опитимумда ферменттің//

қайтымсыз инактивацияға ұшырайды//

белсенділігі минималді болады//

тұнбаға түседі//

белсенділігі артады//

белсенді емес

***

140. Физико-химиялық қасиеттері әртірлі, бірақ бір субстратқа әсер ететін, бір реакцияны катализдейтін ферменттер//

физико-химиялық қасиеті бірде//

изоферменттер//

протомерлер//

коэнзимдер//

апоферменттер//

холоферменттер

***

141.Ферменттерді класқа бөліну қандай қасиетке негізделген?//

ферменттің құрылысы//

субстраттық құрылысы//

апофермент құрылысы//

реакция өнімінің құрылысы//

катализденетін реакция типіне

***

142.Ас қорыту ферменттерінің класы //

Гидролазалар//

Трансферазалар//

Оксидоредуктазалар//

Изомеразалар//

Лиазалар

***

143. Фермент ерітіндісінен төменгі молекулалы заттарды бөлу үшін қолданатын әдіс//

иондық хроматография//

денатурация//

диализ//

электрофорез//

тұздау

***

144. Ферменттің ақуыздық бөлігімен байланысқан қосымша топ//

Кофактор//

Кофермент//

Холофермент//

Апофермент//

Простетикалық топ

***

145. Қарт науқаста сүт қабылдағаннан кейін диарея, ішек шаншуы пайда болады. Сүтсіз диетаға ауысқаннан кейін симптомдар жойылады. Қандай фермент белсендігінің бұзылыстары байқалады?//

Мальтаза//

Сахараза//

Лактаза//

Изомераза//

Лиаза

***

146.Квашиоркор ауруы адамның тағамында қандай зат жетіспегенде туындайды//

Ақуыздар//

Көмірсулар//

Витаминдер//

Майлар//

Минералды тұздар

***

147.Сульфаниламидтер бактерияда қандай витамин синтезін бұзады//

Фолий қышқылы//

Пантотен қышқылы//

Аскорбин қышқылы//

Пиридоксаль//

Рибофлавин

***

148.Прозерин заринге қарағанда//

Ацетихолинэстеразаны ингибирлейді//

Белсенді орталықпен байланысады//

Белсенді орталықта серин радикалы бар ферменттерге әсер етеді//

Ферменттепен ковалентті байланыс түзеді//

Қайтымды ингибитор болып табылады

***

149. Пепсиннің рН ортасының белсенді көрсеткіші//

4,5-5,0//

1,5-2,5//

10,0//

7,8-8,2//

6,9-7,0

***

 

150. «Жасанды бүйрек» аппаратында қолданылады//

Стрептокиназа//

Трипсин//

Уреаза//

Гиалуорнидаза//

Аспарагиназа

***

151.ДНҚ-ның негізгі қасиеті//

Гуанин//

Цитозин//

Тимин//

Аденин//

Урацил

***

152. РНҚ-ның негізгі қасиеті//

Гуанин//

Цитозин//

Тимин//

Аденин//

Урацил

***

153.Пентоза азотты негізіне қандай байланыс арқылы біріктіріледі//

Эфирлі//

N-гликозидтік//

Фосфодиэфирлі//

Гликозидттік//

Фосфоэфирлі

***

154.Полинуклеотидтік тізбек қандай байланыс арқылы түзіледі//

Эфирлі//

Гликозидті//

Фосфодиэфирлі//

N -гликозидтік//

Фосфоэфирлік

***

155.ДНҚ және РНҚ бірінші реттік құрылымы қандай байланыстардан түзіледі//

Сутектік//

Дисульфидтік//

Фосфодиэфирлі//

N-гликозидтік//

Фосфоэфирлі

***

156.ДНҚ –ның екінші реттік құрылымы қандай байланыстардан түзіледі//

Сутектік//

Дисульфидтік//

Фосфодиэфирлі//

N-гликозидтік//

Иондық

***

157. ДНҚ-ның екінші реттік құрылымының құрымында қандай комплементарлы жұптар пайда болады//

Аденин-тимин//

Аденин-цитозин//

Гуанин-урацил//

Гуанин-тимин//

Гуанин-аденин

***

158.Дезоксирибонуклеотидтер рибонуклеотидтерден ненің қатысуымен ерекшеленеді//

Тиминің//

Рибозаның//

Фосфаттың//

Адениннің//

Дезоксирибозаның

***

159.Үш сутектік байланыстан құралған жұп//

Аденин-тимин//

Аденин-цитозин//

Гуанин-цитозин//

Гуанин-тимин//

Гуанин-аденин

***

160.Нуклеотидтер нуклеозидтерден ненің қатысуымен ерекшеленеді//

Тиминің//

Рибозаның//

Фосфаттың//

Адениннің//

Дезоксирибозаның

***

161.Екі сутектік байланыс арқылы құралған байланыс//

Аденин-тимин//

Аденин-цитозин//

Гуанин-цитозин//

Гуанин-тимин//

Гуанин-аденин

***

162.Т-РНҚ//

Полипептид синтезінде матрица қызметін атқарады//

Рибосома құрылым құрайды//

ДНҚ мен рибосома арасын байланыстырады//

Белоктың алғашқы құрылымы туралы ақпаратты тасымалдайды//

Амин қышқылдарын байланыстырады, амин қышқылдарының генетикалық материал тасымалына қатысады

