Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Навчальні практичні завдання. (основний етап заняття 70%(основний етап заняття 70%

 

1. Визначити індивідуальну величину біодози від штучного джерела за допомогою біодозиметра Горбачова, розрахувати профілактичну і оптимальну дозу ультрафіолетового опромінювання.

2.Оцінити ефективність санації повітря ультрафіолетовою бактерицидною лампою за даними ситуаційної задачі.

Задача. Для санації повітря у фармацевтичному закладі (площа 50 м2, висота 3,5 м) в період епідеміїгрипу використовували опромінювач з ртутно-кварцевою лампою ПРК упродовж І год. Посів повітря до і після опромінювання здійснювали приладом Кротова (швидкість посіву 20 л/хв упродовж 10 хв) на м'ясо-пептонний агар з подальшим термостатуванням упродовж 24 год. Дати гігієнічну оцінку ефективності санації, якщо до санації проросло 65 колоній, після санації –12.

 

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%)

Контрольні завдання

Розрахуйте інтенсивність ультрафіолетового випромінювання від штучного джерела в біологічних одиницях, а також оптимальну фізіологічну та профілактичну дозу в цих же одиницях, якщо ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя через 20 год після локального опромінення лампою ЛЕ - ЗО розвинулось під: а) першим, б) другим, в) третім, г) четвертим, д) п'ятим, е) шостим віконцем біодозиметра Горбачова.

Тестові завдання

1. При опроміненні від лампи ЛЕ-30 упродовж 4 хв на відстані 2 м розрахована профілактична доза становить 2 хв. якою була величина еритемної дози у цьому випадку (хв)?

А. 10, В. 12, С. 14, D. 16, Е. 18

2. Визначте біодозу пацієнта фізіотерапевтичного відділення, якщо ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя через 10 год після локального опромінення з’явилось під 3-м віконцем біодозиметра Горбачова (хв): А. 1, В. 2, С. 3, D. 4, Е. 5

3. Під час прямого опромінення ультрафіолетовим опромінювачем лабораторії у приміщенні знаходяться двоє працівників. Які засоби індивідуального захисту потрібно використати за даних обставин?

А. Гумові фартухи, В. Захисні окуляри, С. Респіратор, D. Захисний шолом

Е. Комбінезон

4. З метою забезпечення належного рівня стерильності при виготовленні очних крапель і мазей застосовується штучне джерело УФ випромінювання. Вкажіть діапазон довжини хвилі (нм) необхідний для досягнення оптимального ефекту:

А. 160-180; В.180-200; С. 200-220; D. 220-250; Е. 250-270.5. У фізіотерапевтичному відділенні стоматологічної поліклініки потрібно організувати контроль рівня довгохвильового УФ випромінювання. Який прилад використовується в цій ситуації?

А. Актинометр, В. Анемометр, С. Ерметр, D. Ергограф, Е. Піранометр.

Тема 5. Визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень

Актуальність теми

Вуглекислий газ є непрямим показником антропогенного забруднення повітря приміщень, критерієм ступеня чистоти повітряного середовища приміщень. Величина окиснюваності повітря використовується як показник забруднення повітря органічними речовинами.

Навчальні цілі

Знати механізм впливу різних концентрацій вуглекислого газу на організм.

Засвоїти методи визначення вуглекислого газу у повітрі та окиснюваності повітря.

Вміти проводити гігієнічну оцінку стану повітряного середовища приміщень за вмістом СО2 і величиною окиснюваності та розробляти заходи покращання.

Базові знання, вміння та навики

Знати хімічний склад і фізіологічне значення окремих компонентів атмосферного повітря (кисню, азоту, вуглекислого газу), роль вуглекислого газу в стимуляції дихального центру (нормальна фізіологія).

 

Зміст теми

Значення окремих компонентів атмосферного повітря та повітря, що видихується людиною. Гігієнічне значення вуглекислого газу як непрямого показника антропогенного забруднення повітря приміщень, принципи його нормування та гігієнічні нормативи у приміщенні. Методи визначення вуглекислого газу та розрахунку ефективності вентиляції приміщень за його вмістом. Поняття про повітряний куб, необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування. Гігієнічне значення окиснюваності повітря, принцип методу визначення.Рекомендована література

Основна:

1. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. – К. : Здоров’я, 2002. – С. 121-129.

2. Мізюк М.І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К. : Здоров’я, 2002. – С. 90-94, 138.

3. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С. 131-137.

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С. 79-85

Додаткова:

1. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За. ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 31, 48-66.

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання:

1. Хімічний склад атмосферного і видихуваного повітря.

2. Вплив низьких та високих концентрацій кисню на організм.

3. Вплив високих концентрацій вуглекислого газу на організм.

