Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Навчальні практичні завдання. (основний етап заняття 70 %)(основний етап заняття 70 %)

1. Визначити просторовий температурний режим в лабораторії за допомогою реєструючого спиртового термометра.

2. Ознайомитися із методами визначення абсолютної і відносної вологості повітря за таблицями і розрахунком.

3. Визначити за допомогою станційного психрометра Августа абсолютну і відносну вологість повітря в лабораторіїч, дати гігієнічну оцінку одержаним результатам.

4. Ознайомитися з принципами методів визначення швидкості руху повітря та барометричного тиску.

Матеріали для контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття - 15%)

Контрольні завдання

Задача. Під час вивчення умов перебування працівників аптеки встановлено: середня температура повітря - 18° С, вологість повітря – 80 %, швидкість руху повітря – 0,18 м/с. Дати гігієнічну оцінку парамерів мікроклімату в аптеці.

1. Дайте гігієнічне заключення про температурно-вологісний режим умов праці працівників.

2. Вкажіть, який шлях тепловіддачі переважає за даних умов.

Тестові завдання

1. У торговому залі аптеки протягом робочого часу констатуються значні коливання показників просторового температурного режиму. У скількох точках слід провести вимірювання?

А. 3 точках по вертикалі

В. 3 точках по горизонталі

С. 2 точках по вертикалі і 2 точках по горизонталі

D. 2 точках по вертикалі і 3 точках по горизонталі

Е. 9 точках по вертикалі і горизонталі

2. При будівництві аптеки робітники працювали на відкритому повітрі в умовах підвищеної температури і швидкості руху повітря та низької вологості зовнішнього середовища. Який шлях тепловіддачі переважав у робітників в даному випадку?

А. Конвекція і випромінюванняґ

В. Конвекція і випаровування

С. Випромінювання і кондукція

D. Випромінювання і випаровування

Е. Кондукція і конвекція

3. У складському приміщенні аптеки було зареєстровано низьку температуру та високу вологість повітря. Як буде реагувати організм робітника аптечного складу на такі параметри мікроклімату?

А. Посиленням випромінювання

В. Посиленням випаровування

С. Посиленням конвекції

D. Послабленням випромінювання

Е. Послабленням конвекції

4. В одному з приміщень аптеки було виявлено підвищення температури оточуючих предметів. Як вплине таке підвищення температури на тепловіддачу організму людини?

А. Посиленням випромінювання

В. Послабленням конвекції

С. Послабленням випаровуванняD. Послабленням випромінювання

Е. Посиленням конвекції

5. Фармацевт працює у стерилізаційній в умовах високої температури повітря, у кінці робочого дня відчув м’язову слабкість, неприємне відчуття жару, спрагу, головокружіння. При госпіталізації – температура тіла 400С, частота пульсу вдвічі перевищує фізіологічну норму, дихання поверхневе. Про яке захворювання наймовірніше свідчить така клінічна картина?

А. Тепловий удар

В. Сонячний удар

C. Судомна хвороба

D. Висотна хвороба

Е. Гірська хвороба

Тема 3. Методика визначення та гігієнічна оцінка природного та штучного освітлення приміщень

 

Актуальність теми

Раціональне природне та штучне освітлення є одним з важливих факторів, що забезпечують оптимальний життєвий тонус, біоритми людини та її працездатність. Важливими заходами профілактики захворювань, пов'язаних із порушенням діяльності зорового аналізатора є гігієнічна оцінка і регламентування природного та штучного освітлення приміщень.

 

Навчальні цілі

Знати фізіологічне та санітарно-гігієнічне значення видимої частини сонячного спектру для організму людини, вимоги до природного та штучного освітлення приміщень різного призначення.

Засвоїти методи дослідження природної та штучної освітленості приміщень.

Вміти проводити гігієнічну оцінку природного та штучного освітлення приміщень.

 

Базові знання вміння та навики

Знати спектр видимої частини сонячного випромінювання, одиниці вимірювання. Знати визначення понять основних світлотехнічних величин (сила світла, світловий потік, яскравість) (фізика).

 

Зміст теми

Гігієнічне значення природного та штучного освітлення приміщень різного призначення. Гігієнічна оцінка природного і штучного освітлення приміщень. Гігієнічні вимоги до природної освітленості у аптечних, лікувально-профілактичних, житлових приміщеннях і хіміко-фармацевтичних підприємствах, методика визначення показників природної освітленості. Методика роботи з люксметром. Штучне освітлення приміщень, його види, лабораторні і розрахункові методи дослідження. Вплив надмірного і недостатнього освітлення на зоровий аналізатор.Рекомендована література

Основна:

1. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. – К. : Здоров’я, 2002. – С. 110-121, 155-159.

