Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

III. 1. Текст лекції.

Ш.2. Методичні розробки для викладачів з навчальних занять по темам п.2.2./43/.

ІІІ.З. Методичні вказівки для студентів з навчальних занять по темам п.2.2. /43/.

ІІІ.4. Методичні рекомендації для студентів з самостійної поза аудиторної роботи по темам п. 2.3.

/24/.

ІІІ.5. Перелік наочних та інших посібників.

 

Найменування посібника Номери тем, у яких використовуються посібники Кількість примірників
І ТАБЛИЦІ:    
Латинський алфавіт.
Дієслово. Наказовий спосіб.
Іменник. Таблиця відмінкових закінчень.
Порядок слів у латинському реченні.  
Рецепт. Частини рецепта.
Прикметник. Дві групи.
Основні суфікси прикметників.
III відміна іменників. Іменники чоловічого роду.
Іменники жіночого роду ІІІ відміни.
Іменники середнього роду III відміни.
Назви хімічних елементів.
Ступені порівняння прикметників.
Структура фармацевтичного терміну  
Тривіальні назви лікарських засобів.  
Словотворчі елементи у назвах лікарських препаратів.  
Греко-латинські словотвірні ТЕ.  
Jusjurandum.  
Прийменники.
ІІ Картки для рубіжного контролю.  
III Методичні розробки для викладачів.  
IV Методичні розробки для студентів.  

 

Ш.6. ТЕСТИ:

1. Тести для визначення базового контролю знань (5 вар. по 80 питань).

2. Тести для визначення поточного контролю знань ( по 800 питань).

3. Тести для визначення підсумкового контролю (5 вар. по 80 питань).

ІІІ.7. Критерії оцінки знань студентів з латинської мови та основ фармацевтичної термінології.

 

"Відмінно" - знання до 100% учбового матеріалу.1. Правильний переклад з української мови (російської) на латинську та з латинської на українську (російську) медичних термінів.

2. Знання лексичного мінімуму (з 60-ти лексичних одиниць знати не менш як 55).

3. Правильні вимога та наголос при читанні медичних текстів.

4. Вміти написати будь-який термін без помилок, особливо слова грецького походження, компонентів складних слів, які приймають участь у словотворенні, безпомилково оформити текст.

5. Вміти аналізувати та конструювати складні анатомічні, клінічні та

фармацевтичні терміни.

 

"Добре" - знання 80-90 % учбового матеріалу.

1. Правильний переклад не менш як 80 % завдання.

2. Знання лексики (з 60 одиниць не менш як 50).

3. Вміти проаналізувати та правильно записати з 10 термінів не менш як 8.

4. Вміти безпомилково оформити рецепт.

 

"Задовільно" - знання 70-80 % учбового матеріалу.

1. Правильний переклад не менш як 70 % завдання.

2. Знання лексики (з 60 одиниць не менш як 45).

3. Вміти правильно записати та проаналізувати з 10 термінів не менш як 7.

4. Оформляючи рецепт, можна зробити одну помилку.

 

ІІІ.8. Перелік контрольних питань до іспиту.

 

 

1. Що таке дифтонг? Які дифтонги вживаються в латинській мові?

2. Що таке диграф? Які диграфи вживаються в латинській мові?

3. Особливості читання літер C, S, T, L і буквоcполучень qu, ngu, ti.

4. Правила наголосу.

5. В яких позиціях голосний буде довгим, або коротким?

6. Граматичні категорії дієслова.

7. Як визначити основу та дієвідміну дієслова?

8. Як утворюються форми Imperativus singularis та Imperativus pluralis?

9. Як утворюються форми 3 особи теперішнього часу Indicativus activi et passivi?10. Як утворюються форми 3 особи Conjunctivus passivi singularis et pluralis?

Дієслово “fio, fieri”. Рецептурні вирази з дієсловом “fio, fieri”.

11. Порядок слів у простому реченні.

12. Які форми має дієслово "еssе" в 3 особі singularis et pluralis теперішнього часу

дійсного стану?

13. Які граматичні категорії має іменник?

14. Як визначається рід, відміна, основа іменника?

15. Що таке словникова форма іменника? З чого вона складається?

16. Яке означення називається неузгодженим? Особливості перекладу неузгодженого означення.

17. Назвіть прийменники які керують Ablativus; Acusativus; Ablativus et Acusativus.

