Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ТЕМА: Проблема тоталітарного режиму та її естетичне відлуння у романі «Осінь патріарха» Гарсіа МаркесаУ-22 П/У ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, САМОСТІЙНА РОБОТА, КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Практичне заняття № 1

Т Е М А: Оповідання М. Павича («Дамаскин») як гіпертекст.

М Е Т А: познайомитися з творчим доробком «першого письменника третього тисячоліття» та виявити риси новітньої поетики в ньому.

Завдання: письмово визначити риси постмодерністської поетики в оповіданні «Дамаскин» М. Павича, усно проаналізувати образи Йована Дамаскина та Йована Лествичника.

П Л А Н

1. М. Павич – «перший письменник третього тисячоліття», його творчий доробок.

М. Павич і гіпертекст.

2. Втілення в оповіданні «Дамаскин» М. Павича рис постмодернізму (гра письменника з текстом та читачем; «відмова від монопольного права автора на істину»; «віртуальний історизм» тощо).

3. Образна система оповідання «Дамаскин». Засоби створення образів, їх ідейне навантаження.

4. Проблематика твору.

5. Особливості поетики оповідання «Дамаскин».

6. Оповідання «Дамаскин» М. Павича в літературному контексті (О. К.Толстой. «Іоанн Дамаскин» - «Любим калифом Іоанн…»).

7. Методичні аспекти вивчення оповідання «Дамаскин» М. Павича в школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Павич М. Дамаскин, Скляний равлик // Всесвіт. – 2002. - № 7-8; Тема. – 2002. – № 4.

Ковбасенко Ю. Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскин» // Тема. – 2002. - № 4. – С. 80-125.

Бульвінська О. І. Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст // Всесвітня література та культура. – 2003. - № 12. – С. 28-32.

Євтич М. Розмова з Павичем // Тема. – 2002. - № 4. – С. 62-79.

Павич М. Автобіографія // Тема. – 2002. - № 4. – С. 26-28.

Руднев В. П. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999. – С. 345-348.

 

Самостійна робота № 1

Т Е М А: Світ дитинства у творчості Е.Портер («Полліанна») й П.Маара («Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»): жанрово-стильовий аспект

М Е Т А: з’ясувати особливості теми дитинства у світовій прозі ХХ ст., визначити її жанрово-стильові домінанти.Завдання: письмово визначити жанрові ознаки творів; укласти порівняльну характеристику образів Полліанни і Суботика за планом (вік, портрет, соціальне положення, освіта, виховання, стосунки з батьками, відношення до праці, ставлення до людей, сприйняття життя, улюблені заняття, риси характеру, мова, майбутнє героя, авторська оцінка, висновки (що об`єднує і чим відрізняються герої); підготувати два фрагменти уроків з вивчення творчості Е.Портер («Полліанна») і П.Маара («Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу») у 5 класі; укласти бібліографію до практичного заняття.

П Л А Н

1. Тема дитини у творчому доробку Е.Портер і П.Маара.

2. Історія написання й жанрова природа роману «Полліанна» Е.Портер.

3. Образ Полліанни у художній системі роману Е.Портер. Художні засоби його розкриття (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо).

4. Жанрові особливості повісті П.Маара «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Реальне і фантастичне у творі. Елементи фольклору (казки) у ньому.

5. Оптимістичний образ Суботика у повісті П.Маара. Віра героя в силу думки й фантазії.

6. Українські перекладачі творів Е.Портер, П.Маара. Втілення сюжетів творів митців у кіно, живописі, графіці. Методичні аспекти вивчення творчості Е.Портер і П.Маара в школі.

 

Л І Т Е Р А Т У Р А

Портер Е. Полліанна. – Л., 2011.Маар П. Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу. – Л., 2011.

Самостійна робота № 2

ТЕМА: Література «втраченого покоління»

(Е.М. Ремарк «На Західному фронті без змін», «Три товариші»)

МЕТА:Дослідити особливості реалізму у німецькій літературі міжвоєнних десятиліть, опрацювавши німецький варіант літератури «втраченого покоління» (Е.М. Ремарк «На Західному фронті без змін», «Три товариші»).

 

Завдання:Письмовоукласти тести (три рівні: початковий, середній, достатній) до роману Е.М. Ремарк «Три товариші».

ПЛАН

1. Роман «На Західному фронті без змін» Е.М. Ремарка і його суспільно-літературний резонанс. Полеміка навколо твору.

2. Автобіографізм роману.

3. Відтворення трагедії «втраченого покоління» в романі «На Західному фронті без змін». Зображення психології героїв.

