Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

2. Алекс Мур. Пересмотренная техника европейских танцев /Пер. санг. И ред. Пина Ю.С. – ISTD, Лондон, С.-Петербург: танцевальный центр Юрия Пина совм. с культурным центром «REST», 1993.

3. Барвистий віночок: Зб. сюжетних танців для дітей, вип.. 4. – К.: Муз. Укр.., 1982.

4. Березова Г.О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – К.: Муз. Укра., 1989.

5. Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Муз. Укр., 1985.

6. Бондаренко Л.А. Ритміка і танець у 1-4 класах загальноосвітніх шкіл. – К.: Муз. Укр.., 1989.

7. Весела хвилинка. Дитячі танці та ігри. – К.: Мистецтво. 1965.

8. Гордієнко В. Методичні поради для дитячих самодіяльних танцювальних гуртків шкіл та позашкільних закладів. – К.: Радянська школа, 1949.

9. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. – Луцьк: Настир’я, 1994.

10. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання. – К., 1995.

11. Настюков Г. Вечер танца, 1965.

12. Основы латиноамериканских танцев. – Томск: Артис, 1997.

13. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев /Имперское Общество Учителей Танцев. Пер. с англ. и ред. Пина Ю.С. – ISTD, Лондон, С.-Петербург: Танцевальный центр Юрия Пина совм. с культурным центром «REST», 1993.

14. Проблемы оценки художественной самодеятельности (в практике работы жюри) /отв. редактор И.Г. Михайлова. – Научно-исследовательский институт культуры, 1980.

15. Програма інтегрованого курсу “Музика і рух”. – К., 1991.

16. Роман с танцем / Составитель М.Ю. Еремина – СПб., ООО ТФ «Созвездие», 1998. – 252 с.

17. Танец и ритмика в начальной школе /Под ред. Коноровой. – 1960.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ПЕДАГОГІКА

Після виконання завдань репродуктивного, репродуктивно-творчого, творчо-репродуктивного рівнів професійного навчання, які забезпечуються практичною підготовкою, студенти приступають до самостійної роботи. При цьому передбачається набуття важливих професійних навичок і вмінь – комунікативних інструментальних (володіння письмовими і усними прийомами), аналітичних (виділяти головне, ставити проблему, висувати гіпотезу, збирати потрібну інформацію, розробляти план дій, реалізувати його і оцінювати результати).

Метою виконання завдань із педагогіки є підготовка студентів до інтеграції педагогічної теорії з реальною практикою виховної роботи, цілеспрямованого спостереження і аналізу змісту, напрямів, особливостей та окремих форм виховної роботи в умовах навчального.

Завданнявиробничої хореографічно-педагогічної практики з педагогіки:

1. Формувати та вдосконалювати професійно-педагогічні вміння, необхідні для здійснення різних форм і методів педагогічної діяльності.

2. Поглиблювати, інтегрувати, закріплювати теоретичні знання, що одержані студентами під час вивчення педагогічних дисциплін, свідоме застосування цих знань у виховній роботі з дітьми різних вікових та соціальних груп та їхніми батьками.

3. Навчати студентів умінням спостерігати й аналізувати виховну роботу в середньому загальноосвітньому навчальному закладі, проводити її з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

4. Розвивати й удосконалювати аналітичні вміння під час роботи з документацією, у процесі опрацювання інформації, що зібрана за допомогою емпіричних методів.

5. Формувати у студентів комунікативні, гностичні, емпатичні, сугестивні, організаторські вміння.

6. Сприяти адаптації до обраної професії, розвивати інтерес до майбутньої педагогічної діяльності.

У результаті проходження практики студент повинен знати:

Ø психолого-педагогічні дисципліни та їх взаємозв’язок із реальним виховним процесом, можливості їх застосування на практиці;

Ø особливості системи виховної роботи як окремого класного керівника, так і загальноосвітнього (позашкільного) навчального закладу в цілому;

Ø специфіку взаємодії вихователя з дітьми молодшого шкільного чи підліткового віку, її соціально-психологічне і методичне забезпечення.

Студент-практикант повинен уміти:

Ø планувати виховну роботу;

Ø установлювати доцільні взаємини з адміністрацією, класним керівником, вихованцями та їхніми батьками;

Ø організовувати дозвілля учнів на перерві;

Ø спостерігати за класом і окремими учнями;

Ø планувати і проводити виховний захід;

Ø допомагати вчителю в проведенні окремих видів позакласної роботи, виготовленні дидактичних матеріалів, обладнанні кабінету;

Ø вести поточну і оформляти звітну документацію.

При виконанні завдань із педагогіки студент-практикант має брати до уваги специфіку фахової підготовки.

 

Методичні рекомендації до виконання завдань практики:

Завдання № 1. Скласти психолого-педагогічну характеристику класу (колективу) учнів, за яким закріплений студент-практикант, користуючись поданою нижче схемою.

Склад класу: вік учнів, рівень їх розвитку. працездатність та успішність.

