Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001.

2. Довідник педагога-організатора : навчально-методичний посібник. – Рівне, 2001.

3. Досвід роботи класних керівників з проведення класних виховних годин і годин-спілкування // Позакласний час. – 2000. – № 7. – 62 с.

4. Кацинська Л. Л. Виховний процес у сучасній школі / Л. Л. Кацинська. – Рівне, 1997.

5. Класний керівник у сучасній школі : методичний посібник / В. Я. Оржеховська, О. І. Пилипенко. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 21–23, 44–53.

6. Планування і впровадження нових виховних систем, форм, методів і моделей позакласної роботи з учнями // Позакласний час. – 2000. – № 1–2. – С. 1–45.

7. Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. пособие [для студентов вузов] / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС, 2001.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ПСИХОЛОГІЯ

Практика проводиться після опанування студентами курсів «Психологія», «Вікова психологія та педагогічна психологія»

Основною метою практики, зокрема психолого-педагогічної її складової є формування в майбутнього вчителя хореографії професійних умінь, необхідних для здійснення особистісно-розвивального підходу до учнів. Тому студентам важливо враховувати на практиці провідні тенденції модернізації освіти:

· пріоритетність інтересів дитини та її вищої цінності в умовах розвитку суспільства;

· обов’язковість індивідуального підходу до вихованця, врахування індивідуальних особливостей дитини, що передбачає цілеспрямовану роботу по педагогічному конструюванню різноманітних виховних траєкторій;

· націленість системи виховання на створення сприятливих умов повноцінного розвитку дитини, самореалізації її особистості;

· створення розвивального соціокультурного середовища з урахуванням інтересів і схильностей дитини.

Завданнями психологічної складової частини практики є:

1. Поглиблення знань, отриманих студентами хореографами під час вивчення курсів «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія»

2. Оволодіння деякими методами психологічного дослідження.

3. Формування професійно-психологічних умінь студентів, необхідних для встановлення контакту з учнями, ефективного здійснення психодіагностики особливостей спілкування підлітка.

5. Формування вмінь студентів проводити індивідуальну роботу з дітьми.

6. Вироблення у студентів творчого, дослідницького підходу у виконанні завдань практики, набуття ними навичок аналізу результатів своєї праці, формування потреби в самоосвіті.7. Розвиток інтересу у студентів до роботи психолога в закладах освіти.

Формою роботи студентів під час практики є психологічна діагностика комунікативних якостей учнів.

1. Організація і керівництво практикою

Організація і проведення практики здійснюється відповідно до навчальних планів факультету і наказу адміністрації навчального закладу, які визначають термін і базові заклади освіти для її проведення та класи цих шкіл.

В організації навчальної психологічної практики слід спиратися на принципи, що роблять її конкретною і цілеспрямованою: гуманізація навчання студентів, максимальний розвиток їх можливостей і здібностей; врахування вимог, що ставляться сучасною школою до фахівців; демократизація відносин вчителів, учнів і студентів, розвиток їх самостійності; варіативність методів, форм, засобів навчання студентів у ході практики залежно від їх індивідуального стилю діяльності тощо.

Перед початком практики проводиться настановча конференція для студентів. Під час її проведення відбувається ознайомлення студентів із змістом практики.

Робота студента під час практики організовується за такою схемою:

1) спостереження за діяльністю учнів.

2) психодіагностика учнів у позаурочний час;

3) обробка, аналіз і обговорення результатів дослідницької роботи.

Наприкінці практики відбувається її захист, який включає складання психологічної характеристики комунікативних якостей учня.

Керівництво практикоюполягає ворганізації, консультативній допомозі, контролі й оцінюванні роботи студентів, яку здійснюють групові методисти – викладачі кафедр – і регулює факультетський керівник.Факультетський керівник практики:

· затверджує зміст і базові школи для проходження практики;

· проводить настановчу конференції з практики;

· доводить до групових керівників інформацію щодо задач і змісту практики, вимог до її проведення, прав і обов’язків;

· за необхідністю надає науково-методичну допомогу груповим керівникам і студентам-практикантам;

· готує пропозиції щодо заохочення кращих групових керівників і студентів-практикантів;

· складає звіт про психологічну практику, узагальнює досвід, вносить пропозиції щодо удосконалення практики на засіданні кафедри.

· подає звіт про результати проходження студентами практики керівнику практики від кафедри.

Груповий керівник практики:

· бере участь у настановчій конференції з практики;

· здійснює безпосереднє керівництво роботою всієї групи студентів, що проходять практику;

· знайомить студентів з особливостями функціонування навчально-виховного процесу та його психологічного забезпечення в школі, де здійснюється практика;

· визначає конкретні задачі і види діяльності для студентів відповідно до загальної програми практики;

· надає науково-методичну допомогу студентам з усіх видів робіт;

· організовує обговорення спостережень та результатів дослідницької роботи студентів;

· перевіряє звітну документацію, виставляє підсумкову оцінку з практики, оформляє результати в індивідуальні картки студентів;

· готує пропозиції щодо заохочення кращих студентів-практикантів за результатами їх роботи;

· подає звіт про результати проходження студентами практики факультетському керівнику;

· вносить на кафедру пропозиції щодо вдосконалення змісту й організації практики. [1]

Звітна документація

Протягом практики студенти своєчасно повинні представляти методистам таку документацію:

1. Протокол дослідження комунікативних якостей школяра.

2. Протокол дослідження емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні учнів.

3. Протокол дослідження рівня полікомунікативної емпатії.

4. Протокол діагностики комунікативного контролю.

5. Психологічну характеристику комунікативних якостей учня.

Кожен протокол починається з зазначення теми, мети та обладнання.

Звітна документація подається методисту кожного дня.

Атестація студентів

Під час оцінювання роботи студентів враховується:

· відсутність пропусків у відвідуванні школи і уроків;

· рівень розуміння практичних проявів досліджуваних психологічних феноменів у педагогічному процесі відповідно до вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів;

· наявність та якість методичного забезпечення для проведення дослідницької роботи з учнями та спостереження за діяльністю вчителя і учнів під час навчальних занять;

· навички застосування психологічних методик при виконанні індивідуально-дослідницької роботи з вивчення особистості учнів; обробки емпіричних даних, їх інтерпретації та викладу узагальнених висновків;

· правильність оформлення протоколів дослідження відповідно до усталених вимог, вчасність їх подання для перевірки;

· уміння систематизувати психологічну інформацію, отриману під час практики;

· охайність в оформленні звітної документації та вчасність її подання для перевірки;

· систематичність, активність, організованість і відповідальність в роботі, зацікавлене ставлення до роботи з учнями.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!