4. Еволюція характеру Пауля Боймера. Засоби його розкриття.

5. Конфлікт та жанрово-композиційні особливості роману «На Західному фронті без змін».

6. Роман «Три товариші» в контексті літератури «втраченого покоління».

7. Своєрідність творчого методу письменника.

 

Література

Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ века. – М., 1988.

Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918-1945. Эволюция жанра. – Пермь, 1975.

Затонський Д. Перечитуючи Ремарка // Вікно в світ. Зарубіжна література. – 1999. - № 2. – С. 47-54.

Слободська А.М. «Ми тікаємо від самих себе…»: До вивчення романів Е.М.Ремарка «На Західному фронті без змін» та Е.Хемінгуея «Прощавай, зброє» (фрагмент уроку) 11 кл. // Зарубіжна література в начальних закладах. – 1999. - № 12. – С. 42-48.

Николаева Т.С. Творчество Ремарка-антифашиста. – Издательство Саратовского университета, 1993.

Зварич В.З. Твори, які виховують відразу до насильства: Матеріали до оглядового уроку «Е.М.Ремарк – видатний німецький письменник» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. - № 1. – С. 30-32.

Скорина Л. «На Західному фронті без змін» Е.М. Ремарка та «Ацельдама»

І. Дніпровського: спроба компаративного дослідження // Слово і час. – 2000. - С. 73-89.

Сучков Б. О книгах Э.М. Ремарка // Сучков Б. Лики времени: В 2-х томах. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1976. – С. 139-175.

Гуляев Н.А., Шибанов И.П. и др. История немецкой литературы. – М., 1975.

Самостійна робота № 3

Т Е М А: Естетичні принципи О. Уайльда в романі «Портрет Доріана Грея»

М Е Т А: з’ясувати естетичні принципи творчості О. Уайльда, дати визначення понять естетизм, інтелектуальна проза, парадокс та виявити їх прикмети в романі «Портрет Доріана Грея»; дослідити головні філософсько-естетичні та моральні проблеми твору і висловити особисте ставлення до них, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

Завдання: письмово скласти порівняльну характеристику образів Доріана Грея і лорда Генрі Оттона за планом: а) ставлення героїв до краси й моралі; б) результати поведінки кожного з героїв; в) мова героїв; г) ваша оцінка кожного з героїв; знайти приклади парадоксу у творі; підготувати доповідь на тему: «Міф про Саломею в О. Уайльда та українських письменників ХХ століття» (О. Уайльд. Трагедія «Саломея»; П. Филипович, М. Зеров, О. Ольжич та ін. Сонети про Саломею).

П Л А Н

1. Своєрідність творчого методу О. Уайльда. О. Уайльд і естетизм.

2. Особливості естетичної теорії письменника. Філософські основи його естетики. Співвідношення мистецтва і життя в теорії О. Уайльда. Поняття мистецтва і краси. Питання про призначення мистецтва.

3. Реалізація естетичних принципів Уайльда в романі «Портрет Доріана Грея»:

а) Філософсько-естетичні й моральні проблеми роману, їх переплетіння;

б)Тема мистецтва в романі. Ідейне значення образів Безіла Холлуорда і Сибіли Вейн;

в) Ідейна і композиційна роль образу лорда Генрі Оттона;

г) Тема краси в романі. Сутність трагедії Доріана Грея;

д) Авторська позиція в романі. Особливості її ідейного звучання;

ж) Роль парадоксу в романі.

4. Методичні аспекти вивчення роману «Портрет Доріана Грея» в школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Парандовский Я. Алхимия слова; Петрарка, Король жизни: О. Уайльд. – М., 1990

Соколянский М. Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – К., 1990.

Стамат Т. В. Формувати самостійність і незалежність естетичних суджень // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 8 – С. 26-28.

Шахова К. Оскар Уайльд // Зарубіжна література. – 2004. - № 6 – 7. – С. 29–35.

Ніколенко О. Мистецтво, що змальовує душу. Урок-картинна галерея за романом

О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». 11 кл. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. - № 10. – С. 25-29.

Скобельська О. І. Цей загадковий Оскар Вайльд. Урок-портрет // Література. Відкритий урок. – Вип. 7-8. - К., 2003.– С. 116-132.

Андронік А. «Портрет Доріана Грея»: прочитання зблизька. Матеріали до вивчення роману О. Вайльда // Зарубіжна література. – 2002. - № 7. – С. 2-31.