2. Мізюк М.І. Гігієна: Посібник для практичних занять. – К. : Здоров’я, 2002. – С. 75-89, 137-139.

3. Бардов В.Г. Гігієна та екологія./ Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // – Вінниця: Нова Книга, 2006. – С. 51-70.

4. Даценко І.І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології./ І.І. Даценко, Р.Д. Габович // - К.: Здоров'я, 2004. – С. 278-281.

Додаткова:

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 304-308.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко.– Львів: Світ, 2001. – С. 84-104.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Фізіологічний і психофізіологічний вплив освітленняна організм.

2. Показники, методи визначення та гігієнічна оцінка природного освітлення приміщень.

3. Показники, методи визначення та гігієнічна оцінка штучного освітлення приміщень.

4. Принцип роботи люксметра.

5. Поняття про коефіцієнт природної освітленості, значення КПО у приміщеннях різного призначення (аптеки, лікарні, житлові та громадські приміщення).

6. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що зумовлені порушенням гігієнічних вимог до природного та штучного освітлення приміщень.

7. Гігієнічна оцінка люмінесцентних ламп та ламп розжарювання.

8. Поняття про присмерковий та стробоскопічний ефекти.

9. Гігієнічні вимоги до освітлення приміщень аптечних і лікувально-профілактичних закладів.

 

Контрольні тести

1. КПО – це:

а) щільність світлового потокуна освітлюваній поверхні; б) відношення площі вікон до площі підлоги; в) процентне відношення горизонтальної освітленості в приміщенні до освітленості назовні; г) природна освітленість, яка припадає на площу 1 м2; д) відношення природної освітленості в середині приміщення до площі підлоги.

2. Світловий коефіцієнт – це:

а) відношення площі одного вікна до площі підлоги; б) відношення площі всіх вікон до площі підлоги; в) відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги; г) відношення освітленості у приміщенні і назовні; д) відношення природної освітленості в середині приміщення до площі підлоги.

3. Кут падіння світлових променів – це:

а) кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю затіняючого об’єкту; б) кут між лініями від робочого місця до верхнього краю затіняючого об’єкту та верхнього краю вікна; в) кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна; г) кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника; д) кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна.

4. Гігієнічний норматив КПО в асистентській аптеки (І), палаті (ІІ) та операційній (ІІІ):

а) 0,5 %; б) 1 %; в) 2,5 %; г) 1:10; д) 1:2.

5. Кут отвору – це:

а) кут між робочою поверхнею та лінією до проекціїна вікно верхнього краю затіняючого об’єкту; б) кут між лініями від робочого місця до верхнього краю затіняючого об’єкту та верхнього краю вікна; в) кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна; г) кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника; д) кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна.

6. Гігієнічна норма кута отвору:

а) 5°; б) не менше 10°; в) не менше 45°; г) не менше 5°; д) не менше 27°.

7. Гігієнічна норма кута падіння світлових променів:

а) 5°; б) не менше 10°; в) не менше 45°; г) не менше 5°;д) не менше 27°.

8. Принцип роботи люксметра: а) К-захват; б) стробоскопічний ефект; в) фотоефект; г) люмінісценція; д) інтерференція.

9. Присмерковий ефект – це:

а) пульсація світла люмінісцентної лампи; б) поява множинних контурів предмету, що рухається при люмінісцентному освітленні; в) сприйняття люмінісцентного освітлення як недостатнього при розгляді навіть крупних предметів; г) вплив недостатнього люмінісцентного освітлення на центральну нервову систему.

10.Стробоскопічний ефект – це:

а) пульсація світла люмінісцентної лампи; б) поява множинних контурів предмету, щорухається при люмінісцентному освітленні; в) сприйняття люмінісцентного освітленняяк недостатнього при розгляді навіть крупних предметів; г) вплив недостатнього люмінісцентного освітлення на центральну нервову систему.

11. Норма штучної освітленості в асистентській і рецептурному відділі аптеки (лк):

а) 30; б) 75; в) 150; г) 300; д) 500.

Контрольні задачі

Задача.Освітленість в асистентській кімнаті провізора-аналітика становить 300 лк, ззовні її – 9000 лк. Обчисліть коефіцієнт природного освітлення приміщення та зробіть висновок.

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!