Рівень розвитку колективу: етап розвитку дитячого колективу, характерні ознаки розвитку, особливості діяльності активу класу, його роль у формуванні та зміцненні колективу, діяльність органів самоврядування, стан взаємин між активом, органами самоврядування та учнями між собою, лідери в колективі, їх вплив на діяльність інших учнів, напрями і форми зв’язку класного (дитячого) колективу з загальношкільним (загальним, позашкільним).

Рівень морально-духовного розвитку колективу: рівень сприйняття загальнолюдських цінностей, особливості вияву почуттів, рівень захищеності особистості, сформованість умінь і навичок у моральній поведінці.

Рівень фізичного розвитку колективу: загальний стан здоров’я учнів, ставлення до фізичної культури і спорту, потреби у фізичному розвитку.

Рівень трудового виховання: ставлення учнів до праці (громадської діяльності), рівень сформованості соціально-психологічної готовності до праці, сформованість умінь і навичок у сфері трудової діяльності, профорієнтація учнів.

Рівень естетичного виховання: сформованість почуття прекрасного, інтереси учнів до певних видів мистецтва, їх потреби щодо естетичного розвитку.

Шляхи та засоби подальшого формування колективу: створення сприятливих умов для розвитку особистості в колективі, подолання чинників, що заважають цьому.

 

Завдання № 2. Підготувати і провести профорієнтаційний захід для ознайомлення старшокласників зі своєю професією (хореографа, учителя музики, образотворчого мистецтва, психолога, соціального педагога, логопеда). Сценарій заходу підписується класним керівником або груповим методистом від факультету з рекомендацією оцінки. До звіту про проведення заходу обов’язково додаються фото- чи відеодокументи, що підтверджують факт його проведення.

 

№ п/п Складові оцінювання Розподіл балів (за 100-бальною шкалою) Критерії оцінювання
Оцінка за шкалою ЕСТ та її зміст Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
1. Рівень теоретичної готовності (визначається якістю виконання психолого-педагогічної характеристики учнів класу) А– високий рівень знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення   Відмінно
  В – високий рівень знань з деякими недоліками   Добре
  С – добрий рівень знань   Добре
  Д – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання поставлених завдань   Задовільно
  Е – достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань   Задовільно
      Х – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання поставленого завдання Незадовільно
      - Відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для виконання поставленого завдання Незадовільно
Якість виконання практичного завдання за програмою практики (виховний або профорієнтаційний захід) Використовується накопичувальна підхід з урахуванням кількості та обсягу практичних завдань, за умов якого студент отримує: Рівень А відмінно (36-40 балів) виставляється, якщо студент-практикант виконує практичне завдання на якісно високому рівні, виявляє при цьому ґрунтовність і творче володіння професійними вміннями, зацікавленість щодо вдосконалення існуючої в навчальному закладі чи в роботі класного керівника системи виховної роботи, з інтересом спостерігає за досягненнями педагогічної науки, демонструє прагнення до реалізації в навчально-виховному процесі сучасних рекомендацій педагогічної теорії та практики, що знайшло належне відображення у психолого-педагогічних спостереженнях; Рівень В-С добре (30-35 балів) виставляється, якщо студент-практикант сумлінно поставився до виконання практичного завдання, виявляє самостійність, усвідомлено підходить до аналізу педагогічних явищ і процесів, використовує традиційні форми, методи і види професійно-педагогічної діяльності, досить ретельно аналізує психолого-педагогічні спостереження; Рівень Д-Е задовільно (24-29 балів) виставляється, якщо студент-практикант несумлінно поставився до виконання практичного завдання, на репродуктивному рівні використовує елементи сучасних освітніх технологій, лише частково виявляє самостійність та ініціативність, демонструє фрагментарні вміння щодо реалізації професійно-педагогічної діяльності, у психолого-педагогічних спостереженнях відсутні висновки, логічні зв’язки; Рівень F-X незадовільно (0-23 бали) виставляється, якщо студент-практикант безвідповідально поставився до виконання практичного завдання, лише частково вміє вирішувати педагогічні проблеми, не виявляє зацікавленості до здійснення виховної роботи, результати психолого-педагогічних спостережень мають фрагментарний характер, оформлені несвоєчасно.
Рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики  

Критерії оцінювання рівня професійної спрямованості студента-практиканта установленим програмою вимогам з «Педагогіки»

На оцінку з практики можуть вплинути показники рівня професійної сформованості особистості студента-практиканта – погіршити її. Якщо студент під час практики дотримується вимог, що висуваються до професійної сформованості особистості майбутнього практиканта, то оцінка виставляється за результатами теоретичної, практичної підготовки та захисту документації практики. У разі порушень вимог, що висуваються до професійної сформованості особистості студента-практиканта, методист має право застосовувати штрафні санкції – зняти бали (до 5 балів). До таких порушень може бути віднесено – відсутність на настановчій та підсумковій конференціях, відсутність на практиці студента з неповажної причини, відсутність психолого-педагогічної характеристики позашкільного хореографічного колективу, конспекту профорієнтаційного заходу, невчасна здача звітної документації, неохайність та невідповідність зовнішнього вигляду студента-практиканта іміджу педагога, низький культурний рівень мовленнєвого спілкування з дітьми та студентами, агресивність у стосунках з дітьми тощо.Просмотров 827

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!