Градовський А. В. «Порок – це витрата життєвих сил»: Урок – літературознавчий аналіз з елементами бесіди за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. - № 1. – С. 39-42.

Мухін В. О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 кл. – Харків, 2002. – С. 111-127.

Самостійна робота № 4

Т Е М А: Жанр притчі в творчості Вільяма Джеральда Голдінга («Володар мух»)

М Е Т А: з’ясувати специфіку притчі як жанру літератури, виявити риси притчі й антиутопії в романі Вільяма Джеральда Голдінга «Володар мух».

Завдання: письмово дати визначення поняття «притча» й «антиутопія» та виокремити риси притчі й антиутопії в романі В. Голдінга «Володар мух»; усно виділити окремі етапи перетворення групи хлопчаків на плем’я дикунів і пояснити, що призвело до цього.

П Л А Н

1. Поняття «притча» й «антиутопія», провідні риси цих жанрів.

2. Роман «Володар мух» - гірка пародія на «робінзонади». Ознаки антиутопії,

антиробінзонади в творі.

3. Особливості розвитку сюжету і композиції роману. Простір і час в творі.

4. Герої роману як втілення філософських ідей письменника (Ральф, Джек, Саймон, Роха та ін.).

5. Образ Звіра в романі.

6. Назва та символіка твору (острів, хлопчики, мушля, вогнище, корабель тощо); його притчовий характер.

7. Методичні аспекти вивчення роману В. Голдінга «Володар мух» в школі.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Градовський А. В. Парадокси здорового глузду: До аналізу роману В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. - № 1. – С. 39-42.

Пулина Г. А. Система символов в романе У. Голдинга «Повелитель мух» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 4. – С. 40-43.

Баліна К. Ю. Роман Голдінга «Володар мух» як антиробінзонада // Тема. – 2003. – № 4. – С. 63-68.

Ганич Н. І. Твір В. Голдінга «Володар мух» - пародія на «робінзонади» // Все для вчителя. – 2002. - № 19. – С. 3-10.

Безобразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. - № 5. – С. 19-21.

Мірошніченко Л. «Подвійний язик» - остання притча мораліста В. Голдінга // Вікно в світ. – 2001. - № 3. – С. 97-106.

Ганич Н. І. Залучаючи власний досвід учнів: Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» за особистісно-орієнтовною методикою // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 4. – С. 17-21.

Султанов Ю., Мафтин Н., Мариновська О. Людина та цивілізація: Система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. - № 4. – С. 7-13.

Ярошовець С. «Ми ж не дикуни…»: Роман В. Голдінга «Володар мух» як літературна притча. 6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. - № 1. – С. 38-44.

Самостійна робота № 5

ТЕМА: Театр М. Фріша («Санта-Крус»)

МЕТА:розкрити тематику та проблематику театру швейцарського драматурга, дослідити моделі існування, жанрові особливості та символіку драми «Санта-Крус».

Завдання:виписати цитати, які характеризують головних героїв п`єси «Санта-Крус» та визначити засоби психологізму; укласти порівняльну таблицю «Моделі існування в драмі «Санта-Крус».

ПЛАН

1. Тематика театру М. Фріша. Критичне осягнення позиції Швейцарії в історичних потрясіннях ХХ ст., трагічне протистояння «чужого я» стереотипам загалу («Андорра», «Біографія. Гра»). Екзистенціоналістська забарвленість драм про пошук буття.

2. Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько-затишної моделі існування у драмі «Санта-Крус». Образи Пелегріна і Барона. Засоби психологізму.

3. Проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі «Санта-Крус». Багатозначність теми кохання.

4. Організація художнього часу й простору в драмі. Система символів.

5. Специфіка жанру твору. Алегорично-моральний сенс його сюжету.

6. Риси драматургічної системи М. Фріша. М. Фріш на українській сцені.

7. Методичні аспекти вивчення драматургічної спадщини Фріша в школі.

Література

Затонський Д. Шлях через ХХ століття. – К., 1978. – С. 270-287.

Волощук Е. Геркулесовы стопы царства возможностей: проблематика драматургии

М. Фриша в контексте разочарований модернизма // Вікно в світ. – 2001. - № 2. –

С. 61-76.

Грицук В. М. Фріш і Ф. Дюрренматт на українській сцені // Вікно в світ. – 2001. –

№ 2. – С. 138-142.

Назарець В.М., Васильєв Є.М. Матеріали до вивчення п`єси-роману М. Фріша «Санта- Крус» і трагічної комедії Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. - № 1. – С. 54-58.

