Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Організаційна структура студентського самоврядуванняЗагальні положення

1.1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

1.2. Студентське самоврядування в ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» (далі - коледж) є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.3. Студентське самоврядування в коледжі діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності.

1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом ДВНЗ «ДТЕК», Положенням про органи студентського самоврядування ДВНЗ «ДТЕК».

1.7. Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства коледжу.

1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не носить політичного або релігійного характеру.

1.9. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом коледжу та радою студентів ДВНЗ «ДТЕК» але не може бути меншим, ніж визначено чинним законодавством.

1.10. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією коледжу здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва. Керівництво коледжу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.11. У педагогічній раді коледжу має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування не менше 10 відсотків від загальної кількості її членів.

1.12. Органи студентського самоврядування мають право звертатися до адміністрації коледжу з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань, передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування.

1.13. Органи студентського самоврядування коледжу можуть мати власні розрахунковий рахунок, печатку та символіку.

1.14. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.15. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер окрім випадків передбачених чинним законодавством.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування ДВНЗ «ДТЕК»

2.1. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування коледжу є:

2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу.

2.2.2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.

2.2.3. Контроль за забезпеченням прав та інтересів студентів.

2.2.4. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.2.5. Сприяння покращенню умов проживання й відпочинку студентів.

2.2.6. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.

2.2.7. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

2.2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників коледжу.

2.2.9. Забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики.

2.2.10. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами коледжу).

2.2.11. Представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах коледжу та його структурних підрозділах.

2.2.12. Залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах.

2.2.13. Участь у роботі стипендіальної комісії з розподілу стипендіального фонду та іменних стипендій серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо.

2.2.14. Співпраця з адміністрацією коледжу та інших структурних підрозділів, керівниками навчальних груп.

2.2.15. Координація діяльності старост навчальних груп.

2.2.16. Організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВК - змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно-виховного характеру.

2.2.17. Сприяння соціальному захисту та оздоровленню студентів.

2.2.18. Співпраця із профкомом, іншими студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в коледжі.

2.2.19. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо.

2.2.20. Організація чергувань студентів при проведенні масових заходів в коледжі.

2.2.21. Здійснення представництва інтересів студентської громади в органах центральної та місцевої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних і недержавних установах та організаціях.

 

3. Права та обов’язки студентського самоврядування ДВНЗ «ДТЕК»

3.1. Органи студентського самоврядування:

3.1.1. Беруть участь в управлінні коледжем через представництво членів органів студентського самоврядування у Педагогічній раді.

3.1.2. Узагальнюють та аналізують зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

3.1.3. Вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу,беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами.

3.1.4. Фінансуються з бюджетних асигнувань ДВНЗ «ДТЕК» на реалізацію державної політики стосовно молоді, які виділяються в межах затвердженого кошторису, добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян інших надходжень,згідно з діючим законодавством.

добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян інших надходжень,згідно з діючим законодавством. Фінансування також може передбачатись через комітети у справах сім'ї та молоді міської та районної рад.

3.1.5. Беруть участь у роботі стипендіальної комісії та розподілі іменних стипендій.

3.1.6. Беруть участь у вирішенні питань щодо відрахування (поновлення) студентів з коледжу, виселення (поселення) з гуртожитку.

3.1.7. Беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність коледжу з усіх питань, пов’язаних із студентським життям.

3.1.8. Мають право звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у їх виданні.

3.1.9. Мають право одержувати від адміністрації коледжу об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи.

3.1.10. Ведуть конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагають реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

3.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

3.2.1. Чітко дотримуватися цього Положення.

3.2.2. Регулярно інформувати студентську громаду та адміністрацію коледжу про свою діяльність.

3.2.3. Допомагати адміністрації коледжу у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізацію їх творчого потенціалу, навчально – виховної роботи.

3.2.4. Звітувати перед студентами коледжу та радою студентів ДВНЗ «ДТЕК» про виконану роботу.

3.2.5. Нести відповідальність за виконану роботу.

