Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 1. Визначення термінів. Перейти на Главную страницу сайтаПерейти на Главную страницу сайта.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

Зміст документу

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 2

Стаття 1. Визначення термінів. 2

Стаття 2. Професійні спілки. 2

Стаття 3. Сфера дії Закону. 3

Стаття 4. Законодавство про профспілки. 3

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок. 3

Стаття 6. Право на об’єднання у профспілки. 3

Стаття 7. Членство у профспілках. 3

Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об’єднань. 3

Стаття 9. Міжнародні зв’язки профспілок. 4

Стаття 10. Рівність профспілок. 4

Стаття 11. Статус професійних спілок. 4

Стаття 12. Незалежність профспілок. 4

Стаття 13. Професійні спілки та держава. 4

Стаття 14. Статути профспілок. 5

Стаття 15. Статут (положення) об’єднань профспілок. 5

Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об’єднань. 6

Стаття 17. Символіка профспілок, їх об’єднань. 6

Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об’єднань. 6

Розділ II ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ. 7

Стаття 19. Право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. 7

Стаття 20. Право профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод. 7

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.. 7

Стаття 22. Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості населення. 8

Стаття 23. Права профспілок, їх об’єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян. 8

Стаття 24. Права профспілок, їх об’єднань у галузі соціального страхування. 8

Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності 8

Стаття 26. Права профспілок, їх об’єднань у вирішенні трудових спорів. 8

Стаття 27. Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів. 8

Стаття 28. Право профспілок, їх об’єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку. 8

Стаття 29. Право профспілок, їх об’єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій. 9

Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля. 9Стаття 31. Права профспілок, їх об’єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих. 9

Стаття 32. Права профспілок, їх об’єднань у захисті житлових прав громадян. 9

Стаття 33. Право профспілок, їх об’єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб. 9

Стаття 34. Власність профспілок, їх об’єднань. 9

Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об’єднань. 10

Стаття 36. Обов’язки профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів. 10

Розділ III ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ.. 10

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях. 10

Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації 10

Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 11

Розділ IV ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК.. 12

Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок. 12

Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів. 12

Стаття 42. Обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок. 12

Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи. 13

Стаття 44.(Дію статті 44 зупинено на 2004 рік в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003) 13

Стаття 45. Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об’єднань. 13Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФСПІЛКИ.. 13

Стаття 46. Відповідальність посадових осіб. 13

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 13

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст.397 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121

Рішенням Конституційного суду

N 11-рп/2000 ( v011p710-00 ) від 18.10.2000

Законами

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.79

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.318

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )

 

Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі застосовуються такі терміни:

професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

первинна організація профспілки — добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

організації профспілки — організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспілки — особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

профспілковий орган — орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

профспілковий представник — керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

роботодавець — власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

(Стаття 1 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001)

Стаття 2. Професійні спілки

Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. (Частина перша статті 2 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001)

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об’єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об’єднання, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування. (Частина перша статті 3 в редакції Закону N 2886-III від 13.12.2001)

Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України встановлюються відповідними законами. (Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV від 15.12.2005)

Дія цього Закону не поширюється на діяльність об’єднань громадян, створених відповідно до інших законів України.

Визначення “профспілка” або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!