Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення аналітичних дослідженьФінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Зміст звітності повинен бути таким, щоб наведені дані за своєю структурою і поданням були зрозумілі не лише для бухгалтерів та економістів, але й для зовнішніх користувачів.

Мета складання фінансової звітності — надати користувачам повну, правдиву та неупереджену фінансову інформацію, на яку вони покладатимуться під час прийняття економічних рішень.

Таблиця 2.1

Основні принципи складання фінансової звітності підприємств

 

Принципи Визначення
Повноти висвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства
Автономність Кожне підприємство розглядається у фінансовій звітності як автономна юридична одиниця
Послідовність Фінансова звітність розкриває послідовність операцій та розвитку підприємства
Безперервність Передбачає, що діяльність підприємства буде продовжуватись протягом невизначеного періоду
Єдиний грошовий вимірник Відображення усіх операцій підприємства в єдиній грошовій одиниці
Періодичність Припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

 

 

Користувачів фінансової звітності можна класифікувати наступним чином (рис. 2.1):

 

 
 

 

 


Рис. 2.1. Класифікація користувачів фінансової звітності

Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби користувачів (табл. 2.2):

Таблиця 2.2

Інформаційні потреби відповідно до сфери інтересів

 

  Групи користувачів Інформаційні потреби відповідно до сфери інтересів
 
  Інвестори Оцінка ефективності використання ресурсів керівництвом підприємства Здійснення прибуткових фінансових вкладень Здатність підприємства виплачувати дивіденди
  Працівники підприємства Рівень оплати праці Збереження робочих місць
  Кредитори (позичальники) Повернення кредиту Отримання відсотків
  Постачальники Оплата рахунків за товари, роботи, послуги Оцінка надійності ділових зв'язків
  Замовники Вчасне отримання товарів, робіт, послуг
  Органи державного управління (податкові та статистичні органи) Своєчасне та повне отримання податків Статистичне узагальнення показників по галузях Формування макроекономічних показників
Громадськість (преса, інформаційні агентства) Вплив діяльності підприємства на благополуччя суспільства (зайнятість, екологію)  
Керівництво підприємством Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень і визначення основних напрямків розвитку підприємства  
Аудиторські фірми Перевірка відповідності даних звітності національним стандартам  
Інвестиційні компанії Розробка рекомендацій клієнтам щодо інвестування капіталу  
Біржі цінних паперів Оцінка даних звітності при реєстрації підприємств  
         

 Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлені П(С)БО №2-5:

- форма 1 "Баланс " — звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов язання і капітал підприємства на встановлену дату (П(С)БО 2);

- форма 2 "Звіт про фінансові результати" —містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди (П(С)БО 3);

- форма 3 "Звіт про рух грошових коштів" - відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства (П(С)БО 4);

- форма 4 "Звіт про власний капітал " - відображає зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду (П(С)БО 5).

“Примітки до звітів" — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

Для суб'єктів малого підприємства і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності встановлена спрощена фінансова звітність (П(С)БО 25) "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" до складу якого входять:- баланс;

- звіт про фінансові результати.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкривають облікову політику і її зміни, що дає можливість проводити аналіз діяльності підприємства за звітний період і у перспективі.

Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються з статей, які об'єднуються у відповідні розділи. Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансового звіту тільки тоді, коли:

- існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Призначення основних компонентів фінансової звітності наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Призначення основних компонентів фінансової звітності

 

Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури активів та пасивів. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства. Прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Звіт про Фінансові результати Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди Оцінка та прогнозування прибутковості підприємства. Аналіз структури доходів і витрат
Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогнозування змін у складі власного капіталу підприємства
Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Аналіз та прогнозування операційної, інвестиційної, та фінансової діяльностей підприємства. Оцінка основних напрямків надходжень та вибуття коштів.  
Примітки Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'яз­кова згідно П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Аналіз та прогнозування облікової політики, діяльності підрозділів підприємства, ризиків, які впливають на господарську діяльність підприємства  
           

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2017 год. Все права принадлежат их авторам!