Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Texніки безпеки для учнiв при роботi з ножицямІнструкція №182

I. 3агальнi положення.

 

1.1. Bci учасники навчально-виховного процесу повиннi дотримуватися загалънних правил безпеки пiд час навчання на уроках працi.

1.2. При виконаннi практичних робiт керуватися вимогами інструкції.

1.З. Практичнi роботи дозволяється проводити тiльки тi, якi передбаченi навчальною програмою.

1.4. До практичних робiт допускаються учнi, якi не мають медичних протипоказань та пройшли iнструктаж з правил технiки безпеки.

1.5. Практичнi роботи повнннi проводитись тiльки в присутностi вчителя, пiд його постiйним наглядом за виконанням учнями робiт у вiдповiдностi до правил техніки безпеки.

1.6. Нещаснi випадки на робочому місці трапляються внаслiдок:

- відсутності змістовного iнструктажу з правил безпечного виконання робіт;

- порушень щодо улаштування та обслуговування робочого мiсця;

- порушень вимог технологiчноiї докумектацii (технологiчкого процесу)

- відсутностi або несправностi засобiв iндивiдуального захисту;

- несправностi iнструмента та технологiчного обладнаання;

- безпорядку на робочому мiсцi;

- невиконання внмог iнструкцiї з правил безпечного виконання практнчної роботи з правил пожежної та електробезпеки;

- вiдсутнiсть в учнiв знань та практичних навичок виконання заданоiї роботи;

- пустщi учнiв пiд час занять;

- порушення правил прибирання робочих мiсць тощо.

1.7. При виконаннi практичної роботи можуть бути такі ушкодження;

- травми рiжучим iнструментом (ножиці, голка та iн.);

- травiмування через падiння.

Виконувати роботи треба тiльки в спецiально вiдведеному мiсцi. Робоче мiсце реryлюється по висотi вiдповiдно зросту учня.

 

2. Перед початком роботи необхiдно:

 

2.1. Одягти спецодяг, привести його в порядок, волосся пiдiбрати пiд головний убір.

2.2. При необхiдностi пiдготувати засоби iндивiдуального захистy ( за вказівкою вчителя).

2.3.Уважно ознайомитися iз змiстом практичної роботи.

2.4.Пiдтотувати на робочому мiсцi тiлъки те, що необхiдне для виконання практичної роботи. Прибрати все зайве.

2.5. Ознайомитися з правилами безпечного виконання практичної роботи, уважно проспухати вiдповiдний iнструктаж.

 

3. Під час роботи.

 

3.1. Робоче мiсце повинно бути охайним, не захаращеним стороннiми предметами.

3.2. Ножицi повиннi буги справнi з закругленими кiнцями.

3.3. При роботi з ножицями необхiдно користуватися правилами i прийомами роботи, якi показав вчителъ.

3.4. Працювати треба уважно, не вiдволiкатись на cтopoннi дii.

3.5. Не можна ходити по кімнатi з ножицями в руках.

З.6. Подавати ножицi товаришу можна тiльки зiмкненими i кiлъцями вперед.

3.7. Пiсля заняття скласти ножицi в спецiалъну пiдставку, коробку або віддати вчителю.

3.8. Забороняється брати до рота ножицi, замахуватися ними один на одного.

3.9. Ножицi на робочому мiсцi класти кiльцями до себе i не залишати ix розкритими.

З.10. Розсадити дiтей слiд так, щоб усунути можливiсть заважати один одному.

3.11. Не гратися ножицями, не пiдносити iх до обличчя, користуватися лише за потребою.

З.12. Виконувати тiльки ту робоry, яка вiдповiдає тeмi заняття ( за вказiвкою вчителя).

3.13. При необхiдностi за вказiвкою вчитепя слiд користуватися додатковими засобами iндивiдуального захисту.

З.L4. Iнcтpyмeнтoм дозволяється користуватися тiльки за його прямим призначенням.

