Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика показників ділової активності підприємства 

Найбільш інформативні аналітичні висновки стосовно оцінки ділової активності формуються в результаті зіставлення темпів зміни окремих показників

У цьому зв'язку оптимальним є співвідношення таких темпових показників:

100% < Тск< Тр< Тп (10.1)

де Тск - темп зміни сукупного капіталу, авансованого в діяльність підприємства; Тр - темп зміни обсягів реалізації продукції; Тп -темп зміни прибутку.

Перша нерівність означає, що економічний потенціал підприємства зростає, тобто розширюються масштаби його діяльності.

Друга нерівність вказує на те, що порівняно зі збільшенням виробничого потенціалу обсяг реалізації зростає вищими темпами, тобто ресурси комерційної організації використовуються ефективніше.

Із третьої нерівності випливає, що прибуток зростає переважаючими темпами, що свідчить про відносне зниження витрат як результату дій, спрямованих на оптимізацію технологічного процесу та взаємовідносин з контрагентами.

Але можливі відхилення від цієї залежності, які не завжди необхідно розглядати як негативні. Причинами порушення системи залежностей можуть бути:

- освоєння нових перспективних напрямків застосування капіталу;

- реконструкція та модернізація діючих виробництв;

- упровадження продуктивних нововведень тощо.

Така діяльність завжди пов'язана із значними вкладеннями фінансових ресурсів, які порушують наведене співвідношення показників, але не свідчать про зниження ділової активності підприємства.

Для характеристики ділової активності акціонерних компаній, крім темпових показників, використовують коефіцієнт стійкості економічного зростання (Кез):

Кез=(П – Д)/ВК * 100 (10.2)

де П - чистий прибуток; Д - дивіденди; ВК - власний капітал.

Даний коефіцієнт відображає, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності, а не за рахунок залучення додаткового акціонерного капіталу.

Для аналізу ділової активності важливе значення має оцінка ефективності використання ресурсів підприємства.

Узагальнюючим показником ефективності використання ресурсів підприємства є показник ресурсовіддачі:

Р = РП/ВБ (10.3)

де Р - ресурсовіддача; РП - обсяг реалізованої продукції (без ПДВ); ВБ - валюта балансу підприємства.

Цей показник характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на грошову одиницю коштів, вкладених у діяльність підприємства. Його зростання в динаміці розглядається як позитивна тенденція.Показники ефективності використання капіталу відображають швидкість його руху та віддачу капіталу.

Ефективність капіталу найкраще характеризується його рентабельністю:

Рк = ЧЛ/К- 100% (10.4)

де Р - рентабельність капіталу; ЧП - чистий прибуток; К - капітал підприємства.

Для розрахунку рентабельності використання капіталу можна скористатись формулою:

Рк = (ЧП/РП) * 1 /(1/Ко+ 1/Фоз, + 1/Фн) * 100% (10.5)

де РП - виручка від реалізації; Ко - коефіцієнт оборотності оборотних коштів; Фоз - фондовіддача основних засобів; Фн - фондовіддача нематеріальних активів.

Факторний аналіз рентабельності капіталу доцільно проводити з використанням такої моделі:

Рк=ЧП/ К= (ЧП / РП) * (РП / ВК) * (ВК/ К) (10.6)

де ВК - власний капітал підприємства.

У даному випадку рентабельність капіталу визначається впливом трьох факторів:

- рентабельності реалізації;

- оборотності власного капіталу;

- часткою власного капіталу у капіталі підприємства (коефіцієнтом фінансової незалежності).

У процесі оцінки рентабельності власного капіталу доцільно використовувати трьохфакторну модель:

Рвк= ЧП/ВК = (ЧП/РП) * (РП/ВБ) * (ВБ/ВК) (10.7)

Дана модель дає змогу розрахувати вплив чистої рентабельності реалізації, оборотності валюти балансу та коефіцієнта фінансової залежності на величину рентабельності власного капіталу підприємства.

Проаналізуємо показники рентабельності господарської діяльності підприємства "Глобус" (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Показники прибутковості господарської діяльності підприємства "Глобус"

 

Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
1. Чиста рентабельність підприємства, % 5,7 9,7 170,2
2. Рентабельність власного капіталу, % 7.7 12 2 158,4
3. Рентабельність сукупного капіталу, % 7,6 14,0 184,2
4. Рентабельність обороту від реалізації продукції, % 2,7 5,0 185,2

 Дані табл. 10.1 дають змогу оцінити ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства позитивно. Зростання показників рентабельності характеризує зміцнення фінансового стану та підвищення ділової активності на підприємстві. Протягом аналізованого періоду найвищими темпами зростала рентабельність обороту від реалізації продукції (85,2 %).

Оскільки підвищення показників рентабельності може бути наслідком екстенсивного або інтенсивного розвитку підприємства, то для системної оцінки ділової активності, крім показників прибутковості господарської діяльності, доцільно розрахувати показники оцінки ефективності управління активами. Для досліджуваного підприємства "Глобус" вони складуть (табл. 10.2).

Проведені розрахунки свідчать про те, що управління активами підприємства здійснюється ще недостатньо ефективно. Показники фондовіддачі активів є невисокими, особливо необоротних активів. Підприємству необхідно вжити заходів щодо підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.

Таблиця 10.2

Показники оцінки ефективності управління активами підприємства "Глобус "

 

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення (+, -)
1. Фондовіддача активів, грн. 2.84 2,79 -0,05
2. Фондовіддача необоротних активів, грн. 4,46 4,43 -0,03
3. Фондовіддача основних фондів, грн. 3,33 3,45 0,12
4. Фондовіддача оборотних засобів, грн. 8,55 7,92 -0,63
5. Рентабельність необоротних активів, % 8,99 15,35 6,36
6. Рентабельність основних фондів, % 6,7 11,9 5,2
7. Рентабельність оборотних засобів, % 22,9 39,7 16,8

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2017 год. Все права принадлежат их авторам!