***

163.И-РНҚ//

Бір тізбекті полирибонуклеотид//

Полинуклеотид//

Дезоксирибонуклеотид тізбегі//

Сақиналы полирибонуклеотид//

Екі тізбекті полирибонуклеотид

***

164.Р-РНҚ//

Бір тізбекті полирибонуклеотид//

Үш қабатты формалы полинуклеотид//

Дезоксирибонуклеотидті тізбек//

Сақиналы полирибонуклеотид//

Екі тізбекті полирибонуклеотид

***

165.ДНҚ-ның үшінші реттік құрылымының құрылуына қатысады//

Альбуминдер//

Глобулиндер//

Гистондар//

Фосфитин//

Глютелиндер

***

166.т-РНҚ қызметі//

Рибосомалар тізбегін құрайды//

Полипептидтік тізбекте матрица рөлін атқарады//

Аминқышқылдарын рибосомаға тасымалдайды//

Ақуыздың бірінші реттік құрылымының ақпаратын тасымалдайды

***

167.р-РНҚ-ның қызметі//

Рибосомалар тізбегін құрайды//

Полипептидтік тізбектің синтезі кезіндегі матрица//

ДНҚ мен рибосоманы байланыстырушы//

Аминқышқылдарын рибосомаға тасымалдайды//

Ақуыздың бірінші реттік құрылымының ақпаратын тасымалдайды

***

168.ДНҚ-ның екі еселенуі//

Репликация//

Транскрипция//

Репарация//

Трансляция//

Полимеризация

***

169.ДНҚ-ның екі тізбегін ыдырататын фермент//

ДНҚ-полимераза//

Эндонуклеаза//

Праймаза//

Хеликаза//

Лигаза

***

170.ДНҚ синтезіндегі бастаушы тізбек//

ДНҚ-полимеразаӀӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀ//

РНҚ-полимераза//

ДНҚ-лигаза

***

171.Оказаки ферменттері синтездейді//

ДНҚ-полимеразаӀӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀ//

РНҚ-полимераза//

ДНҚ-лигаза

***

172.Праймер өшіреді//

ДНҚ-полимеразаӀӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀ//

РНҚ-полимераза//

ДНҚ-лигаза

***

173.Оказаки фрагменттері синтез кезінде артта қалушы тізбекті тігеді//

ДНҚ-полимеразаӀӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀӀ//

ДНҚ-полимеразаӀ//

РНҚ-полимераза//

ДНҚ-лигаза

***

174.ДНҚ-ның екінші тізбегінің синтезіне қажет //

Промотор//

Терминатор//

Транскриптон//

Ген-регулятор//

Праймер

***

175. ДНҚ молекуласы//

Пиримидиндер мен пуриндердің бірдей санынан тұрады//

Организмнің көптеген клеткаларында әр түрлі//

Рибонуклеотидтерден тұрады//

Бір тізбектен тұрады//

Урацилден тұрады

***

176.ДНҚ-лигаза//

Фосфодиэфирлі байланыстарды гидролиздейді//

ДНҚ тізбегінің фрагменттерін синтездейді//

Оказаки фрагменттерін тігеді//

Гистондармен активтенеді//

Гликозидті байланыстарды гидролиздейді

***

177.Матрицалық ДНҚ-ғы РНҚ синтезі//

Репликация//

Транскрипция//

Репарация//

Трансляция//

Полимеризация

***

178.Транскрипция үшін қажет//

Азотты негіздер//

Нуклеозидтрифосфат//

Пентозалар//

Нуклеозидмонофосфат//

Нуклеозид

***

179.Транскрипцияның басталуы үшін қажет ДНҚ бөлігі//

Промотор//

Терминатор//

Транскриптон//

Реттеуші-ген//

Праймер

***

180.Репликация мен транскрипция үшін сай емес//

Матрицадағы комплементарлы өнім//

d-НТФ суббірлікке қызмет етеді//

ДНҚ матрицасы болады//

НТФ субстраты//

РНҚ матрицасы болады

***

181.Промотор//

Репликонға қосылады//

РНҚ-полимеразасының қосылу орны//

Транскриптонды алдын-алады//

Аяқталу бөлігі РНҚ синтезі//

Нуклеотидтердің тізбегінің талғамдылығы РНҚ молекуласында

***

182.Транскрипцияны катализдеуші//

Полинуклеотидфосфорилаза//

Хеликаза//

РНҚ-полимераза//

ДНҚ-полимераза//

Лигаза

***

183.РНҚ-полимеразасының олигомерлі суббірлігі//

2ɑ,ß,ß1және δ//

2ɑ,2ß//

2γ,2ß//

5ß//