4. Антропогенне забруднення повітря приміщень і його вплив на організм.

5. Гігієнічне та фізіологічне значення вуглекислого газу.

6. Вплив різних концентрацій вуглекислого газу на організм.

7. Гігієнічні нормативи вуглекислого газу в повітрі приміщень за Петтенкофером і Флюгге.

8. Визначення вуглекислого газу за методом Лунге-Цеккендорфом.

9. Вентиляція приміщень аптечних закладів та фармацевтичних підприємств, її види, гігієнічне значення. Кондиціонування повітря.

10.Показники ефективності вентиляції. Необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, методи їх визначення.

11.Поняття про повітряний куб, необхідний та фактичний об’єм і кратність вентиляції, їх наукове обґрунтування. Методика визначення кратності вентиляції за вмістом вуглекислого газу.

12.Гігієнічне значення окиснюваності повітря, принцип методу визначення, гігієнічний норматив.

Контрольні тести

1. Склад атмосферного повітря (об. %):

І. Кисень а) 40; б) 36; в) 20,9; г) 9,8; д) 5;

ІІ. Азот е) 94; є) 90; ж) 78; з) 59; и) 58;

ІІІ. Вуглекислий газ і) 4,7; к) 1; л) 0,5; м) 0,1; н) 0,03.

2. Гігієнічне значення СО2 у повітрі приміщення:

а) непрямий показник антропогенного забруднення повітря приміщень;
б) непрямий показник забруднення повітря приміщень відпрацьованими газами автотранспорту; в) прямий показник забруднення повітря приміщень; г) регулятор дихального центру; д) непрямий показник забруднення атмосферного повітря.

3. Смертельна концентрація СО2 у повітрі становить:

а) 1 %; б) 3 %; в) 5 %; г) 7-8 %; д) 10-12 %

4. Як діє на організм СО2 у концентрації 3 %?

а) збуджує дихальний центр; б) перезбуджує дихальний центр; в) гальмує дихальний центр; г) не впливає на дихальний центр; д) викликає зупинку дихального центру.

5. Вміст СО2 у повітрі, що видихується, становить:

а) 0,03 %; б) 0,1 - 0,3 %; в) 0,5 – 1 %; г) 3,4 - 4,7 %; д) 10 – 12 %.

6. Вміст кисню у повітрі, що видихується, становить:

а) 25 %; б) 20 %; в) 17 – 18 %; г) 15,4 – 16 %; д) 10 – 12 %.

7. Кратність повітрообміну – це: а) кількість вентиляційного повітря за 24 години; б) кількість повітря, що припадає на всіх присутніх у приміщенні людей; в) відношення годинного об’єму вентиляційного повітря до кубатури приміщення; г) об’єм вентиляційного повітря; д) відношення площі приміщення до об’єму вентиляційного повітря.

8. Необхідна кратність повітрообміну - це кратність, що забезпечує вміст СО2 у повітрі приміщення на рівні: а) 0,03%;б) 0,1%; в) 0,01 %; г) 1 %; д) 0,15 %

9. Для обрахунку необхідної кратності повітрообміну за концентрацією СО2 необхідно знати: а) кількість людей у приміщенні; б) фактичний вміст СО2 у повітрі приміщення; в) нормальний вміст СО2 у повітрі приміщення; г) кубатуру приміщення; д) швидкість руху повітря у приміщенні.

10.Для обрахунку фактичної кратності повітрообміну за концентрацією СО2 необхідно знати: а) кількість людей у приміщенні; б) фактичний вміст СО2 у повітрі приміщення; в) нормальний вміст СО2 у повітрі приміщення; г) кубатуру приміщення; д) швидкість руху повітря у приміщенні.

11. Реакція визначення СО2 за Лунге-Цеккендорфом (ІІІ) базується на його взаємодії з: а) Na2СО3 ; б) Ba(СО3 )2; в) Ba(OH)2; г) NaHСО3 ; д) BaCl2.

Контрольні задачі

1. Доросла людина в стані спокою здійснює упродовж 1 хв. 18 дихальних рухів з об’ємом кожного видоху 0,5 л. Розрахувати годинний об’єм видихнутого повітря і вміст у ньому вуглекислого газу, якщо середня частка СО2 у видихуваному повітрі становить 4,18 %.

2. Дитина молодшого шкільного віку під час уроку здійснює упродовж 1 хв. 15 дихальних рухів з об’ємом кожного видоху 0,4 л. Розрахуйте кількість СО2, яка видихається дитиною за 1 год.

3. Доросла добре тренована людина під час важкої праці робить за 1 хв. 25 дихальних рухів з об’ємом кожного видоху 0,64 л. Розрахуйте кількість СО2, яка видихається людиною за 1 год.

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!