Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика економічного потенціалу підприємства 

В основі аналізу фінансового стану підприємства лежить дослідження його економічного потенціалу.

Економічний потенціал підприємства досліджується за двома аспектами (рис. 3.3).

 

           
   
Економічний потенціал підприємтства
 
   

 

 


Рис. 3.3. Аспекти оцінки економічного потенціалу підприємства

 

Наявні ресурси підприємство розміщує в активах, які виступають характеристикою його майнового потенціалу. Фінансовий потенціал визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування підприємства. Обгрунтованість розміщення фінансових ресурсів в активах є одним з основних принципів забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Загальна характеристика економічного потенціалу відображена в балансі, який дозволяє пов'язати майновий та фінансовий аспекти досліджуваного об'єкта.

Актив балансу можна розглядати як характеристику складу та цільового використання ресурсів за об'єктами їх розміщення і характером участі у виробництві.

Оцінка виробничого потенціалу підприємства передбачає визна­чення наступних показників (рис. 3.4).

 

                   
   
 
 
Наявність, динаміка і питома вага виробничих активів в загальній вартості майна
 
Наявність, динаміка і питома вага основних засобів у загальній вартості майна  
 
Коефіцієнт зносу основних засобів
 
Наявність, динаміка і питома вага капітальних вкладень у фінансових вкладеннях  
 
 

 

 


Величина виробничих активів підприємства розраховується за формулою:

ВА = 03 + ВЗ + НВ + ВМП, (3.2)

де ВА - виробничі активи підприємства; ОЗ - основні засоби (за залишковою вартістю); ВЗ - виробничі запаси; НВ - незавершене виробництво; ВМП - витрати майбутніх періодів.

Збільшення питомої ваги виробничих активів у валюті балансу на кінець року в порівнянні з початком року свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства. Частка виробничих активів у валюті балансу підприємства має складати не менше 50%.

Питома вага основних засобів (ПВоз) у загальній вартості майна розраховується за формулою:

ПВоз = ЗВоз/ ВБ (3.3)

де Зоз - залишкова вартість основних засобів; ВБ — валюта балансу.Зростання питомої ваги основних засобів у загальній вартості майна характеризується позитивно.

Коефіцієнт зносу основних засобів (К3) розраховується як:

К3 = 3оз / ПВоз (3.4)

де Зоз - сума зносу основних засобів; ПВоз - первісна вартість основних засобів.

Позитивним є зниження даного коефіцієнта в динаміці.

При визначенні частки капітальних вкладень підприємства у фінансових вкладеннях останні визначають сумуванням довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та інших фінансових інвестицій.

Якщо система показників оцінки виробничого потенціалу підприємства характеризується позитивно, говорять про зміцнення виробничого потенціалу підприємства, а в протилежному ви­падку - навпаки, про його послаблення.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2017 год. Все права принадлежат их авторам!