2ɑ 3ß

***

184.м-РНҚ-ның жетілуі кезінде жүрмейді//

м-РН Қ«кәпа» 5-ші соңына қосылуы//

экзондар сплайсингі//

интрондардың кесілуі//

рибосомамен қосылу//

полиаденилдің 3-ші соңынатізбегіне қосылуы

***

185.Амин қышқылдардың тізбегінің кодтайтын ДНҚ орны//

Интрон//

Оперон//

экзон//

промотор//

оператор

***

186.Процессингте кесіліп алынатын, тасымалданбайтын ДНҚ-бөлігі//

Промотор//

Терминатор//

Интрон//

Реттеуші-ген//

Экзон

***

187.Репарация барысында//

Аденин метилденуі жүреді//

ДНҚ-ның жаңа тізбегі синтезделеді//

ДНҚ бұзылыстары жойылады//

Цитозиннің дезаминденуі жүреді//

РНҚ синтезі

***

188.Бұзылған ДНҚ бөліктерінің орын ауыстыру процессі//

Репликация//

Транскрипция//

Репарация//

Трансляция//

Полимеризация

***

189.ДНҚ-ны зақымдаушы химиялық қышқыл агенттері, тудырады//

Тимин димерлерінің қалыптасуы//

Цитозиннің дезаминделуі//

N-гликозидтік байланыстың бұзылуы//

Фосфоэфирлік байланыстың бұзылуы//

Қобалжу жағдайда негізге көшуі

***

190.Ультрафиолеттік сәуле арқылы ДНҚ бұзылуы//

Тимин димерінің қалыптасуы//

Фосфоэфирлік байланыстың бұзылуы//

Гуанинің дезаминденуі//

Депуринизациялануы//

ДНҚ тізбегінің бұзылуы

***

191.Тиминдік димердің қалыптасуы//

Репликация барысында қателіктер//

ДНҚ-ң ультрафиолетпен зақымдануы//

Алкилирдеуші агенттердің қызметі//

Репарация комплексінің дефектісі//

ДНҚ-ң иониздеушы радиация арқылы зақымдануы

***

192.ДНҚ-ң екі тізбегінің бұзылуы тудырады//

Репликацияның қателіктері//

Ультрафиолет//

Иониздеуші радиация//

Алкилдендіруші агенттің қызметі//

Репарация комплексінің қателіктері

***

193.Гуаниннің дезаминделуі тудырады//

Қышқылдар//

ДНҚ-ультрафиолетпен зақымдануы//

Алкилдендіруші агенттің қызметі//

Репарация комплексінің қателіктері//

ДНҚ-ң иониздеушірадиациямен зақымдануы

***

194.Нуклеотидтердің информациясы арқылы жазылған генетикалық код//

РНҚ-ң құрылысы//

Белок құрамындағы амин қышқылдарының тізбегі//

Белоктың құрамы//

Белоктың құрылымы жайлы//

Пептидтік байланыстың қалыптасуы

***

195.Рибосомадағы ақуыз синтезі//

Репликация//

Транскрипция//

Репарация//

Трансляция//

Полимеризация

***

196.Амин қышқылдарының белсенді кезіндегі бірінші сатысында түзіледі//

Аминоациладенилат//

Аминоацилфосфат//

Аминоацил-КоА//

Аминоацил- және-РНҚ//

Ацетил-КоА

***

197.Ақуыз синтезінің компоненттерінің инициациясының толық нұсқасы//

РНҚ инициация факторы, үлкен және кіші бірлігі, ГТФ, Mg2,мет-тРНҚ//

Инициялайтын кодон, аминоацил-т-РНҚ , и-РНҚ, кіші суббірлігі//

Кіші суббірлігі,ГТФ, Mg2//

И-РНҚ,рибосоманың үлкен суббірлігі, АТФ

***

198.Басқарылатын оперон мен басқарылмайтын оперонның құрылымдық айырмашылығы//

Оператордың//

Промотордың//

Кодонның//

Терминатордың//

Геннің

***

199.Ақуыз синтезінің реттелуіндегі ақуыз –репрессордың рөлі//

и-РНҚ-ны бұзады//

репликацияны тоқтатады//

ген-операторымен байланысады, транскрипцияны тежейді//

трансляцияны тежейді//

активті рибосоманың қалыптасуын тежейді

***

200.Индуктор//

Ақуыз –репресорының ингибирленуін синтездейді//

Ген-операторын босатады, транскрипцияны кеңейтеді//

Транскрипция тоқтайды//

Оператор генімен байланысады//

Ақуыз-репрессорының синтез жылдамдығын күшейтеді

***

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 2063

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!