Волощук Е. Игра с биографией: театр М. Фриша // Зарубіжна література. – 2002. –

№ 10. – С. 17-22.

Волощук Є.В. На підмостках свідомості: Матеріал до уроку з вивчення п`єси «Санта-Крус» М. Фріша // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - № 3. – С. 35-38.

Затонский Д. Макс Фриш – я и роли // Зарубіжна література. – 2002. - № 10. – С. 13-16.

Затонский Д. Зеркала искусства. – М., 1975. – С. 141-179.

Литература Швейцарии. – М., 1967.

Павлова Н.С., Седельник В.Д. Швейцарские варианты. Литературные портреты. – М., 1990.

 

 

Самостійна робота № 6

ТЕМА: «Театр абсурду» С. Беккета («Чекаючи на Годо»)

МЕТА:Розкрити філософсько-естетичні погляди Беккета, дослідити категорію «абсурду» у драмі «Чекаючи на Годо».

Завдання: Письмово визначити риси «театру абсурду» у драмі «Чекаючи на Годо»

С. Беккета.

Усно розкрити проблематику та архетипічність головних образів твору, з`ясувати роль абсурду і гротеску у ньому.

ПЛАН

  1. Формування філософських і естетичних поглядів С. Беккета. Вплив Шопенгауера, К`єркегора, Хайдеггера. С. Беккет і театр.
  2. Багатозначність інтерпретацій драми «Чекаючи на Годо» С. Беккета.
  3. Хід історії та індивідуальна воля людини. Мотив дороги у творі.
  4. Архетипічність образів Годо, Владіміра і Естрагона.
  5. Проблематика драми «Чекаючи на Годо».
  6. Особливості поетики драми.
  7. Риси «театру абсурду» С. Беккета.

Література

Беккет С. Чекаючи на Годо. Драма // Французька п`єса ХХ століття. Театральний авангард. Збірник. – К., 1993.

Тимошук О.В. «Думати – то ще не найгірше зло» // Всесвітня література та культура. – 2002. - № 7. – С. 38-39.

Діброва В. Шляхи театрального авангарду: С. Беккет // Всесвіт. – 1988. - № 1. – С. 129-134.

Штейн А.Л., Черневич М.Н., Яхонтова М.А. История французской литературы. – М., 1988.

Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. – М., 1987.

Вовк Я.Г. Що чекає людство ? С. Беккет та його драма «Чекаючи на Годо». 11 кл. // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2002. - № 4. – С. 50-51.

Горідько Ю.Л. Вивчення модерністського твору починається зі з`ясування філософсько-естетичних поглядів його автора // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. - № 5. – С. 33-36.

Дубин В. С. Беккет // Иностранная литература. – 2000. - № 1. – С. 256-258.

Самостійна робота № 7

ТЕМА: Філософський характер наукової фантастики А.Азімова (оповідання «Фах»)

МЕТА:з`ясувати сутність роздумів письменника про культуру і освіту майбутнього в оповіданні «Фах».

 

Завдання:дослідити й укласти схему: «Етапи духовного випробування особистості в оповіданні «Фах» А.Азімова».

ПЛАН

1.Науково-фантастична література як літературознавча категорія. А.Азімов – відомий американський письменник-фантаст.

2. Погляд А.Азімова на освіту та культуру майбутнього, призначення людини в сучасному світі в оповіданні «Фах». Ключові події сюжету твору.

3. Проблеми самостійного інтелектуального пошуку, ситуація випробування характеру у творі. Образ Джорджа Плейтена.

5. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей в оповіданні.

6. Особливості художньої оповіді у творі, його естетична природа.

7. Методичні аспекти вивчення оповідання «Фах» А.Азімова у 7-ому класі.

Література

Вихрист Н. Політ у прийдешнє. Урок-космічна мандрівка за твором А.Азімова «Фах». 7 кл. //Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 10. – С. 38 – 39.

Горбатенко О. Освіта майбутнього і сучасного. 7 кл. (А.Азімов «Фах») // Зарубіжна література. – 2004. - № 13. – С. 7 – 10.

Коверга Л.І. Застосування фантастичного елементу в розкритті проблеми майбутньої освіти: Система уроків за оповіданням А.Азімова «Фах» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - № 3. – С. 15 – 16.

Фурсова Л.О. Інтерактивне навчання унеможливлює пасивність учня на уроці. З практики його застосування під час вивчення теми «Фантастика» (за оповіданнями А.Азімова, Г.Веллса) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 7. – С. 23 – 28.