18. Основоположні фармацевтичні поняття.

19. Латинські назви частин рецепта.

20. Граматична структура рецепта.

21. Способи словотворення в назвах лікарських препаратів.

22. Що таке частотний відрізок? Назвіть частотні відрізки, що вказують на хімічний склад препарату, фармакологічну групу чи терапевтичний ефект, або несуть інформацію фізіологічного характеру.

23. Граматичні категорії прикметника.

24. На які групи поділяються прикметники?

25. Як визначається основа прикметника? З чого складається словникова форма?

26. Як узгоджуються прикметники з іменниками?

27. Основні моделі фармацевтичних термінів.

28. Як утворюються дієприкметники минулого часу пасивного стану? Як вони відмінюються?

29. Які іменники належать до III відміни ?

30. Які закінчення мають у Nom. sing. іменники чоловічого, жіночого, середнього роду?

31. Назвіть винятки з правил про рід іменників III відміни.

32. Які іменники називаються рівноскладовими?

33. Які прикметники відносяться до II групи? Основні суфікси прикметників III відміни.

34. Як утворюються та відмінюються дієприкметники теперішнього часу дійсного стану ?

35. Іменниками якого роду та відміни є назви хімічних елементів?

36. Як утворюються назви кислот?

37. Як будуються назви оксидів та основ?

38. Як будуються назви солей ?

39. Які суфікси вживаються в назвах аніонів солей кисневмісних кислот, солей безкисневмісних кислот?

40. Як утворюються назви кислотних та вуглеводневих радикалів?

41. Як утворюються латинські назви складних ефірів?

 

42. Які грецькі числівникові префікси вживаються в хімічній номенклатурі?

43. Граматичні моделі ботанічних назв.

44. Як утворюються назви ботанічних родин?

45. Як утворюються назви алкалоїдів та глікозидів?

46. Структурне порівняння прикметників. Утворення та відмінювання ступенів порівняння.

47. Назвіть прикметники, які утворюють ступені порівняння від різних основ.

48. Які типи прислівників ви знаєте?

49. Назвіть прислівники, які вживаються у фармацевтичній термінології.

50. Назвіть кількісні та порядкові числівники від 1 до 10.

51. Займенники. Фармацевтичні вирази з займенниками.

52. Правила скорочення слів в рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення.

53. На які групи діляться форми ліків за агрегатним станом?

54. На які групи діляться лікарські препарати в залежності від шляху введення в організм?

55. Назвіть тверді та рідкі форми ліків.

56. На які групи діляться розчини?

57. Які ви знаєте емульсії?

58. Назвіть м'які форми ліків.

59. Які прийменники вживаються в стандартних рецептурних виразах?

60. Які прийменники використовуються як словотворчі елементи?

Джерела інформації:

 

1. Светличная Е.И. Латинский язык. Учеб. для студ. фарм.фак. и фарм. высш. учебн.зав. Х.: Изд-во НФАУ .2002.- 383 с.

 

2. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Под общ. ред. Чернявского М.Н. - М., 2007.- 448 с.

 

3. Латинська мова ї основи медичної термїнолоїї. За ред. Л.Ю.Смольскої. Київ: Медицина, 2012. -360 с.

 

4. Латинська мова і основи мед.термінології. Гуцул М.І., Зобнів І. М., Рудик О.В., Чопик Ю.С. Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2012.

5. Фармацевтическая терминология. Сб. упр. - Одесса: ОГМУ, 2003.

- 83 с.

6. Закалюжний М.Н., Паласюк Г.Б. Латинська мова і основи медичної термінології. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2004. – 224 с.

7. Фармацевтическая латынь. Одесса, ОДМУ, 2010

8.Шевченко Є.М. Латинська мова ї основи медичної термїнологїї: Нав.посїб.-К.:ВСВ”Медицина”, 2012.- 240 с.

9. Роберт Грейвс. Мифы древней Греции. / Под ред. А.А. Тахо. – Москва: Прогресс, 2000.

10. Бєляєва О.М. Латинська мова з основами рецептури ї клїнїчної термїнологїї. К.: Медицина, 2011.- 256 с.

11. Латинский язык и основы медицинской рецептуры. Учебник. Под ред. Л.Ю. Смольской. –К.: ВСИ „ Медицина”, 2011.- 456 с.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!