Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Технологія складських операційТехнологічний процес складу — це комплекс взаємозв'язаних операцій, котрі послідовно виконуються над товарами протягом усього часу їх перебування на складі.

Сукупність операцій, які виконуються безпосередньо на складах, включає власне складські операції (пов'язані з обробкою товарних партій, які надходять на склад, здійсненням обліку надходженнята реалізації товарів і охороною товарно-матеріальних цінностей), завантажувально-розвантажувальні операції та експедиційні операції (приймання та здавання вантажів на транспортних терміналах, залізничних станціях, організація завезення і здавання товарів під час централізованого доставляння това­рів — ЦЦТ); у свою чергу, власне складські операції поділяють на основні (прийман­ня, зберігання, відпускання товарів) і додаткові (фасування, розпаковування, заморо­жування тощо).

На складах оптових підприємств технологічний процес забезпечує виконання таких основних функцій:

ü отримання товарів від постачальників та контроль їх якості;

ü нагромадження товарних запасів і забезпечення належних умов їх зберігання;

ü підсортування товарів і підготовка їх до продажу;

ü комплектування замовлень оптових покупців;

ü товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Найбільш розповсюджена схема технологічного процесу переробки товарів на складах включає:

ü розвантаження транспорту;

ü приймання товарів;

ü розміщування товарів на зберігання;

ü зберігання товарів;

ü відбір товарів;

ü переміщування товарів до місця комплектування;

ü комплектування та упаковування товарів;

ü помаршрутне комплектування партій товарів;

ü переміщування товарів у зону завантажування;

ü від­пускання товарів і завантажування їх у транспортні засоби.

Проте внаслідок існування значного різноманіття торговельних вантажів, які відрізняються між собою за особли­востями агрегатного стану, тари, упаковки та ін., ці операції можуть поєднуватися в рі­зні варіанти організації складського технологічного процесу

Побудову тех­нологічного процесу конкретного складу визначають:

ü вид складу;

ü асортимент товарів, які підлягають зберіганню, їх фізико-хімічні властивості;

ü роль і місце складу в процесі товаропросування;

ü розміри складу;

ü вантажообіг складу і обсяги окремих партій товарів;

ü обсяги запасів товарів і тривалість їх зберігання на складі;

ü умови і порядок зберігання товарів;

ü улаштування й технологічне планування складських бу­дівель і приміщень;

ü забезпеченість складу підйомно-транспортним та іншим техно­логічним обладнанням, видове і типове різноманіття наявних технічних засобів;

ü на­явність під'їзних шляхів тощо. їх поєднання визначає зміст, тривалість, місце, час, засоби та черговість виконання операцій з товарами на складі.

Виконання всіх операцій технологічного процесу на складі повинно забезпечувати здійснення комплексу основних функцій складів з мінімальними загальними витратами.

У зв'язку з цим при проектуванні складського технологічного процесу необхідно додержувати певних принципів його організації, основними з яких є:

ü створення широкого асортименту товарів у межах товарного профілю складу;

ü економічність складського технологічного процесу;

ü раціональна організація складських операцій;

ü організація наскрізного товарного потоку;

ü механізація та автоматизація технологічного процесу;

ü забезпечення повного збереження споживчих властивостей товарів і недопущення їх втрат.

Принцип раціональної організації складських операцій базується на планомір­ності, неперервності, ритмічності й пропорційності проведення складських операцій.

Планомірність складського технологічного процесу забезпечується за допомогою розробки календарних планів і графіків надходження й відпускання то­варів, що створює передумови для підготовки складу до виконання операцій з роз­вантажування, приймання, зберігання, відпускання і відвантажування товарів.

Неперервність (усунення або скорочення будь-яких перерв) технологічного процесу складу досягається застосуванням організаційних заходів: змінною робо­тою персоналу складу, експедиції, інших підрозділів підприємства.

Ритмічністьскладського процесу виражається в повторюваності всього циклу та окремих операцій в рівні відрізки часу. Брак ритмічності часто залежить не тіль­ки від роботи самого складу, але й від зовнішніх факторів (нерівномірність надхо­дження товарів, запізнення транспортних засобів та ін.).

Принцип пропорційностіозначає, що всі етапи, частини, операції складського технологічного процесу, пов'язані між собою, повинні відповідати один одному за швидкістю, продуктивністю або пропускною спроможністю, що дозволяє уникати вимушених перебоїв та зупинок у роботі і планувати пропорційні витрати праці за одиницю часу на різних ділянках.

Принцип організації наскрізного товарного потокубазується на розгляді всієї сукупності товарів, які надходять і зберігаються на складі, у формі товарного пото­ку (суть та методи управління товарними та іншими Концепція логістики потребує до­тримання принципів потоковості, паралельності і прямоточності руху товарів на складі.

Потоковість передбачає взаємозв'язок і підпорядкування всіх операцій повно­го циклу технологічного процесу складу єдиному ритму їх виконання. Виконання кожної попередньої операції виступає при цьому одночасно підготовкою до насту­пної. Цей принцип потребує розташування робочих місць (зон) і обладнання відпо­відно до послідовності операцій технологічного процесу, спрямування та швидко­сті пересування товарного потоку.

Принцип паралельності полягає в одночасному виконанні окремих складських операцій на всіх стадіях технологічного процесу складу. Паралельне в часі виконання робіт над окремими елементами товарного потоку сприяє скороченню зага­льної тривалості повного циклу робіт, підвищенню ефективності праці складського персоналу на основі спеціалізації і застосування відповідного технологічного обла­днання.

Принцип прямоточності товарного потоку полягає в плануванні руху товарів за найкоротшими маршрутами та недопущенні зустрічних перевезень.

Повне збереження властивостей товарів досягається здійсненням комплексу за­ходів зі створення належних умов зберігання товарів, використання найбільш ефек­тивних способів їх укладання та розташування, дотримання умов товарного сусідс­тва і термінів зберігання на складі, організації належного контролю за зберіганням товарно-матеріальних цінностей


Просмотров 880

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!