3.3. Представники органів студентського самоврядування мають право:

3.3.1. Обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення.

3.3.2. Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування, адміністрації коледжу щодо питань, що стосуються компетенції цих органів та отримувати відповідь по суті питань.

3.3.3. Опротестовувати дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їхні права чи принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності органів студентського самоврядування.

 

Організаційна структура студентського самоврядування

ДВНЗ «ДТЕК»

4.1. Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівнях коледжу, відділення, курсу, навчальної групи.

4.4. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.5. Засідання будь-якого органу студентського самоврядування веде голова або за його дорученням заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

4.6. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальній Конференції студентів коледжу.

4.7. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

4.8. В коледжі діють такі органи студентського самоврядування:

 конференція студентів коледжу (КСК);

 рада студентів коледжу (РСК);

 комітет у справах молоді коледжу (КСМК).

 

5. Конференція студентів ДВНЗ «ДТЕК»

5.1. Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція студентів (далі - КСК), на засіданні КСК мають бути присутні 2 відсотка студентів від загальної кількості денної форми навчання. КСК розглядає найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

5.2. Делегатами КСК можуть бути тільки студенти, яких затвердила рада студентів за поданням відділу.

5.3. До складу делегатів КСК за посадами входять члени ради студентів та комітету у справах молоді комітету.

5.4. КСК може скликатися:

 радою студентів коледжу (2/3 голосів);

 на вимогу не менше ніж 10% студентів коледжу;

 за ініціативою адміністрації коледжу.

 

5.4. КСК проводять не рідше одного разу на навчальний рік.

5.5. Про час, місце та порядок денний КСК оголошується не пізніше ніж за 6 робочих днів до її проведення.

5.6. КСК є правомочною за наявності більшої половини від загальної кількості делегатів.

5.7. КСК обирає головуючого, президію, секретаря та лічильну комісію.

5.8. Рішення КСК приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.

5.9. Протокол КСК підписують головуючий та секретар.

5.10. Рішення КСК є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування технікуму та враховується адміністрацією технікуму. Дії адміністрації, які йдуть всупереч рішенню КСК мають бути обґрунтованими.

5.11. КСК правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом коледжу та цим Положенням віднесені до її компетенції. А саме:

5.11.1. Обирати голову ради студентів коледжу, або припиняти його повноваження.

5.11.2. Заслуховувати обов’язковий щорічного звіт голови ради студентів коледжу.

5.11.3. Ухвалювати Положення про студентське самоврядування коледжу, вносити змін до нього.

5.11.4. Визначати чергові завдання, стратегію і напрями дії студентського самоврядування коледжу.

5.12.5. Інші повноваження, передбачені законодавством України, статутом ДВНЗ «ДТЕК» та цим Положенням.

 

6. Рада студентів ДВНЗ «ДТЕК»

6.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування коледжу є рада студентів (далі - РСК).

6.2. До складу РСК входять:

 голова РСК;

 заступники голови РСК;

 голова секретаріату РСК;

 один представник від відділення, який обирається студентами на зборах відділення;

 студенти згідно пункту 6.11.20 цього положення.

Зазначені особи мають право мати посвідчення члена РСК.

6.3. Засідання РСК відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова РСК за своєю ініціативою або на вимогу не менше ніж 2/3 членів РСК.

6.4. РСК може припиняти свою роботу у зв’язку з канікулами, природними катаклізмами, техногенними аваріями тощо, відповідним своїм рішенням.

6.5. Засідання РСК є правомочними за наявності більшої половини її членів.

6.6. Рішення РСК приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів.

6.7. Рішення РСК підписує голова та секретар РСК.

6.8. Рішення РСК є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування коледжу.

6.9. Рада студентів коледжу:

6.9.1. Організовує та координує діяльність студентського самоврядування коледжу.

6.9.2. Визначає позицію студентського самоврядування в коледжі з актуальних питань студентського життя.

6.9.3. Приймає рішення в межах своїх повноважень.

6.9.5. Заслуховує звіти керівників органів студентського самоврядування коледжу.