З.15. Пiд час роботи залишати своє робоче мiсце без дозволу вчителя, учням не дозволяеться.

3.1б. Пiд час занять забороняєтьея:

- порушувати правила для учнів;

- виконувати будь-якi роботи без вказiвки та дозволy вчителя;

- приносити з собою cтopoннi предмети (петарди, лазернi указки,запалънички тощо та користуватися ними пiд час занять);

- переходити вiд одного робочого мiсця до iншого, вiдволiкати вiд роботи iнших учнів;

- виконувати практичну роботу без спецодягу, засобiв iндивiдуапьного захисту;

- працювати без вiдповiдного iнструктажу, з правил технiки безпеки;

- виконувати будь-яку робоry без дозводу вчителя;

- пальцями перевiряти гострiстъ лез ножицiв тощо;

- захаращувати робоче мiсце;

- працювати у cтaнi поганого самопочуття, при iнфекцiйних захворюваннях.

3.17 . Пiд час виконання робiт дотримуватися правил особистоi гiгiєни.

Тримайте руки в чистотi. При неохайному cтaнi pук пiд нiгтями можуть нагромаджуватися шкiдливо дiючi речовини, якi потрапляючи з їжею в органiзм призводять до oтpyeння.

Пiд час роботи не пийте воду з порушеннrям питного режиму, не вживайте їжу.

3.18. Не вiдволiкайтесь caмi й не вiдволiкайте iнших вiд роботи стороннiми розмовами.

3.19. Прт виконаннi окремих операцiй дотримуйся вiдповiдних затверджених в установленому порядку iнструкцiй з правил безпечного виконання цих робiт.

З.20. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

 

4. По закiпченн i роботи необхіно:

 

4.1. Перевiрити стан обладнання i пристроїв.

4.2.Зняти спецодяг, здати вчителю iнcтpyмент (голки, ножицi тощо).

4.З. Пiсля закiнчешня роботи слiд вимкнути освiтлення у вcix примiщеннях.

4.4. Впевнитися, що на робочому мiсцi вiдсутнi джерела пожежноi та електронебезпеки

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- прибирати робоче мiсце незахищеними руками, предметами особистого користування (носовою хусткою, рукавом, полою курткитощо);

- використовувати спецодяг для iнших цiлей ( пiд час прибирання примiщень майстерень тощо).

4.5. Ретельно вимийте руки з милом.

 

5. Безпека в аварійній ситуації.

 

5.1. У разi будь – якої аварiйноi ситуацiї: нестандартнiй ситуацiї пiд час виконаннI практичної роботи, пожежi, вимкнення електроенергii, порив водоrону, опалення тощо, треба негайно, припинити виконання практичної роботи та незаперечно викснувати вci вказiвки вчителя щодо евакуацii з примiщення та надання допомоги потерпiлим.

5.2. У випадку травмування дiтей або працiвникiв пiд час уроку необхiдно звернутися до медпрацівників або у разi необхiдностi викликати швидку медичну допомоry. (поранення, оопiки тощо) або при недомаганнях повiдомте вчителя.

5.3. У разi виникнення загорання необхiдно:

- негайно залишити примiщення, при цьому не впадайте в панiчний стан;

- повiдомити пожежну охорону;

- зачинити вікнa i дверi, щоб вогонь не поширювався до сусiднiх примiщень;

- вимкнути електромережу;

- приступuти до лiквiдацii осередку вогню, при цьому легкозаймистi та горючi рiдини i електропроводку слiд гасити пiском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмленy електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

5.4. При раптовому припиненнi подавання на робоче мiсце електроенергii негайно вимкнути все електрообладнання.

5.5. У разі витікання газу в газовій мережі необхідно перекрити головний кран по газу, викликати аварійну службу газу телефоном 04 - сповістити керівника закладу.

5.6. У випадку aвapii в системi водопостачання чи каналізації необхідно терміново перекрити крани водопостачання і викликати аварійну службу водоканалу і савістити керівника закладу.


Просмотров 1317

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!