Самостійна робота № 8

ТЕМА: Проблема тоталітарного режиму та її естетичне відлуння у романі «Осінь патріарха» Гарсіа Маркеса

МЕТА:з`ясувати сутність роздумів письменника про стосунки людини і влади за умов тоталітарної держави у романі «Осінь патріарха» Г.Гарсіа Маркеса, дослідити риси індивідуального стилю автора.

 

Завдання:письмово:укласти тези: «Риси «магічного реалізму» в романі Г.Гарсіа Маркеса «Осінь патріарха».

ПЛАН

1. «Магічний реалізм» як літературознавча категорія: риси, етапи розвитку, представники.

2. Творча історія роману «Осінь патріарха» Г.Гарсіа Маркеса.

3. Сюжетно-композиційні особливості твору.

4. Проблема тоталітарного режиму в романі. Влада і народ у творі (крізь призму сатиричної спрямованості).

5. Образна система роману.

6. Міфопоетика твору. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями, фольклором, національними традиціями. Символіка твору. Сенс його назви.

7. Риси «магічного реалізму» в романі «Осінь патріарха».

8. Українські переклади твору.

Література

Луке Муньос Б. Митець, громадянин, людина // Всесвіт. – 1965. - № 3. – С.123-126.

Столбов В.С. Пути и жизни /О творчестве популярных латино-американских писателей. – М., 1985. – С. 269 – 318.

Касьянова М.П. К интерпретации апокалипсических мотивов в романе Гарсиа Маркеса «Осень патриарха» // Вестник Московского университета. – Серия «Филология». – 1992. - № 6. – С. 64 – 67.

Гусев В. Память и стиль. – М., 1981. – С. 318 – 323.

Злобина М. История и миф // Новый мир. – 1980. - № 1. – С. 272 – 276.

Самостійна робота № 9

Т Е М А: Проблема процесу творчості у романах І. Кальвіно «Якщо подорожній одної зимової ночі» й К.Функе «Чорнильне серце»

МЕТА:розкрити проблему процесу творчості у романах «Якщо подорожній одної зимової ночі» І. Кальвіно й «Чорнильне серце» К.Функе. З`ясувати діалектику відносин поміж Письменником і Читачем у творах. Дослідити багатошаровість оповідних ліній у романі І.Кальвіно та інтертекстуальність у романі К.Функе.

 

Завдання: усно визначитипровідні філософські концепти та естетичні принципи І.Кальвіно й К.Функе, спираючись на тексти романів. Письмово укласти тести до роману «Чорнильне серце», включаючи цитати з твору; дібрати бібліографію до творчості К.Функе.

П Л А Н

1. Відображення свідомості інтелігента у сучасному світі – провідний мотив творчості

І. Кальвіно. Проблема процесу творчості і специфіка його висвітлення у романі „Якщо подорожній одної зимової ночі” І. Кальвіно.

2. Діалектика відносин поміж Письменником і Читачем у творі. Роль автора (коментатор і дійова особа) у романі.

3. Правда і художня реальність у романі. Багатошаровість його оповідних ліній.

4. Особливості інтелектуальної прози І. Кальвіно (роман „Якщо подорожній одної зимової ночі”). І. Кальвіно і постмодернізм.

5. Місце роману «Чорнильне серце» у творчому доробку К.Функе. Сюжетно-композиційні особливості твору. Роль посвяти, епіграфів у ньому. Специфіка художнього простору і художнього часу у романі.

6. Проблема процесу творчості у романі. Способи виявлення авторської позиції крізь алюзивний континуум твору. Поєднання уявного і реального світів.

7. Образна система роману та прийоми її творення. Еволюція характеру дівчинки Мегі.

8. Символіка та мова роману. Методичні аспекти його вивчення у школі.

Література

Кальвіно І. Якщо подорожній одної зимової ночі. Роман // Всесвіт. – 2010. - № 3-4. –

С. 21-181.

Функе К. Чорнильне серце трилогія «Чорнильний світ» («Чорнильна кров», «Чорнильна смерть»). Переклад: Олекса Логвиненко: ПП «Видавництво «Тезис», - Вінниця, 2012. – 576 с.

История итальянской литературы ХІХ – ХХ веков. – М., 1990.

Гребенникова Н.С. Зарубежная литература. ХХ век. Учебное пособие для вузов. – М., 1999.

Володина Н. Итальянский роман. – М., 1989.

Потапова З.М. Итальянский роман сегодня. – М., 1977.

Самостійна робота № 10


Просмотров 914

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!