6.10. Голова ради студентів коледжу обирається на конференції студентів коледжу з числа присутніх делегатів відкритим голосуванням терміном на два роки. Реєстрація кандидатів на посаду голови ради студентів коледжу здійснюється секретаріатом РСК на підставі особистої заяви кандидата або подання студентського колективу, які подаються не пізніше 3 робочих днів до дати проведення засідання КСК.

6.11. Голова РСК:

6.11.1. Представляє інтереси студентів коледжу в усіх органах, організаціях і установах.

6.11.2. Організовує роботу РСК та КСМК, несе відповідальність за ефективність їхньої діяльності.

6.11.3. Призначає та звільняє своїх заступників.

6.11.4. Має право делегувати частину своїх повноважень заступникам.

6.11.5. Є членом педагогічної ради коледжу.

6.11.7. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації для здійснення своєї діяльності.

6.11.8. В межах своїх повноважень видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування коледжу.

6.11.9. Очолює КСМК.

6.11.10. Не менше двох разів на рік звітує перед радою студентів ДВНЗ «ДТЕК».

6.11.11. Організовує проведення засідань ради студентів коледжу.

6.11.12. Виконує доручення адміністрації коледжу, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій, програм тощо.

6.11.13. Відповідає за діяльність органів студентського самоврядування коледжу.

6.11.14. Організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів.

6.11.15. Погоджує з адміністрацією коледжу питання, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування.

6.11.16. Бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій.

6.11.17. Здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю органів студентського самоврядування.

6.11.18. Порушує питання щодо студентського самоврядування, для обговорення на педагогічній ради коледжу.

6.11.19. При необхідності для реалізації цілей і завдань студентського самоврядування може додатково утворювати інші комісії, відділи, підрозділи тощо.

6.11.20. Має право включати до складу ради студентів або до комітету у справах молоді окремих студентів, які активно проявили себе в громадській діяльності коледжу та виявляють зацікавленість у роботі в органах студентського самоврядування.

6.11.22. Має право призначати виконуючого обов’язки у разі звільнення за власним бажанням будь якої посадової особи органів студентського самоврядування коледжу на підставі його письмової заяви.

6.12. Перший заступник голови РСК:

6.12.2. Виконує обов’язки та має право підпису голови РСК у разі його відсутності.

6.12.3. Відповідає за діяльність секретаріату РСК.

6.12.4. Відповідає за підготовку засідань РСК.

6.12.5. Виконує доручення голови РСК.

6.13. Заступник голови РСК:

6.13.1. Виконує обов’язки голови у разі відсутності голови РСТ та першого заступника голови РСК.

6.13.2. Контролює роботу КСМК.

6.13.3. Відповідає за діяльність голів комісій КСМК.

6.13.4. Відповідає за підготовку засідань КСМК.

6.13.5. Забезпечує контроль за виконанням рішень КСМК.

6.13.6. Виконує доручення голови РСК.

6.14. Повноваження голови РСК припиняються у разі:

6.14.1. Закінчення строку обрання.

6.14.2. Складання повноважень за його особистою заявою.

6.14.3. Втрати статусу студента.

6.14.4. Висловлення недовіри радою студентів ДВНЗ «ДТЕК» у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання своїх обов’язків.

6.14.5. За станом здоров’я, що унеможливлює виконання його обов’язків.

7. Комітет у справах молоді ДВНЗ «ДТЕК»

7.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є комітет у справах молоді (далі - КСМК).

7.2. КСМК очолює голова РСК.

7.3. Всіх членів КСМК призначає та звільняє голова РСК.

7.4. Членами КСМК є:

 заступники голови РСК;

 голови комісій КСМК;

 секретаріат РСК.

7.5. Комітет у справах молоді:

7.5.1. Здійснює свою роботу згідно піврічного плану роботи.

7.5.2. Аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів.

7.5.3. Організовує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх результати.

7.5.4. Здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування.

7.5.5. Організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та співробітниками коледжу.

7.5.6. Здійснює офіційне тлумачення внутрішніх документів органів студентського самоврядування.

7.5.7. Підзвітний та підконтрольний голові РСК.

7.5.8. Виконує рішення ради студентів ДВНЗ «ДТЕК»,конференції студентів коледжу, ради студентів коледжу, розпорядження голови ради студентів коледжу.

7.6. Для ефективного функціонування РСК створюються комісії КСМК:

 культурно-мистецька;

 інформаційна;

 навчально-наукова;

 спортивно-оздоровча;

 організаційна.

7.7. До складу комісій може входити будь-який студент коледжу за власною заявою на ім’я голови РСК.

7.8. Повноваження комісій КСМК:

7.8.1. Культурно мистецька:

 організовує змістове дозвілля студентів;

 здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує культурно-масову роботу та заходи в коледжі спільно із відділеннями;

 співпрацює з іншими навчальними закладами та організаціями міста в сфері культури та культурно-масових заходів;

 займається туристичною діяльністю: формує і координує студентські туристичні команди, проводить туристичні походи тощо;

 співпрацює з туристичними організаціями, лікувальними закладами міста;

 сприяє вихованню патріотичності та духовності у студентства технікуму.

7.8.2. Інформаційна:

 відповідає за організацію та оформлення студентських стінгазет, стендів, оголошень, афіш, квитків, запрошень та ін.;

 відповідає за якісну роботу редколегії комісії;

 інформує студентство технікуму про роботу органів студентського самоврядування;

 співпрацює з місцевими ЗМІ міста.

7.8.3. Навчально-наукова:

 координує діяльність наукових студентських гуртків;

 бере участь в організації і проведенні студентських олімпіад на рівні коледжу;

 спільно з адміністрацією коледжу розробляє наукові заходи (конференції, дебати, круглі столи тощо);

 розробляє та реалізує студентські наукові проекти;

 веде реєстр переможців олімпіад і найактивніших учасників різних студентських наукових заходів;

 рекомендує студентів для участі в науково-практичних конференціях всіх рівнів тощо;

 веде реєстр відмінників навчання.

7.8.4. Спортивно-оздоровча:

 пропагує здоровий спосіб життя;

 здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує спортивно-масову роботу та заходи спортивного напряму в коледжу.

 організовує лекції, семінари для студентів технікуму про різноманітні захворювання, шкідливість паління, пияцтва, наркоманію;

7.8.5. Організаційна:

 збирає, систематизує і поширює серед студентів інформацію про загальноміські, міжвузівські та заходи що проводяться в коледжі;

 відповідає за організацію необхідної кількості людей на заходи всіх рівнів, включаючи робочі групи для роботи на сцені;

 проводить соціологічні дослідження й опитування студентів коледжу з метою визначення їхньої думки з того чи іншого питання;

 веде реєстр студентів-сиріт, студентів з мало захищених категорій чи багатодітних сімей тощо;

 надає інформацію про студентів пільгових категорій.

 спільно із адміністрацією коледжу вирішує питання покращення умов навчання і проживання студентів;

 спільно з господарською частиною технікуму створює трудові загони, контролює проведення суботників.

 

8. Секретаріат ради студентів ДВНЗ «ДТЕК»

8.1. Секретаріат РСК є постійно діючим органом РСК, що здійснює експертно – аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності РСК.

8.2. Секретаріат РСК підзвітний та підконтрольний голові РСК.

8.3. Очолює секретаріат РСК секретар, якого призначає (звільняє) голова РСК.

8.4. Секретар РСК:

8.4.1. Веде протоколи засідань РСК та КСМК.

8.4.2. Готує та підписує витяги з протоколів.

8.4.3. Реєструє вхідні та вихідні документи РСК.

8.4.4. За дорученням голови РСК або за рішенням РСК готує документи для підпису.

8.4.5. Відповідає за документообіг РСК.

Перехідні положення

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження директором коледжу.

9.2. Протягом місяця з моменту введення в дію цього Положення, робота студентського самоврядування коледжу має бути приведена у відповідність з цим Положенням.

9.3. Право вносити зміни та доповнення до діючого положення про органи студентського самоврядування коледжу має адміністрація коледжу за поданням ради студентів.

Голова РСК О.В. Кошель

 


Просмотров 585

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!